تجزیه و تحلیل سیستم‌های انرژی بازیکنان نخبه والیبال شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 مربی دانشگاه زابل

چکیده

هدف از این پژوهش شناخت سیستم­های انرژی درگیر در والیبال با تاًکید بر تفاوت در پست‌های مختلفدر مسابقات لیگ برتر باشگاه­های ایران بود. با توجه به جدول برگزاری مسابقات تمامی 24 بازی رفت و برگشت یکی از تیم­ها توسط پژوهش‌گر فیلم‌برداری گردید. جهت بررسی بهتر ابتدا به وسیله برنامه تخصصی، فیلم‌ها به فرمت‌های قابل استفاده در برنامه آنالیز تبدیل شدند. سپس تعداد و نوع پرش­ها جمع­آوری و جهت بررسی و تجزیه و تحلیل ذخیره شد. از طریق تحلیل واریانس یک‌طرفه اطلاعات بدست آمده در سطح معناداری (P<0.05) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در طول رالی­های صورت گرفته در کل بازی، میانگین زمان­های فعالیت و استراحت به ترتیب 4±6 و 9±20 ثانیه بود. میانگین تعداد پرش‎های انجام شده در پست­های پاسور، دفاع­میانی، قدرتی­زن و پشت­خط­زنبه ترتیب 66، 70، 62، 53 مرتبه بود. هم‌چنین نحوه توزیع زمان‌های فعالیت برای رالی‎های انجام شده در طول مسابقات نشان داد بیشترین فراوانی در زمان‌های 4 و 5 ثانیه ( 44 درصد) است و میانگین زمان‌های فعالیت برابر با 6 ثانیه و بیش از 90 درصد از کل زمان بازی‎ها زیر 11 ثانیه است. بنابر یافته­های این پژوهش‌ سیستم­های انرژی غالب در والیبال از نوع بی‎هوازی و با تکیه بر سیستم فسفاژن است. لذا با توجه به درخواست‌های متفاوت عملکردی که مشخصات فیزیولوژیکی، جسمانی و مهارتی متفاوتی نیاز دارد، باید برنامه‌های تمرینی خاص هر پست با توجه به تفاوت­های فردی بازیکنان برنامه­ریزی  و اجرا گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing energy system in volleyball athletes contributing in Iran super-league games

نویسندگان [English]

  • Alireza Salimi Avansar 1
  • Alireza Tavakoli khormiza 2
  • Marziyeh Azarniveh 2
چکیده [English]

The object of this research is to recognize energy system involved in volleyball by emphasize on differences in different posts in super league games of Iran’s sport clubs. According to the games table, all 24 go and return games of one teams has been filming directly by researcher. In order to examine better, at first by expert programs, films were changed to usable format in analyze program, then the number and the type of gathered jumps has been gathered, examined and the analysis has been stored. Through one-way variance analysis, gathered information has been evaluated on meaningful level of (p<0.05). Along rally in all games, the mean time of activity and rest is (20±9, 6±4), respectively. The mean of jumps in setter post, middle blocker, hitter, opposite hitter are (66, 70, 62, 53), respectively. Also, the method of distribution of activity times for rallies during competitions shows that the most frequency is in 4, 5 seconds. Also, the mean activity time is equal to 6second and more than 90%of the all plays time is under 11seconds. Based on research findings, the most energy system in volleyball is of anaerobic and based on phosphagen system. Therefore, according to different performance requirement in which requires different Physiological, physical, skill characteristic, we should perform and program special exercise program according to individual differences of players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volleyball
  • Energy system
  • Sport analysis
  • Iran super-league
1) Gabbett T, Georgieff B, Domrow N. The use of physiological, anthropometric, and skill data to predict selection in a talent-identified junior volleyball squad. Journal of sports sciences. 2007;25(12):1337-44.
2) Sheppard JM, Nolan E, Newton RU. Changes in strength and power qualities over two years in volleyball players transitioning from junior to senior national team. J Strength Cond Res. 2012;26(1):152-7.
3) Sheppard JM, Newton RU. Long-term training adaptations in elite male volleyball players. J Strength Cond Res. 2012;26(8):180-4.
4) Sheppard JM, Gabbett TJ, Stanganelli L-CR. An analysis of playing positions in elite men's volleyball: considerations for competition demands and physiologic Characteristics. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2009; 23 (6):    1858-66.
5) Schaal M, Ransdell L, Simonson S, Gao Y. Physiologic performance test differences in female volleyball athletes by competition level and player position. J Strength Cond Res. 2012;17:17.
6) Gonzalez-Rave JM, Arija A, Clemente-Suarez V. Seasonal changes in jump performance and body composition in women volleyball players. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2011;25(6):1492-501.
7) پرنو عبدالحسین، قراخانلو رضا، آقاعلی نژاد حمید. بررسی نیمرخ ترکیب بدنی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی بازیکنان نخبه بازیکنان نخبه فوتسال. فصلنامه المپیک. 1384؛ 13(2): 58-49.
8) فرامرزی محمد، قراخانلو رضا، چوبینه سیروس. نیمرخ آمادگی جسمانی بازیکنان زبده بازیکنان فوتبال. فصلنامه المپیک. 1389؛ 18(1): 40-127.
9) Bishop D, Edge J, Davis C, Goodman C. Induced metabolic alkalosis affects muscle metabolism and repeated-sprint ability. Medicine and science in sports and exercise. 2004;36(5):807-13.
10) قراخانلو رضا، معروفی خشایار. بررسی و مقایسه توان هوازی و توان بی هوازی بازیکنان تیم ملی فوتبال جوانان ایران در پست‌های متفاوت بازی. فصلنامه المپیک. 1383؛ 2: 84-73.
11) Marques MC, Van den Tillaar R, Gabbett TJ, Reis VM, Gonzalez-Badillo JJ. Physical fitness qualities of professional volleyball players: determination of positional differences. The Journal of Strength & Condition Research. 2009:23 (4):1106-11.
12) Manna I, Lal Khanna G, Chandra Dhara P. Effect of training on anthropometric, physiological and biochemical variables of U-19 volleyball players. Journal of human sport & exercise. 2012;7(1):263-74.
13) Lidor R, Ziv G. Physical characteristics and physiological attributes of adolescent volleyball players-a review. Ped Exerc Sci. 2010;22:114-34.
14) Stanganelli LCR, Dourado AC, Oncken P, Mancan S, da Costa SC. Adaptations on Jump Capacity in Brazilian Volleyball Players Prior to the Under-19 World Championship. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2008; 22 (3):        741-9.
15) Viviani F, Casagrande G. Somatotype characteristics of Italian male basketball, soccer, and volleyball players. J Sports Sci. 1990;8:184.
16) Gabbett T and Georgieff B. Physiological and anthropometric characteristics of Australian junior national, state, and novice volleyball players. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2007;21(3):902-8.
17) Popadic Gacesa JZ, Barak OF, Grujic NG. Maximal anaerobic power test in athletes of different sport disciplines. J Strength Cond Res. 2009;23(3):751-5.
18) شوندی نادر. فیزیولوژی والیبال. چاپ اول. تهران: انتشارات آکادمی ملی المپیک؛ 1385: ص 13.
19) Magel JR, McArdle WD, Toner M, Delio D. Metabolic and cardiovascular adjustment to arm training. Journal of Applied Physiology. 1978;45(1):75-9.
20) Beliaev A. Methods of developing work capacity in volleyball. Sov Sports Rev. 1984;19(1):7-10.
21) Mala L, Maly T, Zahalka F, Bunc V. The profile and comparison of body composition of elite female volleyball players. Kineziologija. 2010;42(1):90-7.
22) Stamm R, Stamm M, Koskel S. Age, body build, physical ability, volleyball technical and psychophysiological tests and proficiency at competitions in young female volleyballers (aged 13-16 years). Journal Papers on Anthropology. 2002; 11: 253-82.
23) Garganta J. Trends of tactical performance analysis in team sports: bridging the gap between research, training and competition. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto. 2009;9(1):81-9.
24) Mesquita I, Teixeira J. The spike, attacks zones and the opposing block in elite male beach volleyball. International Journal of Volleyball Research. 2004; 7(1):57-62.
25) Lidor R, Ziv G. Physical and physiological attributes of female volleyball players-a review. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2010;24(7):1963-73.
26) Polluveer K, Stamm R, Stamm M. Anthropometric and psychophysiological characteristics of top female volleyballers in relation to the players’ position on the court. Papers on Anthropology. 2012;21:232-45.
27) Zary JC, Reis VM, Rouboa A, Silva AJ, Fernandes PR, Filho JF. The somatotype and dermatoglyphic profiles of adult, junior and juvenile male Brazilian top-level volleyball players. Science & Sports. 2010;25(3):146
28) Fonseca-Toledo C, Roquetti P, Fernandes-Filho J. Anthropometrical profile of Brazilian junior volleyball players for different sports requirement levels. Rev Salud Publica. 2010;12(6):915-28.
29) Hedrick A. Training for high level performance in women's collegiate volleyball: part I training requirements. Strength & Conditioning Journal. 2007;29(6):50-3.
30) Hedrick A. training for high-level performance in women's collegiate volleyball: part II: training program. Strength & Conditioning Journal. 2008;30(1):12-21.
31) Spencer M, Bishop D, Dawson B, Goodman C. Physiological and metabolic responses of repeated-sprint activities: specific to field-based team sports. Sports medicine. 2005;35(12):1025-44.
32) Castagna C, Chaouachi A, Rampinini E, Chamari K, Impellizzeri F. Aerobic and explosive power performance of elite Italian regional-level basketball players. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2009;2.
33) Mendez-Villanueva A, Hamer P, Bishop D. Fatigue in repeated-sprint exercise is related to muscle power factors and reduced neuromuscular activity. European journal of applied physiology. 2008;103(4):411-9.
34) Malina RM. Body composition in athletes: assessment and estimated fatness. Clinics in Sports Medicine. 2007;26(1):37-68.
35) Edge J, Bishop D, Goodman C, Dawson B. Effects of high-and moderate-intensity training on metabolism and repeated sprints. Medicine and science in sports and exercise. 2005;37(11):1975.
36) Sheppard JM, Cronin JB, Gabbett TJ, McGuigan MR, Etxebarria N, Newton RU. Relative importance of strength, power, and anthropometric measures to jump performance of elite volleyball players. Journal of Strength & Conditioning Research. 2008; 22 (3): 758-65.