نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

2 گروه علوم‌ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، سمنان، ایران

چکیده

هدف: عنوان شده که مصرف گیاه استویا و وانادیوم بر تنظیمات قند خون موثر هستند. بر همین اساس، بررسی همزمان فعالیت استقامتی و مصرف وانادیوم و عصاره استویا بر بافت کبد موش‌های دیابتی در نظر گرفته شد. روش: تعداد 35 سر موش نر صحرایی (10±180گرم) (6تا8 هفته)، به‌صورت تصادفی به 7گروه: کنترل، دیابتی، دیابتی+تمرین، دیابتی+وانادیوم، دیابتی+تمرین+وانادیوم، دیابتی+استویا و دیابتی+تمرین+استویا تقسیم شدند. جهت القای دیابت نوع1، استرپتوزوتوسین (55میلی‌گرم/کیلوگرم) درون صفاقی تزریق شد، و عصاره وانادیوم (1میلی‌گرم/میلی‌لیتر) در آب روزانه محلول گردید. برنامه تمرینی شامل هشت هفته دویدن، و 5روز در هفته بود، که با زمان 15 دقیقه و سرعت 20 متر/دقیقه آغاز، و به 35 دقیقه و سرعت 30 متر/دقیقه در هفته پایانی رسید. تغییرات هیستوپاتولوژی در بافت کبد با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی گردید. به‌منظور نرمال-سازی داده‌های پارامتریک از آزمون شاپیرو-ویلک و جهت تجزیه تحلیل آن‌ها، آزمون یک طرفه آنوا با تست تعقیبی بونفرونی، و برای داده‌های ناپارامتریک آزمون کروسکال والیس (05/0≥p) بکار گرفته شد. نتایج: مقادیر وزن بدن در هر شش گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل سالم (001/0=p)، در گروه وانادیوم‌+ورزش در مقایسه با وانادیوم (01/0=p)، و گروه استویا+ورزش در مقایسه با استویا (04/0=p)، کاهش معناداری یافت. تخریب سلولی، ورید مرکزی و لوبولی، و فضای سینوزوئیدی توسط مداخله‌ی ورزش، وانادیوم و استویا (به-تنهایی و نیز هم‌زمان) بهیود یافت، اما تنها وانادیوم+ورزش بر التهاب و پرخونی موثر بود (001/0=p). نتیجه-گیری: به‌‌نظر می‌رسد که اجرای هشت هفته فعالیت استقامتی، مصرف استویا و وانادیوم بر تنظیم وزن بدن و نیز بهبود تخریبات کبد ناشی از دیابت موثر باشند.

