بررسی و تعیین تکلیف مقالات مستخرج از رساله دکتری در کوتاهترین زمان

در نشریه فیزیولوژی ورزشی  برای کمک به دانشجویان دکتری، مقالات مستخرج از رساله دکترا در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و تعیین تکلیف می گردد.