پیش‌بینی زمان رسیدن به واماندگی در سرعت‌های مختلف نوارگردان از روی برخی از متغیرهای فیزیولوژیک و جسمانی در مردان جوان

محمدعلی کیوانلو شهرستانکی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ امیرحسین حقیقی؛ مرتضی حاجی نیا

دوره 10، شماره 39، آبان 1397، صفحه 143-164

https://doi.org/10.22089/spj.2018.5336.1710