نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی،استادیار گرو ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه لرستان،خرم آباد ،ایران.

2 دانشگاه تبریز

چکیده

اهداف: متغیر‌های ژنتیکی به‌عنوان پارامتر‌های فردی درنظر گرفته می‌شوند که می‌توانند فنوتیپ‌های زیربنایی عملکرد ورزشی را متأثر کنند. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر مقایسۀ ژنوتیپ I/D ژن ACE وR577X ژن ACTN-3 در مردان کشتی‌گیر نخبه و غیرنخبه ایرانی بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ کشتی‌گیران مرد نخبه و غیرنخبۀ ایرانی بود که از بین آن‌ها 22 کشتی‌گیر نخبه و 36 کشتی‌گیر غیرنخبه به شیوۀ نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از استخراج DNA شرکت‌کنندگان، با استفاده از تکنیک PCR-RLFP و الکتروفورز ژنوتیپ‌های ژن ACE و ACTN-3 آنان تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون کای مربع انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که کشتی‌گیران نخبه در مقایسه با کشتی‌گیران غیرنخبه، به‌طور معناداری توزیع فراوانی بیشتری از ژنوتیپ DD ژن ACE و ژنوتیپ RR و RX، از ژن ACTN-3 را دارا بودند. این درحالی بود که کشتی‌گیران غیرنخبه در مقایسه با کشتی‌گیران‌ نخبه، به‌طور معناداری توزیع فراوانی بیشتری از ژنوتیپ‌های II و ID ژن ACE و ژنوتیپ XX ژن ACTN-3 را دارا بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که ارتباط مثبتی بین رسیدن به سطوح نخبگی در رشتۀ ورزشی کشتی و برخورداری از ژنوتیپ DD ژن ACE و ژنوتیپ RR ژن ACTN-3 وجود دارد که احتمالاً این دو ژن را به‌عنوان عوامل ژنتیکی مؤثر در ایجاد فنوتیپ‌های زیربنایی رشتۀ ورزشی کشتی از قبیل قدرت و متعاقباً به‌وجود آمدن تفاوت‌های فردی در ورزشکاران معرفی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Goudarzi M, Honari H. Designing and developing the strategic system of wrestling in IR Iran improving wrestling in Islamic Republic of Iran. World Journal of Sport Sciences. 2009;2(1):65-74.
 2. Franchini E, Sterkowicz S, Meira Jr CM, Gomes FR, Tani G. Technical variation in a sample of high-level judo players. Perceptual and Motor Skills. 2008;106(3):859-69.
 3. MacArthur DG, North KN. Genes and human elite athletic performance. Human genetics. 2005;
  116:331-9.
 4. Collins M, editor. Genetics and sports. Karger Medical and Scientific Publishers; 2009. pp. 111-25.
 5. Ahmetov II, Gavrilov DN, Astratenkova IV, Druzhevskaya AM, Malinin AV, Romanova EE, et al. The association of ACE, ACTN3 and PPARA gene variants with strength phenotypes in middle school-age children. The Journal of Physiological Sciences. 2013;63:79-85.
 6. Erskine RM, Willams AG, Jones DA, Stewart CE, Degens H. The individual and combined influence of ACE and ACTN3 genotypes on muscle phenotypes before and after strength training. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2014;24(4):642-48.
 7. Rigat B, Hubert C, Alhenc-Gelas F, Cambien F, Corvol P, Soubrier F, et al. An insertion/deletion polymorphism in the angiotensin I-converting enzyme gene accounting for half the variance of serum enzyme levels. The Journal of Clinical Investigation. 1990;86(4):1343-46.
 8. Reneland R, Lithell H. Angiotensin-converting enzyme in human skeletal muscle. A simple in vitro assay of activity in needle biopsy specimens. Scandinavian Journal of Clinical and laboratory Investigation. 1994;54(2):105-11.
 9. Gordon SE, Davis BS, Carlson CJ, Booth FW. ANG II is required for optimal overload-induced skeletal muscle hypertrophy. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism. 2001;280(1):
  E150-9.
 10. McAuley AB, Hughes DC, Tsaprouni LG, Varley I, Suraci B, Roos TR, et al. The association of the ACTN3 R577X & ACE I/D polymorphisms with athlete status in football: a systematic review and meta-analysis. Journal of Sports Sciences. 2021;39(2):200-11.
 11. Mousavi SR, Batavani MR, Ghofrani M. Comparison of the genetic profile of single nucleotide polymorphism rs4646994 of ACE gene in elite male weightlifters and non-athletes. Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2021;29(4):93-102. (In Persian).
