تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی، استقامتی و موازی بر مقادیر سرمی CTRP-12، فورین، KLF-15، پروفایل لیپیدی و مقاومت به انسولین در مردان چاق غیرفعال

نجم الدین اسپندار؛ اصغر توفیقی؛ جواد طلوعی آذر؛ محمد حسن خادم انصاری

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 107-136

https://doi.org/10.22089/spj.2019.7444.1916

اثرات تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل کورکومین بر بیان کاسپاز 3 و میکروRNA‌های آپوپتوزی بافت قلب موش‌های صحرایی در مواجهه با آرسنیک

ابوالفضل مجیدی؛ رقیه پوزش جدیدی؛ میر علیرضا نورآذر؛ جبار بشیری؛ کریم آزالی علمداری

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 39-60

https://doi.org/10.22089/spj.2020.8706.2012

اثر تمرین تناوبی شدید و عصارة زعفران بر بیان برخی ژن‌‌های مرتبط با کاشکسی در عضلة اسکلتی موش‌های مادة حامل ردة سلولی سرطان پستان

زینب نظام دوست؛ مرضیه ثاقب جو؛ ریحانه هوشیار؛ مهدی هدایتی؛ صابر صادقی طبس

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22089/spj.2021.9254.2057

تأثیراعمال هم‌زمان 12 هفته تمرین ایروبیک و یوگا و مصرف امگا-3 بر سطوح کاتکولامین‌ها‌ی ادرار و درجة بیش‌فعالی دانش‌آموزان بیش‌فعال هفت تا 11 سال

مهدیه سالاری راد؛ روح الله نیکویی؛ داریوش مفلحی؛ فروزان رفیعی رضوانی

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22089/spj.2020.8288.1982

هنجاریابی آزمون آمادگی جسمانی استاندارد کانادایی (CSTF) در دانش‌آموزان با کم‌توان ذهنی مقاطع متوسطۀ اول و متوسطة دوم استان همدان

حجت اله سیاوشی؛ حمید آقا علی نژاد؛ علی کاشی؛ محمد علی سمواتی شریف؛ معصومه هلالی زاده

دوره 11، شماره 42، مرداد 1398، صفحه 95-112

https://doi.org/10.22089/spj.2019.6414.1816