نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم زیستی در ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 علوم ورزشی، دانشگاه شیراز

چکیده

اهداف: هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر 4 هفته تمرینات پیش آماده سازی تناوبی با شدت بالا (HIIT) و تداومی با شدت متوسط (MICT) بر مسیر آنژیوژنز در سلول‌های عصبی اطراف ناحیه انفارکت سکته مغزی بود. مواد و روش‌ها: 32 موش نر بالغ NMRI (سن 8 هفته، وزن 1 ± 35 گرم) انتخاب و به طور تصادفی به 4 گروه 8 تایی شامل گروه‌های شم، سکته مغزی، سکته مغزی+HIIT و سکته مغزی+MICT تقسیم شدند. پروتکل‌های تمرینی، به مدت 4 هفته و 5 جلسه در هفته اجرا شد که گروه HIIT، به صورت میانگین 7 وهله‌ی 2 دقیقه‌ای ( شدت بالا %95Vmax و شدت کم %45 Vmax) و گروه MICT با میانگین شدت %60 Vmax به مدت 55 دقیقه، پروتکل تمرینی را اجرا کردند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، القای سکته مغزی با روش (t-d MCAO) صورت گرفت و پس از 24 و 48 ساعت به ترتیب نقص نورولوژیک، تست‌های رفتاری و بافت برداری ناحیه پنومبرا انجام شد. یافته‌ها: نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس یک راهه تفاوت معنی‌داری را در تغییرات VEGF-R2، HIF-1α, Ang-2, FGF-2 و STAT3 را به صورت بین گروهی نشان داد که این تغییرات در گروه تمرینات HIIT نسبت به گروه MICT و سایر گروه‌ها معنی‌دار بود (P<0.05) درحالی که مقادیر VEGF در گروه MICT نسبت به سایر گروه‌ها افزایش معنی داری داشت (P<0.05). نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد، یک دوره 4 هفته‌ای تمرینات پیش آماده‌سازی تناوبی با شدت بالا می‌تواند به عنوان یک راهکار مناسب جهت پیشگیری و درمان سکته مغزی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات