نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران

4 دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، ایران

چکیده

مقدمه: استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت با H2O2 باعث ایجاد اختلال در سلول های ریوی می شود. هدف این مطالعه بررسی اثر هشت تمرین هوازی و مکمل بذر کدو بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو ریوی بود.
روش شناسی: در یک مطالعه تجربی 42 سر رت نر ویستار بصورت تصادفی در 7 گروه تقسیم شدند. القای استرس اکسیداتیو با تزریق درون صفاقی mg/kg 1/0 هیدروژن پراکسید به مدت 3 روز در هفته، دریافت بذر کدو 1 و 2 گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن و برنامه تمرینی فزاینده روی تردمیل به مدت 8 هفته بود. از مایع شناور بافت به منظور اندازه‌گیری شاخص‌های سیتوکروم c، ATP، MDA و PAB استفاده و داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دو راهه تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: مسمومیت با H2O2سبب کاهش معنی دار ATP و افزایش معنی دار سایر شاخص ها شد (0.05p<). دریافت بذر کدو اثر معنی داری بر غلظت MDA، سیتوکرومc و ATP نداشت (0.05p>). از طرفی دریافت 2 گرم بذر کدو موجب کاهش معنی دار غلظت PAB شد (0.05p<). هشت هفته تمرین هوازی اثر معنی داری بر غلظت MDAریوی نداشت (0.05p>)، غلظت ATP را افزایش و غلظت سیتوکروم c و PAB را کاهش داد (0.05p<).
نتیجه گیری: به نظر می رسد اثرات مجرد بذر کدو وابسته به بافت و دوز مصرفی باشد. هشت هفته تمرین هوازی نیز بسته به عواملی راهکار ضداکسایشی مناسبی در شرایط مسمومیت با پراکسید هیدروژن است. ترکیب تمرین هوازی و دوزهای بالای مکمل بذر کدو اثرات مضاعفی بر شاخص های اکسیداتیو ریه دارد.

کلیدواژه‌ها