دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 1-200 
3. تأثیر یک جلسه تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل التهابی در زنان یائسه

صفحه 49-66

10.22089/spj.2016.868

نجمه رضائیان؛ علی اصغر رواسی؛ رحمن سوری؛ علی اکبرنژاد؛ سید عباس میرشفیعی؛ فرزانه توفیقی زواره