نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

4 گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر تدوین نورم‌های عوامل آمادگی جسمانی برای زنان سنین60-18ساله شهر اصفهان بود و از نوع توصیفی می‌باشد. تعداد 372 نفر از زنان با میانگین سن 64/12±48/39سال، قد 68/6±14/159سانتی‌متر، شاخص توده بدن27/4±71/26کیلوگرم/ متر مربع، و وزن 19/10±44/67 کیلوگرم، نمونه آماری تحقیق را تشکیل می‌دادند که به شکل تصادفی در طبقات سنی مختلف تقسیم شدند. از آزمون‌های دویدن/ راه رفتن راکپورت برای اندازه‌گیری استقامت قلبی عروقی، شنای روی زمین تعدیل شده برای سنجش استقامت عضلات کمربند شانه‌ای، درازو نشست برای سنجش استقامت عضلات ناحیه شکم، نیروسنج دستی برای سنجش قدرت عضلات مچ دستی، جعبه اندازه گیری انعطاف بدنی برای تعیین انعطاف ناحیه کمری و عضلات همسترینگ، چین پوستی سه ناحیه‌ای و معادله جکسون و پولاک برای تخمین درصد چربی بدن استفاده شد. از آمار توصیفی، معادله Z و محاسبه نقاط درصدی به تفکیک آزمون-های مختلف آمادگی جسمانی نورم تهیه گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد که میانگین استقامت قلبی عروقی آزمودنی-ها (42/9±34/38 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه)، درصد چربی (78/6 ±30/30)، قدرت مچ دست 74/6±27/21 کیلوگرم)، استقامت عضلانی ناحیه شکم (تعداد 48/13± 74/13 دراز‌و‌نشست)، انعطاف بدنی(66/7±45/30 سانتی‌متر)، استقامت عضلانی ناحیه کمربند شانه‌ای (تعداد75/7± 87/6 شنای سوئدی اصلاح شده) بود. در مقایسه میانگین و نورم‌های افراد هم سال کشورهای دیگر در متغیرهای استقامت قلبی عروقی، استقامت ناحیه شکمی و قدرت مچ دستی در وضعیت ضعیف، در متغیرهای درصد چربی بدن و شنای سوئدی در وضعیت متوسط، اما در متغیر انعطاف بدنی آزمودنی‌های تحقیق در وضعیت تقریباً مطلوب قرار داشتند. بطور کلی وضعیت آمادگی جسمانی و میزان فعالیت ورزشی منظم آزمودنی‌ها در حد بهینه نبود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات