آ

 • آبرون، سعید تاثیر 14 هفته تمرین استقامتی بر بیان miR-499 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 59-72]

 • آذری، نسیم تأثیر فعالیت‌های ورزشی استقامتی بر برخی متغیرهای وابسته به دیابت نوع دو: مروری نظام‌‌مند و فراتحلیل مطالعات انجام‌شده در ایران [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 81-104]

 • آذربایجانی، محمدعلی تأثیر نوع تمرین طی محدودیت کالری بر غلظت ادیپوکاین‌‌های پلاسما مردان چاق [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 121-138]

 • آذربایجانی، محمدعلی تأثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل‌سازی ‌روغن بذر کتان بر احساس درد القا‌شده در موش‌های صحرایی نر [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 119-130]

 • آذرنیوه، مرضیه السادات تجزیه و تحلیل سیستم‌های انرژی بازیکنان نخبه والیبال شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر ایران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 85-98]

 • آزالی، کریم تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف کورکومین بر بیان ژن miR-208، miR-499 و HSP60 کاردیومیوسیتهای موشهای نر مدل سکتۀ قلبی مواجهه با ایزوپروترنول [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 85-110]

 • آزالی علمداری، کریم سازگاری های سوخت و سازی و درون ریز تمرین هوازی در مردان دارای سندرم متابولیک پیشرفته [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 149-166]

 • آزالی علمداری، کریم تأثیر تمرین هوازی بر وخامت کلی و مقدار شاخص‌های خطر متابولیک در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک: مطالعۀ فراتحلیلی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 17-44]

 • آزالی علمداری، کریم پاسخ حاد و سازگاری شاخص‌های فیزیولوژیک و انتزاعی اشتها و وزن بدن به فعالیت هوازی در زنان میان‌سال و سالمند چاق [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 87-106]

 • آزالی علمداری، کریم اثرات تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل کورکومین بر بیان کاسپاز 3 و میکروRNA‌های آپوپتوزی بافت قلب موش‌های صحرایی در مواجهه با آرسنیک [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 39-60]

 • آزالی علمداری، کریم تاثیر تمرین ورزشی بر سرعت خون در شریان مغزی میانی: یک مطالعه فراتحلیلی [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 17-48]

 • آزما، کامران تغییرات تحریک‌پذیری قشری – نخاعی و پاسخ‌پذیری موتونورون‌های نخاعی در حین و پس از انقباضات زیربیشینة وامانده‌ساز [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 33-50]

 • آزما، کامران اثر فعالیت وامانده‌ساز اندام بالایی بر فعالیت قشری- نخاعی و پاسخ‌دهی موتونورون‌های نخاعی اندام پایینی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 17-30]

 • آصفی، یحیی تأثیر محرک صوتی موزیکال بر تغییرپذیری ضربان قلب طی شرایط استراحت‌، فعالیت بدنی و بازگشت به حالت اولیه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 131-152]

 • آقابابا، علیرضا مرور نظام مند و فرا تحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه شیوع مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران ایرانی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 17-38]

 • آقاجان، سجاد تأثیر یک دوره مکمل‌دهی ال‌آرژنین بر پاسخ گیرندۀ نیکوتینی استیل کولین عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی نر سالمند به فعالیت حاد وامانده‌ساز [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 169-184]

 • آقاعلی نژاد، حمید اثر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان اشتها، کالری دریافتی و رفتار تغذیه‌‏ای زنان غیر‌فعال دارای اضافه‌وزن [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 201-214]

 • آقا علی نژاد، حمید تأثیر تمرین هوازی در هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژن‌های TLR4 و IL-1β در بافت قلب موش‌های صحرایی نر [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 77-92]

 • آقا علی نژاد، حمید ویژگی‌های تیپ بدنی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیک بازیکنان هندبال نوجوانان و جوانان مرد نخبة ایران به ‌تفکیک پست بازی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 81-96]

