نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

سازمان بهداشت جهانی پوشیدن ماسکهای صورت در مکانهای عمومی را توصیه میکند.برخی افراد نگران تاثیر زیانبار پوشیدن ماسک بر دستگاه قلبی عروقی(CV) در طی فعالیت بدنی هستند.هدف مطالعه حاضر بررسی اثر دو هفته تمرین تناوبی عملکردی با شدتهای بالا(HIIT) و متوسط(MIIT) همراه با ماسکهای تنفسی بر پاسخ پارامترهای CV زنان در طی دویدن با شدت بالا(HIR) و متوسط(MIR) روی نوارگردان بود. 36 زن سالم بطور تصادفی به 6 گروه: HIIT با ماسک N95 و جراحی، MIIT با ماسک N95 و جراحی و گروههای HIIT و MIIT بدون ماسک تقسیم شدند.تمرینات HIIT و یا MIIT(2 تا 4 وهله 20 تا 60 ثانیه ای با 80 تا 90% و یا 60 تا 70% HRmax و فواصل استراحتی 15 تا 60 ثانیه ای) 3 جلسه در هفته برای 2 هفته اجرا شد. پارامترهای قلبی عروقی با دستگاههای ECG و پالس اکسیمتر ارزیابی شد.یک وهله دویدن روی نوارگردان بویژه با شدت بالا و ماسک N95 در قبل و متعاقب دو هفته HIIT و MIIT، موجب افزایش موقت معنادار HR، SBP و بار کار روی قلب(RPP)(P<0.05) و عدم تغییر معنادار SPo2% در مقایسه دویدن با شدت متوسط و گروه کنترل بدون ماسک شد(P>0.05).مداخله 2 هفته ای HIIT موجب افزایش معنادار زمان رسیدن به واماندگی و VO2max (P<0.05)و کاهش غیرمعنادار پارامترهای های CV استراحتی زنان در مقایسه با گروههای MIIT شد.اجرای دو هفته HIIT با ماسکهای تنفسی موجب بهبود عملکرد شد و پوشیدن ماسکهای تنفسی حین فعالیت در زنان سالم ایمن بود و فقط با تغییرات گذرا در پارامترهای CV همراه شد.

کلیدواژه‌ها