نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی جانوری، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

اهداف: بیماری مالتیپل‌اسکلروزیس شایع‌ترین بیماری ناتوان کننده غیرتروماتیکی است که بجز ناتوانایی های حرکتی، حافظه افراد مبتلا را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات بهبود دهنده‌ی اعمال دوره‌های ورزش کوتاه و بلند‌مدت بر اختلال حافظه‌ی فضایی ناشی از تزریق اتیدیوم بروماید در ناحیه CAهیپوکامپ رت‌های نر است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه بر روی هفت گروه 7‎ تایی از موش‌های صحرایی نر با میانگین سنی 10 هفته و محدوده وزنی50±200‌ گرم شامل: گروه کنترل، گروه شاهد،گروه اتیدیوم بروماید، دوگروه تحت ورزش کوتاه و بلند مدت و دوگروه آزمایشی اتیدیوم بروماید+ ورزش صورت گرفت. از ماز آبی موریس به منظور تست حافظه‌ی فضایی استفاده شد
یافته‌ها: تزریق 3 میکرولیتر اتیدیوم بروماید‌01/0 به ناحیه CA1 هیپوکامپ در روزهای سوم تا پنجم آزمایش موجب کاهش پارامترهای مرتبط با حافظه فضایی شد)05/0>P (. علاوه بر این، اعمال دوره‌ها‌‌ی ورزش کوتاه و بلندمدت، قادر به بهبود پارامترهای زمان سپری شده (‌‌05/0>P‌‌)‌ و مسافت طی شده (‌‌05/0>P‌‌)‌ برای یافتن سکو در روزهای سوم تا پنجم آزمایش ناشی از اثر اتیدیوم بروماید در ماز آبی موریس شد.
نتیجه‌گیری: علیرغم اثر مفید ورزش بر بهبودی حافظه‌ی رت‌ها، نتایج مطالعه نشان داد که دوره‌‌‌ی ورزش کوتاه مدت نسبت به ورزش بلند‌مدت اثر بیشتری در بهبود حافظه‌ی رت‌های مسموم شده ناشی از تزریق اتیدیوم بروماید در یک دوره‌ی 7 روزه دارد.

کلیدواژه‌ها