کلیدواژه‌ها

 1. Amini A, Parto P, Yousufvand N. The effect of oral co-administration of zinc sulfate and vanadium on the level of blood sugar in streptozosin induced diabetic rats. Journal of Fasa University of Medical Sciences. 2016;5(4):571-7. (In Persian).
 2. Emen-shahidi M and Hosein-zadeh H. Induction of diabetes in animal models. Journal of diabetic and Lipid of Iran. 2001;2(1):1-10.
 3. Davoodi SH, Vahidian-Rezazadeh M, Fanaei H. The effect of endurance and resistance exercises and consumption of hydro-alcoholic extract of nettle on the changes in weight and plasma levels of nesfatin-1 in type 1 diabetic rats. Feyz. 2018;22(4):362-9. (In Persian).
 4. Rami M, Fathi M, Rahmati M, Tabandeh M.R. Effect of 6 weeks endurance exercise on hippocampal pannexin-1 and NLRP-1 protein levels in experimental diabetic male Wistar rats. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci. 2020;28(2):2384-98.
 5. Hamidi-parchikalaei O, Hashemvarzi A, Poorghasem M. The effect of six weeks of increasing aerobic exercise with vitamin D3 on the level of nerve growth factor in the hippocampus of STZ-diabetic rats. Journal of Applied Sports Physiology. 2017;14(28):191-200. (In Persian).
 6. Coskun O, Ocakci A, Bayraktaroglu T, Kanter M. Exercise training prevents and protects streptozotocin-induced oxidative stress and β-cell damage in rat pancreas. Tohoku J Exp Med. 2004;20(3):145-54.
 7. Akbarzadeh A, Barghahi S, Rahbar AR, Daneshi A, Najafpour S, et al. The effects of aqueous extract of stevia plant (Stevia rebaudiana) on serum concentration of vaspin and Angiopoietin-like Protein-3 in streptozotocin induced diabetic rats. ISMJ 2015;18(2):239-49. http://ismj.bpums.ac.ir (In Persian).
 8. Najafi F, Goodarzi N, Zangeneh MM, Zangeneh A, Hagh-nazari L. Antidiabtic and hepatoprotective effects of bitter fraction of stevia rebaudiana alcoholic extract on streptozotocin-induced diabetic male mice. J Rafsanjan Univ Med Sci. 2017;16(6):493-504. (In Persian).
 9. Ahmad U, Ahmad R S. Anti-Diabetic Property of Aqueous extract of stevia rebaudiana bertoni leaves in streptozotocin-induced diabetes in Albino rats. BMC Complement Aitem Med. 2018;18(1):179.
 10. Hosseini P, Abdi H, Ziaolhagh J. The effect of Stevia extract and endurance training on liver enzymes in obese male Wistar rats. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 2020;63(3):2484-92. (In Persian).
 11. Eshtiaghi R, Omrani Gh, Dehghani GH. Evaluation of metabolic effects of vanadil sulfate on type 2 diabetic patients. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2000;2(4):215-9. (In Persian).
 12. Davoodi H, Nikeghbalian S, Ajami M, Mohseni A, Sadr Sh, et al. Effect of vanadium on acute gastric mucosal ulcers induced by indomethacin and ethanol. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology. 2013;7(5):229-35. (In Persian).
 13. Mohammadi M, Mesbah F, Dahghani GA. Vanadyl sulphate and its regenerative and trophic effects on beta cells of pancreas of STZ-induced diabetic mellitus rats. Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism. 2007;9(2):133-216. (In Persian).
 14. Huang M, Wu Y, Wang N, Wang Z, Yang X, Zhao P. Is the hypoglycemic action of vanadium compounds related to the suppression of feeding? Biological Trace Element Research. 2014;15(3):242-8.
 15. Bolkent S, Yanardag R, Tunali S. Protective effect of vanadyl sulfate on the pancreas of streptozotocin-induced diabetic rats. Diabetes Research and Clinical Practice. 2005;70(5):103-9.
 16. Monazzami AA, Rajabi H, Gharakhanlou R, Javan M, Nourozian M, et al. The effect of endurance training on sodium-hydrogen exchange protein content and sodium bicarbonate cotransporter in skeletal muscle of type 2 diabetic rats. Iranian Journal of Lipid and Diabetes. 2010;10(3):251-62. (In Persian).
 17. Parvaneh T, Jalal R, Darvishalipour S, Sepehri H, Adeli K. Level of the brain igf-i protein expression in the insulin resistant animal model. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2020;12(1):71-82. (In Persian).
 18. Kazemi F. The effect of endurance training on some metabolic parameters of type 2 diabetic rats induced by nicotine amide and streptozotocin. Sports Life Sciences. 2016;9(4):457-71. (In Persian).
 19. Yuen VG, Orvig C, Mcneill JH. Effects of bis (matolato) oxovanadium(iv) are distinct from food restriction in STZ-diabetic rats. Am J Physiol 1997; 272:30-5.
 20. Ziaolhagh SJ, Khojasteh L, Ziaolhagh SS, Yahyaei B. The effect of boldenone anabolic steroid, and endurance and resistance training on liver damage markers in rats. Feyz. 2018;22(2):143-52. (In Persian).