تأثیر یک دوره تمرینات هوازی بر سطوح سرمی اسپکسین و شاخص‌های تری‌گلیسیرید-گلوکز، McAuley، محصول تجمع لیپیدی و چربی احشایی در دختران چاق/دارای اضافه‌وزن نابالغ

معصومه باقرسلیمی؛ رزیتا فتحی؛ سهراب کاظمی

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 95-116

https://doi.org/10.22089/spj.2019.6787.1849