مدیر مسئول


دکتر زهرا سلمان دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

  • salmanatu.ac.ir

سردبیر


دکتر عباسعلی گائینی استاد دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

  • aagaeiniut.ac.ir
  • h-index: 15

دبیر تخصصی


دکتر هادی روحانی دانشیار پژوهشگاه علوم ورزشی،ایران، تهران

فیزیولوژی ورزشی

مدیر داخلی


فائزه فربد کارشناس نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

Sport Physiology

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید رجبی استاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر هادی روحانی دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ولی اله دبیدی روشن استاد دانشگاه مازندران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد شریعت زاده دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده علوم ورزشی ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مریم کوشکی جهرمی دانشیار دانشگاه شیراز

فیزیولوژی ورزشی

  • koushkie53yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر کریم آزالی علمداری دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

فیزیولوژی ورزشی

  • azalofyahoo.com
  • h-index: 14

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرهاد رحمانی نیا استاد دانشگاه گیلان

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر افشین سامانی دانشیار دانشگاه آلبورگ دانمارک

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر دنیل قهرمان دانشیار دانشگاه چارلز داروین استرالیا

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر تیم می یر استاد دانشگاه سارلند، آلمان

فیزیولوژی ورزشی