تمامی مقالاتی که به صورت الکترونیکی در سامانه نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی ثبت گردند در ابتدا توسط سردبیر نشریه بررسی و در صورت دارا بودن ملاک های لازم برای انجام بررسی های تخصصی بیشتر وارد فرایند داوری می شوند. این مقالات بدون نام نویسندگان توسط حداقل 2 داور که از سوی سردبیر و هیات تحریریه انتخاب می‌شوند ارزیابی خواهند شد و نویسنده مسئول از پذیرش، رد یا نیاز به اعمال اصلاحات درخواستی از سوی داوران در اسرع وقت مطلع خواهد شد. چنانچه مقاله کاملاً مطابق موارد ذکرشده در این راهنما بوده و پذیرش کامل داوران را نیز اخذ نماید، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

دلایل رد سریع مقالات

مقالات اگر یکی از موارد زیر را داشته باشند با پیشنهاد دبیر تخصصی و تأیید سردبیر وارد فرآیند داوری نخواهند شد:

  • دارای نوآوری نباشند
  • از نظر موضوعی و تدوین مسئله دارای ضعف اساسی باشند
  • روش پژوهش آن دارای اشکال باشد
  • با ساختار دیگر در این نشرطه یا سایر نشریات قبلا به چاپ رسیده باشد

عملکرد نشریه در بررسی مقالات

 * متوسط مقالات دریافتی در سال: 120 مقاله

* متوسط زمان بررسی مقاله: 80 روز

 * متوسط زمان بررسی اولیه مقاله: 7 روز

 * متوسط زمان در انتظار چاپ مقاله پذیرفته شده: 9 ماه

* نسبت مقالات پذیرفته شده به دریافتی: 23 درصد