دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، زمستان 1399 
1. تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن‌های LXRa، PEPCK و G6PC2 در کبد موش‌های چاق پیش‌دیابتی

صفحه 17-38

10.22089/spj.2020.8717.2014

فاطمه کاظمی نسب؛ سید محمد مرندی؛ سمانه شیرخانی؛ آرزو شیخانیان پور؛ کامران قائدی