مدیر مسئول


دکتر زهرا سلمان دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

  • salmanatu.ac.ir

سردبیر


دکتر عباسعلی گائینی استاد دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

  • aagaeiniut.ac.ir
  • h-index: 15

دبیر تخصصی


دکتر هادی روحانی دانشیار پژوهشگاه علوم ورزشی،ایران، تهران

فیزیولوژی ورزشی

مدیر داخلی


فائزه فربد کارشناس نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

Sport Physiology

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید رجبی استاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر هادی روحانی دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ولی اله دبیدی روشن استاد دانشگاه مازندران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا قراخانلو استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد شریعت زاده دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده علوم ورزشی ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر کریم آزالی علمداری دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

فیزیولوژی ورزشی

  • azalofyahoo.com
  • h-index: 14

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد همتی نفر استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، بخش علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز،

فیزیولوژی ورزشی

  • mmdhmt.exegmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مینو باسامی دانشیار علوم ورزشی - تغذیه و تمرین
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه علامه طباطبائی

فیزیولوژی ورزشی

  • mbassamiyahoo.co.uk

اعضای هیات تحریریه


دکتر جواد وکیلی دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر افشار جعفری دانشیار گروه علوم زیستی در ورزش و تندرستی

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر افشین سامانی دانشیار دانشگاه آلبورگ دانمارک

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر دنیل قهرمان دانشیار دانشگاه چارلز داروین استرالیا

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر تیم می یر استاد دانشگاه سارلند، آلمان

فیزیولوژی ورزشی