نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی،دانشکده علوم ورزشی، ددانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار علوم تشریحی، گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران.

4 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

اهداف:
سالمندی با افزایش التهاب سیستمیک و میزان فیبروز در بافت قلب همراه است. فعالیت ورزشی منظم و گیاه زالزالک می تواند در تعدیل التهاب و فیبروز موثر باشند. هدف این پژوهش تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) در ترکیب با مصرف عصاره زالزالک بر میزان فیبروز قلبی و نشانگرهای التهابی در بافت قلب رت‌های سالمند بود.

مواد و روش‌ها:
در یک مطالعه تجربی تعداد 36 سر رت نر سالمند21 ± 2 ماه تهیه شد و به طور تصادقی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. مداخله تمرینی شامل پنج جلسه تمرین HIIT در هفته و دادن عصاره زالزالک به میزان 100 میلی‌گرم/کیلوگرم به روش گاواژ به رت‌ها به مدت هشت هفته بود. نمونه‌گیری پس از اتمام دوره برای سنجش TNF، IL1 و میزان فیبروز انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس، آزمون بونفرونی و نرم افزار Image J مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها:
یافته‌ها نشان داد که کاهش معنی‌داری در غلظت های بافتی IL1، TNF و میزان فیبروز میان گروه‌های تحقیق وجود داشت. هر دو مداخله‌ی تحقیق منجر به کاهش معنی‌داری در غلظت بافتی TNFو IL1 در مقایسه با گروه کنترل گردید. همچنین، بیشترین کاهش در میزان فیبرزو در گروه تمرین‌+عصاره مشاهده شد. با این حال، نتایج آزمون بونفرونی تفاوت معنی‌داری بین گروه ترکیب تمرین+عصاره در مقایسه با با گروه تمرین و گروه عصاره در کاهش میزان فیبروز نشان داد
نتیجه‌گیری:
به نظر می رسد ترکیب تمرین HIIT و مصرف زالزالک تأثیر بیشتری بر کاهش التهاب و میزان فیبروز در افراد سالمند دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات