نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی/ واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی/ واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی/ایران

3 گروه علوم ورزشی/ دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

4 دانش آموخته دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

5 گروه فیزیولوژی ورزشی/ واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر محفاظتی کاسنی در برابر آسیب های ناشی از تستوسترون انانتات بر سطوح بیان ژن سایتوکین‌های فاکتور نکروز تومور-آلفا و اینترلوکین-6 در بافت کلیه موش‌های صحرایی ماده در طول هشت هفته تمرین مقاومتی است.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش تجربی، 22 سر موش‌ صحرایی ماده نژاد ویستار به‌طور تصادفی به 3 گروه: ۱) گروه تمرین + دارونما(شم) ، 2) گروه تمرین + تستوسترون انانتات، 3) گروه تمرین + تستوسترون انانتات + کاسنی تقسیم و سه گروه به مدت هشت هفته تمرین مقاومتی انجام دادند. موش های گروه 2 و 3، تستوسترون انانتات به میزان 20 میلی گرم بر کیلوگرم را به صورت تزریق عضلانی سه روز در هفته دریافت نمودند. همچنین گروه 3، عصاره کاسنی به میزان ۶ گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به شکل گاواژ سه بار در هفته دریافت کردند. بیان ژن ها در بافت کلیه به روش Real-Time PCR اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 21 و با آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (p≤0/05).
یافته‌ها: بیان ژن های TNF-α و IL-6 در گروه تمرین + تستوسترون انانتات به میزان معناداری بالاتر از گروه تمرین + دارونما بود (P<0/0001). گروه تمرین + تستوسترون انانتات + کاسنی موجب کاهش معنادار بیان ژن های TNF-α و IL-6 نسبت به گروه تمرین + تستوسترون شد(P<0/0001).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد مصرف کاسنی در کاهش عوارض ناشی از مصرف تستوسترون انانتات در ب موش‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات