* فرآیند داوری مقالات

داوری مقالات در این نشریه بصورت محرمانه انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی میگردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می گردد.

مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران متخصص در موضوع مقاله ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

* معیارهای داوری مقالات

  • اهمیت موضوع در توسعه دانش ملی یا داشتن ارزش بین المللی
  • مستندسازی شکل گیری فرضیه مسئله
  • استاندارد بودن ساختاری و محتوایی روش پژوهش
  • رعایت اخلاق پژوهشی
  • ارائه شفاف یافته ها و مخدوش نبودن داده ها
  • تفسیر مناسب یافته ها و نتیجه گیری معقول از ان
  • کیفیت منابع و احترام به پژوهش های داخلی

 

داوران همکار نشریه 1400-1401

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

سازمان

اشتراک در پایگاه های بین المللی

1

امیرعباس منظمی

استادیار

دانشگاه  رازی کرمانشاه

Publones 

 

Researchgate

 

Google scholar

2

پریسا پورنعمتی

استادیار

دانشگاه تهران

     

Orcid

Google scholar

3

حسین شیروانی

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله

 

Scopus

Researchgate

 

Google scholar

4

حمید رجبی

استاد

دانشگاه خوارزمی

 

Scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

5

محمد رحمان رحیمی

استادیار

دانشگاه کردستان

 

Scopus

 

Orcid

Google scholar

6

رزیتا فتحی

دانشیار

دانشگاه مازندران

Publons

Scopus

 

Orcid

Google scholar

7

روح الله نکویی

استادیار

دانشگاه کرمان

 

Scopus

 

Orcid

Google scholar

8

روح اله رنجبر

دانشیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

Scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

9

سید مرتضی طیبی

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

Scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

10

صادق امانی شلمزاری

استادیار

دانشگاه خوارزمی

publons

Scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

11

علی صمدی

استادیار

دانشگاه شاهد

 

Scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

12

علی گرزی

دانشیار

دانشگاه زنجان

 

Scopus

Researchgate

 

Google scholar

13

علیرضا صفرزاده

دانشیار

دانشگاه مازندران

Mendeley

Scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

14

فرشته شهیدی

استادیار

دانشگاه تهران

 

Scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

15

کریم آزالی علمداری

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

Publons

Scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

16

مجتبی صالح پور

استادیار

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

Scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

17

محمد فرامرزی

استاد

دانشگاه اصفهان

 

Scopus

Researchgate

 

Google scholar

18

محمداسماعیل افضل پور

استاد

دانشگاه بیرجند

Publons

Scopus

 

Orcid

Google scholar

19

مرضیه ثاقب جو

استاد

دانشگاه بیرجند

Pubmed

Scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

20

مریم دلفان

استادیار

دانشگاه الزهرا تهران

 

Scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

21

مسعود رحمتی

استادیار

دانشگاه لرستان

Publons

Scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

22

معصومه هلالی زاده

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

 

Scopus

Researchgate

 

Google scholar

23

مهدی بیاتی

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

publons

scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

24

مهدیه ملانوری شمسی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

 

Scopus

Researchgate

 

Google scholar

25

نبی شمسایی

دانشیار

دانشگاه ایلام

 

Scopus

Researchgate

 

Google scholar

26

ندا خالدی

دانشیار

دانشگاه خوارزمی

publons

Scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

27

هادی روحانی

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

publons

Scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

28

وازگن میناسیان

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

Scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

29

وحید تادیبی

دانشیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

Scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

30

سمیرا غلامیان

سایر

دانشگاه فردوسی مشهد

 

Scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

31

محمدعلی آذربایجانی

استاد

دانشگاه آزاد، واحد مرکز

 

Scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

32

رسول اسلامی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

 

Scopus

Researchgate

Linkdin

Google scholar

33

احسان امیری

استادیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

Scopus

Researchgate

 

Google scholar

34

ابراهیم بنی طالبی

دانشیار

دانشگاه شهرکرد

 

Scopus

Researchgate

 

Google scholar

35

اصغر توفیقی

دانشیار

دانشگاه ارومیه

 

Scopus

Researchgate

Orcid

Google scholar

36

ولی اله دبیدی روشن

استاد

دانشگاه مازندران

 

Scopus

Researchgate

 

Google scholar