دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تابستان 1400، صفحه 17-162 
1. اثر ورزش بر بافت چربی بژ

صفحه 17-38

10.22089/spj.2019.5561.1735

سمانه شیرخانی؛ سید محمد مرندی؛ فاطمه کاظمی نسب؛ کامران قائدی؛ فهیمه اسفرجانی؛ محمد حسین نصراصفهانی