دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، پاییز 1400، صفحه 1-166 
5. تأثیر مدل های مختلف تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه ای بر تصمیم گیری ریسک پذیر داوران ورزشی

صفحه 117-138

10.22089/spj.2021.10363.2126

شهروز غایب زاده؛ شیرین زردشتیان؛ حسن صبوری مقدم؛ احسان امیری؛ لوئیس سولال گیبوین