تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی، استقامتی و موازی بر مقادیر سرمی CTRP-12، فورین، KLF-15، پروفایل لیپیدی و مقاومت به انسولین در مردان چاق غیرفعال

نجم الدین اسپندار؛ اصغر توفیقی؛ جواد طلوعی آذر؛ محمد حسن خادم انصاری

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 107-136

https://doi.org/10.22089/spj.2019.7444.1916

اثر یک دوره تمرین مقاومتی با مکمل‌دهی سیترولین مالات بر میزان فشارخون، NO و VEGF سرم استراحتی و در پاسخ به فعالیت بدنی در زنان یائسة دچار پیش‌‌پرفشاری ‌خون

ناصر بهپور؛ فردین مرادی؛ وحید تادیبی

دوره 11، شماره 44، بهمن 1398، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22089/spj.2020.7685.1945

تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط و مصرف عصارة چای سبز بر بیان کاسپاز ـ 3 و محتوای آنزیم تلومراز بافت قلبی رت‌های نر مسن

میرزاحسین نوروزی کمره؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ فیروز قادری پاکدل؛ جواد طلوعی آذر

دوره 10، شماره 39، آبان 1397، صفحه 107-126

https://doi.org/10.22089/spj.2018.5146.1687

تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی برخی از هورمون‌های جنسی و تعداد اسپرم‌های اپیدیدیمی در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با محلول ساکاروز

رامین مهمان دوست؛ علی رضا صفرزاده؛ فرشته میر محمد رضایی

دوره 9، شماره 35، آذر 1396، صفحه 131-146

https://doi.org/10.22089/spj.2017.3495.1477