اثر شش هفته تمرین استقامتی و عصارۀ هیدروالکلی گزنه بر سطح قندخون و سلول‌های نکروتیک ناحیۀ CA3 هیپوکامپ موش‌های صحرایی نژاد ویستار در مدل دیابت نوع یک

مریم کشوری؛ مسعود رحمتی؛ رحیم میرنصوری؛ فرزانه چهل چراغی

دوره 13، شماره 51، آبان 1400، صفحه 43-68

https://doi.org/10.22089/spj.2020.8033.1969

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی، استقامتی و موازی بر مقادیر سرمی CTRP-12، فورین، KLF-15، پروفایل لیپیدی و مقاومت به انسولین در مردان چاق غیرفعال

نجم الدین اسپندار؛ اصغر توفیقی؛ جواد طلوعی آذر؛ محمد حسن خادم انصاری

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 107-136

https://doi.org/10.22089/spj.2019.7444.1916

تأثیر تمرین استقامتی و عصارة متانولی گلدر بر سطوح سرمی بتاتروفین و تغییرات هیستوپاتولوژیک پانکراس در موش‌های صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین

حمید رضا صادقی پور؛ محسن ثالثی؛ مریم کوشکی؛ جواد ساجدیان فرد

دوره 10، شماره 38، مرداد 1397، صفحه 197-214

https://doi.org/10.22089/spj.2017.4618.1619

اثر تمرینات استقامتی با شدت متوسط بر تغییرات سطوح سرمی فاکتور مهارکنندۀ ماکروفاژ و ارتباط آن با تغییرات گلبول سفید، گلوکز و انسولین پلاسما در زنان دیابتی نوع دو

سمیرا زند؛ روح الله نیکویی؛ داریوش مفلحی

دوره 9، شماره 35، آذر 1396، صفحه 105-118

https://doi.org/10.22089/spj.2017.3151.1429

اثر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان اشتها، کالری دریافتی و رفتار تغذیه‌‏ای زنان غیر‌فعال دارای اضافه‌وزن

ماریا رحمانی قبادی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ بهمن میرزایی؛ مهدی هدایتی؛ حمید آقاعلی نژاد

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1396، صفحه 201-214

https://doi.org/10.22089/spj.2017.952