نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی-دانشکده علوم انسانی-دانشگاه شهرکرد-شهرکرد-ایران

2 استادیار گروه علوک ورزش-دانشگاه شهزکرد- شهرکرد- ایران

3 فیزیولوژی ورزشی-دانشکده علوم ورزش-دانشگاه اصفهان-اصفهان -ایران

4 فیزیولوژی ورزشی-دانشکده علوم انسانی-دانشگاه شهرکرد-شهرکرد-ایران

چکیده

پژوهش‌های زیادی تأثیر فعالیت ورزشی هوازی مزمن را بر عوامل مرتبط با بیماری کبد چرب غیر الکلی بررسی کرده‌اند هدف از این پژوهش تعیین و بررسی تأثیر شدت‌های متفاوت تمرینات ورزشی هوازی مزمن (کم، متوسط و بالا) بر آلانین آمینوترانسفراز ، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و گاما گلوتامین ترانسفراز در مردان و زنان سنین مختلف بود که به صورت یک مطالعه مرور نظام‌مند و فراتحلیل در سال ۱۳۹۹ انجام شد. پایگاه‌های اطلاعاتی، ScienceDirect،PubMed، Scopus و Google Scholar همراه با کلمات کلیدی جستجو شد. تعداد ۱۲۰ مقاله غیر مروری و با کیفیت مناسب تمرین هوازی بررسی قرار گرفتند و ۲۲ مقاله معیار ورود فراتحلیل را کسب کردند . بر این اساس ۱۵۶۰ نفر با میانگین ۱۰ ± ۵۲ سال بود. دارای بیماری کبد چرب مورد بررسی قرار گرفتند. اثرات مداخله با استفاده از SMD و مدل اثرات تصادفی ارزیابی گردید. در بررسی نتایج متاآنالایز تمرین هوازی در کل با هر شدتی باعث کاهش معنی‌دار سطوح آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و گاما گلوتامین ترانسفراز می‌گردد. سطوح آلانین آمینوترانسفراز در تمرینات با شدت بالا کاهش بیشتری نسبت به تمرینات با شدت متوسط (P= 0.01)دارد. سطوح آسپارتات آمینوترانسفراز در تمرینات با شدت متوسط(P= 0.001) کاهش بیشتری نسبت به تمرینات با شدت بالا (P= 0.03)دارد. تأثیر تمرینات با شدت بالا و شدت متوسط بر سطوح آنزیم گاما گلوتامین ترانسفراز معنی‌دار نبود (P= 0.2 ) .یافته ها نشان می دهد که تمرین‌های هوازی با شدت بالا، متوسط و کم موجب کاهش آنزیم‌ها شاخص کبد چرب در بیماران کبد چرب غیر الکلی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها