نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین نُرم عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی برای زنان سنین 18-60 سالۀ استان البرز انجام شد. 255 نفر از زنان سنین 18-60 سالۀ استان البرز با میانگین قد 0/5±159 سانتی‌متر، وزن 6/10±3/71 کیلوگرم و شاخص تودۀ بدنی 1/4±1/28 کیلوگرم بر مترمربع، نمونۀ آماری تحقیق را تشکیل دادند که به شکل سیستماتیک انتخاب شدند. استقامت قلبی-تنفسی با استفاده از آزمون راکپورت، قدرت عضلانی با استفاده از دینامومتر پنجۀ دست، استقامت عضلانی با استفاده از آزمون درازونشست و شنای سوئدی، انعطاف‌پذیری با استفاده از آزمون نشستن و خم‌شدن به‌سمت جلو و ترکیب بدن با استفاده از کالیپر ارزیابی شد. با استفاده از آمار توصیفی و محاسبۀ نقاط درصدی به تفکیک آزمون‌های مختلف، نُرم آمادگی جسمانی تهیه شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که میانگین استقامت قلبی-تنفسی آزمودنی‌ها 2/25 میلی‌لیتر/کیلوگرم/دقیقه، چربی بدن 32 درصد، قدرت مچ دست راست 4/23 کیلوگرم، قدرن مچ دست چپ 0/23 کیلوگرم، استقامت عضلانی ناحیۀ شکم تعداد 8/15 درازو نشست، استقامت عضلانی ناحیۀ کمربند شانه‌ای تعداد 3/7 شنای سوئدی بود. در این متغیرها آزمودنی‌ها در مقایسۀ میانگین و نُرم‌های افراد همسال درکشورهای دیگر و نُرم‌های موجود از نظر متغیرهای ترکیب بدن در وضعیت خوبی نبودند و آمادگی هوازی بسیار ضعیفی داشتند. همچنین نُرم‌های استقامت عضلانی در مقایسه با نُرم‌های ذکرشده مقادیر بسیار کمتری را نشان داد؛ بنابراین فقر حرکتی در زنان میانسال استان البرز مشهود است و لازم است برای فعال‌ترکردن آنان چاره‌اندیشی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Maaroos J, Landor A. Anthropometric indices and physical fitness in university undergraduates with different physical activity. Anthropologischer Anzeiger: Bericht uber die biologisch-anthropologische Literatur. 2001;59(2):157-63.
 2. Nieman D. Fitness and your health. Iowa: Kendall Hunt Publishing Company; 2013.
 3. Rajabi H. The assessment of body composition and cardio respiratory fitness in iranian university student and formulation of related national norms. Research on Sport Science. 2006;3(9):15-28. (In Persian).
 4. Zolaktaf V. Evaluation of body composition and cardio-respiratory fitness of workers and preparation of relevant norms. Tehran: Sport Sciences Research Institute; 2009. (In Persian).
 5. Hernandez ME, Goldberg A, Alexander NB. Decreased muscle strength relates to self-reported stooping, crouching, or kneeling difficulty in older adults. Physical Therapy. 2010;90(1):67-74.
 6. Loe H, Rognmo Ø, Saltin B, Wisløff U. Aerobic capacity reference data in 3816 healthy men and women 20–90 years. PloS One. 2013;8(5):e64319.
 7. Heimer S, Mišigoj-Duraković M, Ružić L, Matković B, Prskalo I, Beri S, et al. Fitness level of adult economically active population in the Republic of Croatia estimated by EUROFIT system. Collegium antropologicum. 2004;28(1):223-33.
 8. Ravasi A. Evaluation of body composition and cardio-respiratory fitness of Staffs and preparation of relevant norms. Tehran: Sport Sciences Research Institute; 2007. (In Persian).
 9. Agha-Alinejad H, Gharakhanlou R, Farzad B, Bayati M. Norms of anthropometric, body composition measures and prevalence of overweight and obesity in urban populations of Iran. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences. 2014;15(6):18-27. (In Persian).
 10. Gleeson M, Jeukenbrup A. Sport nutrition: an introduction to energy production and performance. United Kingdom: Human Kinetics; 2004.
 11. Jackson AS, Pollock ML. Steps toward the development of generalized equations for predicting body composition of adults. Can J Appl Sport Sci. 1982;7(3):189-96.
 12. Siri WE. The gross composition of the body. Adv Biol Med Phys. 1956;4:239-280.
 13. Beam WC, Adams GM. Exercise physiology laboratory mannual. United Kingdom: McGraw-Hill Education; 2019.
 14. ACSM’s health-related physical fitness assessment manual. United Kingdom: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
 15. Pennathur A, Magham R, Contreras LR, Dowling W. Daily living activities in older adults: Part I—a review of physical activity and dietary intake assessment methods. International Journal of Industrial Ergonomics. 2003;32(6):389-404.
 16. Sallis JF, Bowles HR, Bauman A, Ainsworth BE, Bull FC, Craig CL, et al. Neighborhood environments and physical activity among adults in 11 countries. American Journal of Preventive Medicine. 2009;36(6):484-90.
 17. Hoffman J. Norms for fitness, performance, and health. United Kingdom: Human Kinetics; 2006.
 18. Kordi M, Fallahi A, Sangari M. Health-related physical fitness and normative data in healthy women, tehran, iran. Iranian Journal of Public Health. 2010;39(4):87.
 19. Heyward VH, Gibson AL. Advanced fitness assessment and exercise prescription. United Kingdom: Human Kinetics, Incorporated; 2018.