مدیر مسئول


دکتر زهرا سلمان دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

  • salmanatu.ac.ir

سردبیر


دکتر عباسعلی گائینی استاد دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

  • aagaeiniut.ac.ir
  • h-index: 15

دبیر تخصصی


دکتر هادی روحانی دانشیار پژوهشگاه علوم ورزشی،ایران، تهران

فیزیولوژی ورزشی

مدیر داخلی


فائزه فربد کارشناس نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

Sport Physiology

اعضای هیات تحریریه


دکتر بختیار ترتیبیان استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ولی اله دبیدی روشن استاد دانشگاه مازندران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید رجبی استاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرهاد رحمانی نیا استاد دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر هادی روحانی دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا قراخانلو استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی کارگر فرد استاد دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا کردی استاد دانشگاه تهران،تهران،ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مریم کوشکی جهرمی استاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید محبی استاد دانشگاه گیلان، گیلان،ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرزاد ناظم استاد دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر افشین سامانی دانشیار دانشگاه آلبورگ دانمارک

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر دنیل قهرمان دانشیار دانشگاه چارلز داروین استرالیا

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر تیم می یر استاد دانشگاه سارلند، آلمان

فیزیولوژی ورزشی