در راستای سیاست گذاری نشریه فیزیولوژی ورزشی در سال 1400،مقالات مرتبط با موضوعات روز مانند:

- کووید 19

- مقالات مروری تحلیلی با موضوعاتی چون آینده پژوهی و آشنایی با فناوری های نوین مرتبط با فیزیولوژی ورزشی

- مطالعات پژوهشی تطبیقی در موضوعات مختلف حوزه فیزیولوژی ورزشی در اولویت بررسی و چاپ قرار خواهند گرفت.