نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

3 کارشناس‌ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

اهداف: این پژوهش با هدف مروری بر روش‌های مختلف تهاجمی و غیرتهاجمی برای تعیین آستانۀ بی‌هوازی انجام شد. آستانۀ بی‌هوازی به‌منزلۀ یک شاخص از فعالیت فیزیکی، بیشترین شدت ورزش است که طی آن هزینۀ انرژی عملکرد ورزشی عمدتاً از دستگاه هوازی تأمین می‌شود و نرخ بروز لاکتات خون با نرخ پالایش آن برابری می‌کند. به دلیل اینکه پدیدۀ آستانۀ بی‌هوازی با تغییر سیستم تأمین انرژی از هوازی به بی‌هوازی همراه است، این فاکتور متابولیک در برنامه‌ریزی دقیق تمرینات ورزشی، تعیین محدوده‌های شدت کار و پیش‌بینی عملکرد ورزشکاران، به‌ویژه در ورزشکاران استقامتی از اهمیت بسیار برخوردار است. سنجش مستقیم لاکتات خون احتمالاً دقیق‌ترین روش تهاجمی در تعیین آستانۀ بی‌هوازی است که هزینه‌بر است و آزمودنی را با خاطر نمونه‌گیری از خون مواجه می‌کند؛ بنابراین روش‌های غیرتهاجمی که عمدتأ از ارتباط ضربان قلب به نرخ بار کار یا تغییرات پارامترهای تنفسی مانند معادل تهویه‌ای گازهای تنفسی بهره می‌برند، برای برآورد آستانۀ بی‌هوازی مدنظر قرار گرفته است . همچنین روش سنتی در تعیین آستانۀ بی‌هوازی عمدتأ از مدل‌های دوفازی استفاده می‌کند؛ درحالی‌که در پژوهش‌های اخیر استفاده از مدل‌های سه‌فازی ترجیح داده شده است که برآورد بهتری از محدوده‌های شدت کار هنگام فعالیت ورزشی ارائه می‌دهد؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر  روش‌های متداول در تعیین آستانۀ بی‌هوازی و آشکارکردن کاستی‌ها و مزایای آن‌ها در قالب مدل‌های دوفازی و سه‌فازی را واکاوی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

 1. Simões RP, Mendes RG, Castello V, Machado HG, Almeida LB, Baldissera V, et al. Heart-rate variability and blood-lactate threshold interaction during progressive resistance exercise in healthy older men. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2010;24(5):1313-20. (NCBI link)
 2. Hasnli M, Nikooie R. Comparison of buffering capacities during isocapnic buffering phase between elite endurance and anaerobic competitors and their relationship to aerobic and anaerobic indexes. Journal of Sport Physiology. 2014;22:1131-144.
  (In Persian). (Web Link)
 3. Elmer DJ, Toney M. Respiratory rate threshold accurately estimates the second lactate threshold. International Journal of Sports Medicine. 2018;39(04):291-6. (NCBI link)
 4. Pinto SS, Brasil RM, Alberton CL, Ferreira HK, Bagatini NC, Calatayud J, et al. Noninvasive determination of anaerobic threshold based on the heart rate deflection point in water cycling. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2016;30(2):518-24. (NCBI link)
 5. Nikooie R, Gharakhanlo R, Rajabi H, Bahraminegad M, Ghafari A. Noninvasive determination of anaerobic threshold by monitoring the %SpO2 changes and respiratory gas exchange. J Strength Cond Res. 2009;23(7):2107-13. (NCBI link)
 6. Hasanli M, Nikooie R, Aveseh M, Mohammad F. Prediction of aerobic and anaerobic capacities of elite cyclists from changes in lactate during isocapnic buffering phase. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2015;29(2):321-9. (NCBI link)
 7. Nikooie R, Hasanli M. Prediction of aerobic and anerobic capacity from lactate relative change during isocapnic buffering phase in elite athletes. Journal of Sport Physiology. 2013;1:849-58. (In Persian). (Web link)
 8. Schubert R, Schwoebel H, Mau-Moeller A, Behrens M, Fuchs P, Sklorz M, et al. Metabolic monitoring and assessment of anaerobic threshold by means of breath biomarkers. Metabolomics. 2012;8(6):1069-80. (Web link)
 9. Nikooie R, Gharakhanlo R, Rajabi H, Bahraminegad M, Ghafari A. Noninasive determination of anaerobic threshold by monitoring the %SpO2 changes and respiratory gas exchange in active men. Harakat. 2007;34:20-51. (In Persian).
  (Web link)
 10. Kanitz AC, Reichert T, Liedtke GV, Pinto SS, Alberton CL, Antunes AH, et al. Maximal and anaerobic threshold cardiorespiratory responses during deep-water running. Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano. 2015;17(1):41-50. (Web link)
 11. Mikulic P, Vucetic V, Sentija D. Strong relationship between heart rate deflection point and ventilatory threshold in trained rowers. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2011;25(2):360-6. (NCBI link)
 12. Korkmaz Eryılmaz S, Polat M, Soyal M, Aydoğan S. The Relationship between the isocapnic buffering phase and ventilatory threshold in endurance athletes and team sport athletes during an incremental exercise test. Ann Appl Sport Sci. 2018;6(1):
  1-9. (Web link)
 13. Nikooie R, Gharakhanlo R, Bahrami negad M, Ghafari A. Corrective respiratory threshold credit of critical severity estimation. Journal of Sport Physiology. 2008;21:117-29. (In Persian) (Web link)
 14. Faude O, Kindermann W, Meyer T. Lactate threshold concepts. Sports Medicine. 2009;9(6):469-90. (NCBI link)
 15. Sun S, Li H, Chen J, Qian Q. Lactic acid: no longer an inert and end-product of glycolysis. Physiology. 2017;32(6):453-63. (NCBI link)
 16. Muazzezzaneh A, Keshavarz SA, Sabour Yaraghi AA, Djalali M, Rahimi A. Effect of L-Arginine supplementation on blood lactate level and VO2 max at anaerobic threshold performance. KAUMS Journal (FEYZ). 2010;14(3):200-8. (In Persian). (Web link)
 17. Wasserman K. The anaerobic threshold measurement to evaluate exercise performance. American Review of Respiratory Disease. 1984;129(2P2):S35-S40. (NCBI link)
 18. Rad RS, Bolboli L, Siahkouhian M, Meamarbashi A. Comparison of running time in anaerobic threshold to exhaustion stage in active and inactive boys. Intl Res J Appl Basic Sci. 2015;9. (Web link)
 19. Sun S, Li H, Chen J, Qian Q. The peak ratios of pulmonary gas exchange to ventilation (vo2/ve and Vco2/ve) Correlate with but underestimate lactate threshold bowen T and onset of ventilatory compensation. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2016;193. (Web link)
 20. Algul S, Ozcelik O, Yilmaz B. Evaluation of relationship between aerobic fitness level and range of isocapnic buffering periods during incremental exercise test. Cellular and Molecular Biology. 2017;63(3):78-82. (NCBI link)
 21. Solberg G, Robstad B, Skjønsberg OH, Borchsenius F. Respiratory gas exchange indices for estimating the anaerobic threshold. Journal of Sports Science & Medicine. 2005;4(1):29. (NCBI link)
 22. Fawkner SG, Armstrong N, Childs DJ, Welsman JR. Reliability of the visually identified ventilatory threshold and V-slope in children. Pediatric Exercise Science. 2002;14(2):181-92. (Web link)
 23. Jamnick NA, Botella J, Pyne DB, Bishop DJ. Manipulating graded exercise test variables affects the validity of the lactate threshold and V˙ O 2 peak. PloS One. 2018;13(7):e0199794. (NCBI link)
 24. Nikooie R. Determination of anaerobic threshold by monitoring the O2 pulse changes in endurance cyclists. Journal of Strength and Conditioning Research. 2016;30(6):1700-7. (NCBI link)
 25. Foley M, Bean D, Jernigan D. Quantification and comparison of metabolic and cardiorespiratory responses to increasing levels of support during bodyweight-supported treadmill running in trained runners running at anaerobic threshold. Journal of Exercise Physiology Online. 201;21(6):1-11. (Web link)
 26. Laffite L, Mille-Hamard L, Koralsztein J, Billat V. The effects of interval training on oxygen pulse and performance in supra-threshold runs. Archives of Physiology and biochemistry. 2003;111(3):202-10. (NCBI link)
 27. Ferreira ARP, Santos WS, Aidar FJ, de Matos DG, de Souza RF. Analysis of the response of blood lactate, blood glucose, peripheral oxygen saturation, and heart rate during the trail running competition. J Am Soc Exerc Physiol. 2016;18:1-9.
  (Web link)
 28. Rice TW, Wheeler AP, Bernard GR, Hayden DL, Schoenfeld DA, Ware LB. Comparison of the SpO2/FIO2 ratio and the PaO2/FIO2 ratio in patients with acute lung injury or ARDS. Chest. 2007;132(2):410-7. (NCBI link)
 29. Lucia A, Hoyos J, Santalla A, Perez M, Carvajal A, Chicharro J. Lactic acidosis, potassium, and the heart rate deflection point in professional road cyclists. British Journal of Sports Medicine. 2002;36(2):113-7. (NCBI link)
 30. Nikooie R, Bahraminegad M. Saremi K. Validity of old and new conconi tests regarding the estimation of anaerobic threshold of active men. J Olympic. 2007;1:73-83. (In Persian). (Web link)
 31. Kjertakov M, Dalip M, Hristovski R, Epstein Y. Prediction of lactate threshold using the modified Conconi test in distance runners. Acta Physiologica Hungarica. 2016;103(2):262-70. (NCBI link)
 32. Endler S, Hoffmann S, Sterzing B, Simon P, Pfeiffer M. The PerPot simulated anaerobic Threshold–A comparison to typical lactate-based thresholds. Age. 2017;20-27. (Web link)
 33. Dolatabadi N, siahkouhian M. Analyze and compare different methods for determining the anaerobic threshold. J Harakat. 2003;20:35-53. (In Persian)
  (Web link)
 34. Vachon JA, Bassett Jr DR, Clarke S. Validity of the heart rate deflection point as a predictor of lactate threshold during running. Journal of Applied Physiology. 1999;87(1):452-9. (NCBI link)
 35. M S, M Z. Determine the anaerobic threshold with Dmax method. Res Sport Sci. 2003;10:15-27. (NCBI link)
 36. Sentija D, Vucetic V, Markovic G. Validity of the modified Conconi running test. International journal of sports medicine. 2007;28(12):1006-11. (NCBI link)
 37. Fabre N, Mourot L, Zerbini L, Pellegrini B, Bortolan L, Schena F. A novel approach for lactate threshold assessment based on rating of perceived exertion. International Journal of Sports Physiology and Performance. 2013;8(3):263-70. (NCBI link)
 38. Czuba M, Zając A, Cholewa J, Poprzęcki S, Waśkiewicz Z, Mikołajec K. Lactate threshold (D-max method) and maximal lactate steady state in cyclists. Journal of Human Kinetics. 2009;21(2009):49-56. (Web link)
 39. Hofmann P, Tschakert G. Special needs to prescribe exercise intensity for scientific studies. Cardiology Research And Practice. 2011. (NCBI link)