نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 گروه فیزیولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

بیماری آلزایمر شایع‌ترین شکل زوال عقل است. علیرغم نبود درمان قطعی برای این بیماری، انجام فعالیت ورزشی و مصرف فلاونوئیدها به عنوان نگرش‌های غیردارویی محتمل برای کاهش خطر AD مطرح شده است. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر چهار هفته تمرین هوازی همراه با مکمل‌گیری نارنژین بر سطح آدیپونکتین هیپوکمپی و اختلال حافظه در رت‌های مبتلا به AD القا شده با تزریق Aβ1-42 بود. بدین منظور، 32 سر رت نر 8 هفته‌ای به صورت تصادفی به 4 گروه بیماری آلزایمر ، گروه AD + تمرین هوازی، گروه AD + مکمل‌گیری نارنژین و گروه AD + تمرین هوازی + مکمل‌گیری نارنژین تقسیم شدند. القای AD از طریق تزریق Aβ1-42 به درون هیپوکمپ صورت پذیرفت. ده روز پس از جراحی، مداخله‌های تمرین هوازی و/یا مکمل‌دهی نارنژین شروع شد. بعد از انجام آزمون ماز آبی موریس و استخراج هیپوکمپ، میزان پروتئین آدیپونکتین اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که عملکرد یادگیری و حافظه فضایی در گروه‌های ADET، ADN و ADETN در مقایسه با گروه AD به طور معنی‌داری بهبود یافت (001/0>p). همچنین، میزان آدیپونکتین هیپوکمپ در گروه‌های ADET، ADN و ADETN در مقایسه با گروه AD به طور معنی‌داری افزایش یافت (001/0>p). بعلاوه، رت‌های گروه ADETN عملکرد حافظه فضایی بهتر و میزان آدیپونکتین هیپوکمپی بیشتری در مقایسه با گروه‌های ADET و ADN نشان دادند (05/0>p). به طور کلی، نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که هم تمرین هوازی و هم مکمل‌دهی نارنژین موجب بهبود یادگیری و حافظه فضایی در رت‌های مبتلا به بیماری آلزایمر احتمالاً از طریق تعدیل بیان آدیپونکتین هیپوکمپ می‌شوند.

کلیدواژه‌ها