مقاله پژوهشی

تأثیر چهار هفته تمرین هوازی بر بیان ژن فاکتور تغذیه‌ای مشتق‌شده از سلول‌های گلیال، TNF-α و عوامل شناختی در هیپوکمپ رت‌های مبتلا به بیماری آلزایمر القاشده با آمیلویید بتا

پیمان قاسمی؛ رضا قراخانلو؛ مهدیه ملانوری شمسی؛ داور خدادادی

صفحه 169-198

10.22089/spj.2020.2280.1923