نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. پژوهشگر پسادکتری، گروه رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران (*نویسنده مسئول) 2. استادیار گروه تربیت بدنی

2 دانشگاه تبریز

چکیده

اهداف: متغیر‌های ژنتیکی به‌عنوان پارامتر‌های فردی درنظر گرفته می‌شوند که می‌توانند فنوتیپ‌های زیربنایی عملکرد ورزشی را متأثر کنند. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر مقایسۀ ژنوتیپ I/D ژن ACE وR577X ژن ACTN-3 در مردان کشتی‌گیر نخبه و غیرنخبه ایرانی بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ کشتی‌گیران مرد نخبه و غیرنخبۀ ایرانی بود که از بین آن‌ها 22 کشتی‌گیر نخبه و 36 کشتی‌گیر غیرنخبه به شیوۀ نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از استخراج DNA شرکت‌کنندگان، با استفاده از تکنیک PCR-RLFP و الکتروفورز ژنوتیپ‌های ژن ACE و ACTN-3 آنان تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون کای مربع انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که کشتی‌گیران نخبه در مقایسه با کشتی‌گیران غیرنخبه، به‌طور معناداری توزیع فراوانی بیشتری از ژنوتیپ DD ژن ACE و ژنوتیپ RR و RX، از ژن ACTN-3 را دارا بودند. این درحالی بود که کشتی‌گیران غیرنخبه در مقایسه با کشتی‌گیران‌ نخبه، به‌طور معناداری توزیع فراوانی بیشتری از ژنوتیپ‌های II و ID ژن ACE و ژنوتیپ XX ژن ACTN-3 را دارا بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که ارتباط مثبتی بین رسیدن به سطوح نخبگی در رشتۀ ورزشی کشتی و برخورداری از ژنوتیپ DD ژن ACE و ژنوتیپ RR ژن ACTN-3 وجود دارد که احتمالاً این دو ژن را به‌عنوان عوامل ژنتیکی مؤثر در ایجاد فنوتیپ‌های زیربنایی رشتۀ ورزشی کشتی از قبیل قدرت و متعاقباً به‌وجود آمدن تفاوت‌های فردی در ورزشکاران معرفی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات