نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر تدوین نورم عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی برای زنان سنین 60-18ساله استان البرز بود. تعداد 255 نفر از زنان سنین 60-18ساله استان البرز با میانگین قد 0/5±159 سانتی متر، وزن 6/10±3/71 کیلوگرم و شاخص توده بدن 1/4±1/28 کیلوگرم بر متر مربع، نمونه آماری تحقیق را تشکیل دادند که به شکل سیستماتیک انتخاب شدند. استقامت قلبی-تنفسی با استفاده از آزمون راکپورت، قدرت عضلانی با استفاده از دینامومتر پنجه دست، استقامت عضلانی با استفاده از آزمون درازونشست و شنای سوئدی، انعطاف پذیری با استفاده از آزمون نشستن و خم شدن به سمت جلو و ترکیب بدن با استفاده از کالیپر ارزیابی شد. با استفاده از آمار توصیفی و محاسبه نقاط درصدی به تفکیک آزمون های مختلف، نورم آمادگی جسمانی تهیه گردید. یافته های تحقیق نشان داد که میانگین استقامت قلبی-تنفسی آزمودنی ها 2/25 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه، چربی بدن 32 درصد، قدرت مچ دست راست 4/23کیلوگرم، و دست چپ 0/23 کیلوگرم، استقامت عضلانی ناحیه شکم تعداد 8/15 درازو نشست، استقامت عضلانی ناحیه کمربند شانه ای تعداد 3/7 شنای سوئدی بود و در این متغیرها آزمودنی ها در مقایسه میانگین و نورم های افراد همسال درکشورهای دیگر و نورم های موجود از نظر متغیرهای ترکیب بدن در وضعیت خوبی قرار ندارند و از آمادگی هوازی بسیار ضعیفی برخوردارند. همچنین نورم های استقامت عضلانی نیز در مقایسه با نورم های مذکور مقادیر بسیار کمتری را نشان داد. بنابراین فقر حرکتی در زنان میانسال استان البرز مشهود است و لازم است برای فعال تر کردن آنان چاره اندیشی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات