بر اساس مجوز کمیسیون بررسی نشریات کشور و طبق مصوبات شورای پژوهشی پژوهشگاه شش میلیون ریال (600,000 هزار تومان) جهت صدور گواهی پذیرش  از مقالاتی که موفق به اخذ پذیرش در این نشریه شده است دریافت می گردد. این هزینه جهت دریافت کد DOI، ویراستاری و صفحه آرایی مقاله پذیرفته شده می باشد. پرداخت هزینه در سایت نشریه و به صورت خودکار از طریق اتصال به درگاه واریز ( بعد از پذیرش  اولیه مقاله قبل از صدور پذیرش) انجام خواهد شد.