 12. Ahmetov II, Williams AG, Popov DV, Lyubeava EV, Hakimullina AM, Fedotovskaya ON, et al. The combined impact of metabolic gene polymorphisms on elite endurance athlete status and related phenotypes. Human Genetics. 2009;126(6):751.
 13. Pereira A, Costa AM, Leitão JC, Monteiro AM, Izquierdo M, Silva AJ, et al. The influence of ACE ID and ACTN3 R577X polymorphisms on lower-extremity function in older women in response to high-speed power training. BMC Geriatrics. 2013;13(1):1-8.
 14. Jacob Y, Spiteri T, Hart NH, Anderton RS. The potential role of genetic markers in talent identification and athlete assessment in elite sport. Sports. 2018;6(3):88.
 15. Scott RA, Moran C, Wilson RH, Onywera V, Boit MK, Goodwin W, et al. No association between Angiotensin Converting Enzyme (ACE) gene variation and endurance athlete status in Kenyans. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology. 2005;141(2):169-75.
 16. Akkoç O, Sercan C, Kırandı Ö, Erol M, Kapıcı S, Kayhan RF, Akkoç T, et al. Determination of the distribution angiotensin-converting enzyme (ACE I/D) and alpha-actinin-3 (ACTN-3 R577X) among elite sprinters and middle-long distance runners in Turkey. Progress in Nutrition. 2020;22(2): e2020031.
 17. North KN, Beggs AH, Deficiency of a skeletal muscle isoform of α-actinin (α-actinin-3) in merosin-positive congenital muscular dystrophy. Neuromuscular Disorders. 1996;6(4):229-35.
 18. Davrpanah S, Fadzizadeh R, Siahkohian N, Saifi F. Investigating the R577X polymorphism in the ACTN3 gene of wrestlers. Sports and Biological Sciences. 2023;14(28):77-84. (In Persian).
 19. Honarpour A, Mohseni M, Ghavidel Hajiagha S, Irani S, Najmabadi H. Investigation of the relationship between a genetic polymorphism in ACTN3 and elite sport performance among Iranian soccer players. Iranian Rehabilitation Journal. 2017;15(2):149-54.
 20. Clos E, Pruna R, Lundblad M, Artells R, Maffulli N. ACTN3’s R577X single nucleotide polymorphism allele distribution differs significantly in professional football players according to their field position. Medical Principles and Practice. 2021;30(1):92-7.
 21. Yang R, Shen X, Wang Y, Vision S, Cai G, Fu Y, Xu W, et al. ACTN3 R577X gene variant is associated with muscle-related phenotypes in elite Chinese Sprint/power athletes. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2017;31(4):1107-15.
 22. Ahmetov II, Williams AG, Popov DV, Lyubaeva EV, Hakimullina AM, Fedotovskaya ON, et al. The combined impact of metabolic gene polymorphisms on elite endurance athlete status and related phenotypes. Human Genetics. 2009; 126:751-61.
 23. Shahram N, Abbas B. The effect of ACE and ACTN-3 difference genotypes on fundamental movement skills development in 4-6 years old children. Motor Behavior. 2021;13(43):63-84.
 24. Giaccaglia V, Nicklas B, Kritchevsky S, Mychalecky J, Messier S, Blecker E, et al. Interaction between angiotensin converting enzyme insertion/deletion genotype and exercise training on knee extensor strength in older individuals. International Journal of Sports Medicine. 2008;29(1):40-4.
 25. Clarkson PM, Devaney JM, Gordish-Dressman H, Thompson PD, Hubal MJ, Urso M, et al. ACTN3 genotype is associated with increases in muscle strength in response to resistance training in women. Journal of Applied Physiology. 2005;99(1):154-63.
 26. Charbonneau DE, Hanson ED, Ludlow AT, Delmonico MJ, Hurley BF, Roth SM. ACE genotype and the muscle hypertrophic and strength responses to strength training. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2008;40(4):677.
 27. Nazarpouri S, Bahram A. The effect of a period of selected motor intervention program on improving the performance of motor skills of children carrying ACE and ACTN-3 different genotypes. Motor Behavior. 2022;14(47):59-82.