نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان

2 فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت ایران

3 دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

چکیده:
هدف از مطالعه حاضر، بررسی و مقایسه 4 روش محدودیت-کالری بمدت 10 هفته بر تغییرات هسیتولوژیک بافت چربی و نفوذ ماکروفاژی و همچنین متغیرهای سرمی چربی و شاخص‌های گلیسمیک در موش‌های صحرایی نر چاق می‌باشد. نمونه‌برداری خونی و بافتی از 72 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار(وزن 5±195 گرم، سن 8 هفته) پس از ناشتایی شبانه در هفته‌های اول، 18 و 28 صورت گرفت. پس از نمونه برداری پایه،64 سر موش باقیمانده بطور تصادفی به گروه‌های کنترل(CO)(16 سر) و رژیم غذایی پرچرب غیر اشباع(UHFD)(۴۸ سر) تقسیم شدند. پس از 18 هفته گروه UHFD به زیر-گروه‌های تغییر محتوای رژیم غذایی(SD)، فعالیت-ورزشی(EX)، محدودیت کالری(CR)، ترکیبی(CR+EX) و رژیم پرچرب(UHFD) تقسیم شد. گروه ورزشی بمدت 10 هفته(5 جلسه در هفته)، تمرین هوازی با شدت معادلVo2max 75-70% انجام داد. CR با کاهش 25٪ از کالری جیره دریافتی، اعمال گردید و گروه SD تحت تغییر جیرۀ غذایی از رژیم پرچرب غیر اشباع به غذای استاندارد قرار گرفت. تغییرات هیستولوژیک بافت چربی نواحی رتروپریتونئال و مزنتریک به همراه میزان نفوذ ماکروفاژی به نواحی مذکور، پس از پاساژ بافتی، رنگ آمیزی H&E و عکس برداری میکروسکوپی با رزولوشن بالا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که تمام شاخص‌های گلیسمیک و لیپیدی (بجز HDL) و همچنین مساحت آدیپوسیت‌های نواحی مورد مطالعه در گروه‌های مداخله در مقایسه با UHFD تفاوت معنی‌داری نشان دادند(05/0>P). بنابراین به‌نظر می‌رسد که روش‌های مداخلة انرژی صرف‌نظر از نوع مداخله انجام شده، احتمالاً بواسطه کاهش سطح آدیپوسیت و نه به دلیل تغییر نفوذ ماکروفاژی، می‌توانند بهبود متغیرهای متابولیک را بهمراه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات