اثر یک دوره تمرین هوازی بر فعالیت فاکتور رونویسی Mondo A و ژن‌های هدف آن در عضله اسکلتی موش‌های پیش دیابت

ناهید صادقیان رنانی؛ سید محمد مرندی؛ جلیل رئیسی؛ زهرا صفایی نژاد؛ محمد حسین نصراصفهانی

دوره 15، شماره 58، تیر 1402، صفحه 149-180

https://doi.org/10.22089/spj.2023.15165.2268