تأثیر تمرین هوازی با شدت متوسط و زیاد بر بیان ژن‌های آپوپتوزی BAX (BCL2 associated X) و BCL2 (B-cell lymphoma 2) میوکارد موش صحرایی پس از کم‌خونی و خون‌رسانی مجدد

حامد علی زاده پهلوانی؛ حمید رجبی؛ محمد نبیونی؛ پزمان معتمدی؛ ندا خالدی؛ اکرم تایانلو

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 31-44

https://doi.org/10.22089/spj.2018.4598.1618

تغییرات تحریک‌پذیری قشری – نخاعی و پاسخ‌پذیری موتونورون‌های نخاعی در حین و پس از انقباضات زیربیشینة وامانده‌ساز

احسان امیری؛ رضا قراخانلو؛ حمید رجبی؛ زهرا رضاسلطانی؛ کامران آزما؛ ابوذر کاوه ای

دوره 10، شماره 39، آبان 1397، صفحه 33-50

https://doi.org/10.22089/spj.2018.1362

اثر تمرین شنا بر درد نوروپاتی القا‌شده به روش CCI در موش‌های صحرایی نر بالغ : مطالعۀ رفتاری

بابک فرزاد؛ حمید رجبی؛ رضا قراخانلو؛ فریناز نصیری نژاد؛ آتوسا جانزاده؛ سیما دامنی؛ بهنام الدین جامعی

دوره 8، شماره 30، مرداد 1395، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22089/spj.2016.771