تأثیر شش هفته تمرین پلایومتریک با زمانبندی غیرخطی بر تغییرات هورمونی، هایپرتروفی عضلانی و خاصیت ارتجاعی عضلات پای مردان ورزشکار (زمانبندی غیرخطی تمرین پلایومتریک و تغییرات هورمونی)

کاظم خدائی؛ محمد رضا حامدی نیا؛ سید علیرضا حسینی کاخک؛ محسن دماوندی

دوره 8، شماره 31، آبان 1395، صفحه 45-62

https://doi.org/10.22089/spj.2016.820