اثر تمرین هوازی همراه با مصرف ژل رویال بر شاخص های آنتی اکسیدانی در بافت سرخرگ آئورت موش های صحرایی اورکتومی شده مبتلا به دیابت

بهار زنگی بند؛ خالید محمدزاده سلامت؛ کمال عزیزبیگی؛ ظاهر اعتماد

دوره 15، شماره 57، فروردین 1402، صفحه 43-66

https://doi.org/10.22089/spj.2023.13445.2212

اثر یک دوره تمرین مقاومتی با مکمل‌دهی سیترولین مالات بر میزان فشارخون، NO و VEGF سرم استراحتی و در پاسخ به فعالیت بدنی در زنان یائسة دچار پیش‌‌پرفشاری ‌خون

ناصر بهپور؛ فردین مرادی؛ وحید تادیبی

دوره 11، شماره 44، بهمن 1398، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22089/spj.2020.7685.1945