مقاله مروری

مقاله پژوهشی

تغییرات پاتومورفولوژی ماکروفاژ و بافت‌ چربی نواحی مزنتریک و رتروپریتونئال به تغییر محتوای رژیم غذایی و سه روش ایزوکالریک تعادل منفی انرژی در موش‌های صحرایی چاق تحت رژیم غذایی پر چرب غیراشباع

پیام سعیدی؛ حمید محبی؛ ابوذر جوربنیان

صفحه 120-89

10.22089/spj.2020.8184.1973