نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه فعالیت بدنی و تندرستی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه آمار زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه آموزشی تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

5 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خدا بنده، زنجان. ایران.

6 دانشیار، گروه فعالیت بدنی و تندرستی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.

چکیده

اهداف: با توجه به پژوهش انجام شده و ارزیابی نمرات آزمون عملی بیش از 60 هزار داوطلب طی سال 84 تا 96، مشخص گردید که نیاز است فرمول و ضرایب محاسباتی نمره کل آزمون عملی مورد ارزیابی و بازبینی مجدد قرار گیرد تا میزان حساسیت آزمون و متعاقباً توان آن در تمایز بین داوطلبان قوی و ضعیف در آزمون بیشتر شود.
مواد و روش ها: بر اساس اهداف طرح و به منظور بررسی همبستگی بین نمرات دروس عملی دانشجویان کارشناسی و مفاد آزمون عملی برگزار شده، از 3 دانشگاه مازندران، شهید رجایی و شیراز که مجری دوره کارشناسی روزانه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی هستند کارنامه دانشجویان فارغ التحصیل گرفته شد و در نهایت 149 آزمودنی خانم و 135 آزمودنی آقا در گروه نمونه این تحقیق قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که پسران آزمودنی بررسی شده در این پژوهش دارای نمرات بهتری در معدل دروس عملی بوده اند. در بررسی انجام شده توسط رگرسیون خطی مشخص شد آزمون عملی توانایی پیش بینی معنادار معدل دروس عملی را در دوره کارشناسی داشته و همچنین مشخص گردید که به جز 4 آیتم از کل مفاد آزمون عملی، سایر مفاد آزمون، همبستگی معناداری با معدل دروس عملی دوره کارشناسی دختران و پسران دارند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش در مجموع آزمون عملی رشته تربیت بدنی همبستگی معنی داری با نمرات دروس عملی پذیرفته شدگان رشته تربیت بدنی در مقطع لیسانس دانشگاه های دولتی دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات