مقاله مروری

مقاله پژوهشی

تدوین و به روز رسانی هنجار آمادگی جسمانی مردان و زنان 60-18 سال استان اردبیل

معرفت سیاهکوهیان؛ لطفعلی بلبلی؛ رقیه افرونده؛ آمنه پوررحیم؛ حمید محبی؛ رضوان شمسی؛ محسن نوریان؛ خلیل عونی؛ مریم نوری؛ مارال سیاه کوهیان؛ امید یوسفی بیله سوار