نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشکده علوم ور زشی دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

4 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان

5 کارشناسی ارشد تربیت بدنی ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

6 دانشجویی دکتری فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضله نعلی وUCP1 بافت چربی زیر جلدی شکمی موش های صحرایی نر بود. 16 سر موش صحرایی نژاد اسپراگ دولی(میانگین وزن 2/22±5/211 گرم و سن 8 هفتگی) به طور تصادفی به دو گروه 8تایی کنترل و تمرین مقاومتی تقسیم شدند. گروه تمرینی به مدت 8 هفته و هفته ای 3 جلسه روی نردبان های مخصوص به ارتفاع 2/1 متر با حمل یک وزنه به میزان 50 درصد وزن بدن که به دم آنها بسته می شد، تمرینات خود را آغاز نمودند و این میزان به 200 درصد وزن بدن در هفتة آخر رسید. تمرینات شامل 3 نوبت 5 تکراری با 3 دقیقه استراحت بین نوبت ها و 1 دقیقه بین تکرارها بود. جهت اندازه گیری میزان آیریزین پلاسما از روش ELISA و برای بررسی بیان نسبی mRNA ژن های FNDC5 و UCP1از روش real time PCR استفاده شد. از آزمون آماری تی مستقل به منظور بررسی تفاوت میانگین بیان نسبی ژن ها در گروه ها استفاده گردید(α=0.05). نتایج نشان داد میزان پروتئین آیریزین پلاسما پس از 8 هفته تمرین تمرین مقاومتی افزایش معنی دار یافت (p<0.001, t=4.48). همچنین میزان بیان نسبی mRNA ژن های FNDC5 (p<0.001, t=6.18)و UCP1 (p<0.001, t=14.26)پس از تمرینات افزایش معنی دار یافت. از نتایج حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که تمرینات مقاومتی احتمالا محرکی جهت ترشح مایوکاین هایی مانند آیریزین است که می تواند بافت چربی سفید را تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1) Polyzos S A, Kountouras J, Shields K, Mantzoros C S. Irisin: A renaissance in metabolism? Metabolism­. 2013; 62(8): 1037-44.
2) Pedersen B K. A muscular twist on the fate of fat. New Engl J Med. 2012; 366(16): 1544-5.
3) Pontus B, Jun W, Mark P J, Anisha K, Li Y, James C, et al. A PGC1-α-dependent myokine that drives brown-fat-like development of white fat and thermogenesis. Nature. 2012; 463-81.
4) Puigserver P, Wu Z, Park C W, Graves R, Wright M, Spiegelman B M. A cold-inducible coactivator of nuclear receptors linked to adaptive thermogenesis. Cell. 1998; 92(6): 829-39.
5) Xu X, Ying Z, Cai M, Xu Z, Li Y, Jiang S Y, et al. Exercise ameliorates high-fat diet-induced metabolic and vascular dysfunction, and increases adipocyte progenitor cell population in brown adipose tissue. Am J Physiol. 2011; 300(5): 1115-25.
6) Wenz T, Rossi S G, Rotundo R L, Spiegelman B M, Moraes C T. Increased muscle PGC-1α expression protects from sarcopenia and metabolic disease during aging. P Natl Acad Sci USA. 2009; 106(48): 20405-10.
7) Handschin C, Spiegelman B M. The role of exercise and PGC1α in inflammation and chronic disease. Nature. 2008; 454(7203): 463-9.
8) Kelley G A, Kelley K S. Impact of progressive resistance training on lipids and lipoproteins in adults: A meta-analysis of randomized controlled trials. Prev Med. 2009; 48(1): 9.
9) Ormsbee M J, Thyfault J P, Johnson E A, Kraus R M, Choi M D, Hickner R C. Fat metabolism and acute resistance exercise in trained men. J Appl Physiol­. 2007; 102(5): 1767-72.
10) Pitsavos C, Panagiotakos D, Tambalis K, Chrysohoou C, Sidossis L, Skoumas J, et al. Resistance exercise plus to aerobic activities is associated with better lipids’ profile among healthy individuals: The Attica study. QJM. 2009; 102(9): 609-16.
11) Volek J S, Kraemer W J, Bush J A, Boetes M, Incledon T, Clark K L, et al. Creatine supplementation enhances muscular performance during high-intensity resistance exercise. J Am Diet Assoc. 1997; 97(7): 765-70.
12) 12. Winnick J J, Gaillard T, Schuster D P. Resistance training differentially affects weight loss and glucose metabolism of white and African American patients with type 2 diabetes mellitus. Disease. 2008; 18(2): 152.
13) ثاقب­جو مرضیه­،­ دستی­ ­گردی سمیه­،­­ افضل­پور محمد­اسماعیل­، هدایتی مهدی­. اثر تمرین هوازی و مقاومتی بر سطوح ویسفاتین پلاسمای زنان دارای اضافه­وزن. فصل­نامۀ کومش. 1390­: 13(2)­: 32ـ225.
14) سوری رحمن، رواسی علی­اصغر، رنجبر کیا. مقایسۀ تأثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر مقادیر سرمی واسپین و آدیپونکتین در مردان میان­سال چاق. نشریۀ فیزیولوژی ورزشی. 1392: 5(20)­: 114ـ97.
15) صفر­زاده علیرضا. تأثیر تمرین مقاومتی با بار فزاینده بر غلظت سرمی A-FABP و آپولیپوپروتئین A-I موش‌های صحرایی نر. نشریۀ فیزیولوژی ورزشی. 1393: 6(21): 22ـ109.
16) گله­داری محمد، آذربایجانی محمد­علی. تأثیر نوع تمرین طی محدودیت کالری بر غلظت ادیپوکاین‌‌های پلاسمای مردان چاق. نشریۀ فیزیولوژی ورزشی. 1393: 6(24)­: 38ـ121.
17) Lee S, Farrar R P. Resistance training induces muscle-specific changes in muscle mass and function in rat. J Exerc Physiol. 2003; 6: 80-7.
18) رئیسی جلیل­، رجبی حمید، قائدی کامران، مرندی سید­محمد، دهخدا محمد­رضا. تأثیر حاد تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن‌های FNDC5 عضلانی و UCP1 بافت چربی موش‌های صحرایی نر. نشریۀ دانشکدۀ پزشکی اصفهان. 1392؛ 31(256):1658-66.
19) Donnelly J E, Smith B, Jacobsen D J, Kirk E, DuBose K, Hyder M, et al. The role of exercise for weight loss and maintenance. Best Pract Res Cl Ga. 2004; 18(6): 1009-1029.
20) Sparti A, DeLany J P, De La Bretonne J A, Sander G E, Bray G A. Relationship between resting metabolic rate and the composition of the fat-free mass. Metabolism. 1997; 46(10): 1225-30.
21) Hill J O, Wyatt H R, Reed G W, Peters J C. Obesity and the environment: Where do we go from here? Science. 2003; 299(5608): 853-5.
22) Treuth M S, Hunter G R, Weinsier R L, Kell SH. Energy expenditure and substrate utilization in older women after strength training: 24-h calorimeter results. J Appl Physiol. 1995; 78(6): 2140-6.
23) Timmons J A, Baar K, Davidsen P K, Atherton P J. Is irisin a human exercise gene? Nature. 2012; 488(7413): 9-10.