 • آقا علی نژاد، حمید تأثیر تمرین هوازی و هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژن IL-6 در بافت‌های هیپوکمپ و قشر قدامی مغز موش‌های صحرایی نر ویستار [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 109-128]

 • آقا علی نژاد، حمید تأثیر شش هفته تمرین تناوبی بر حجم تومور و سطوح آدیپونکتین و لپتین در بافت چربی و عضلانی موش‌های مادة مبتلا به سرطان پستان [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 17-32]

 • آقا علی نژاد، حمید هنجاریابی آزمون آمادگی جسمانی استاندارد کانادایی (CSTF) در دانش‌آموزان با کم‌توان ذهنی مقاطع متوسطۀ اول و متوسطة دوم استان همدان [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 95-112]

 • آوسه، ملیحه تأثیر حاد و بلندمدت تمرین استقامتی بر بیان ژن CGRP در مغز، مایع مغزی نخاعی و سرم رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 137-152]

 • آوندی، سید محسن مقایسه اثر دو شیوه تمرین مقاومتی بر متابولیسم سرامید و حساسیت انسولینی در مردان جوان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 171-194]

ا

 • اباذری، مهدیه تدوین هنجار آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی برای زنان سنین 60-18 ساله استان البرز [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 17-38]

 • ابراهیم، خسرو تأثیر دوره‌های آماده‌سازی و مسابقه بر سطوح استراحتی شاخص‌های پلاکتی، فیبرینوژن و پروتئین واکنشگر C در بازیکنان حرفه‌ای فوتبال [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 135-152]

 • ابراهیم، خسرو تأثیر تمرین ترکیبی بر فتوئین A، پروتئین واکنشگر C و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در بیماران همودیالیزی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 115-130]

 • ابراهیم، خسرو اثر میزان محدودیت جریان خون هنگام فعالیت‌ ایزومتریک بر غلظت هورمون‌ رشد و تستوسترون مردان فعال [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 51-68]

 • ابراهیمی، زهرا تاثیر دو نوع فعالیت مقاومتی حاد با شدت و حجم بالا برگیرنده α2bβ3، و شاخص‌های عملکرد و فعالیت پلاکتی در افراد سالم [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 151-170]

 • ابراهیمی، محسن اثر شدت فعالیت هوازی بر انرژی دریافتی، اشتها و هورمون‌های تنظیم کننده انرژی در مردان جوان غیر فعال [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 15-28]

 • ابراهیمی، محسن بررسی تغییرات اکسیداسیون سوبسترا در هنگام فعالیت ورزشی پس از مصرف چای سفید در مردان چاق [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 141-150]

 • ابراهیمی، مریم بیان نسبی ژن‌های کلیدی متابولیسم لیپید به‌دنبال مصرف رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی در کبد موش صحرایی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 201-216]

 • ابراهیمی، هادی تأثیر مقادیر مختلف سیر بر پاسخ تعیین کننده های اصلی همورئولوژی به یک جلسه فعالیت استقامتی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 103-116]

 • ابوالحسنی، مریم اثر تمرین در منزل بر پاتولوژی و غلظت متابولیت های تالاموس در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس: شواهد برگرفته از تصویربرداری تشدید مغناطیسی، اسپکتروسکوپی و دیفیوژن [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 117-146]

 • ابوذری، نازنین تأثیر یک جلسه فعالیت تداومی و تناوبی با شدت بالا بر شاخص هایپوکسی و التهاب در بافت چربی موش‌های چاق نر ویستار [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 73-88]

 • ابوذری، نازنین تاثیر فعالیت ورزشی در صبح یا عصر بر تغییرات ریتم شبانه‌روزی متغیرهای همودینامیک و اتونومیک قلبی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 147-170]

 • ابوطالب، ناهید پیش‌آماده‌سازی با فعالیت ورزشی از طریق افزایش بیان نوروتروفین‌های هیپوکامپ، اختلال حافظۀ فضایی ناشی از ایسکمی مغزی در موش‌های صحرایی را کاهش می‌دهد [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 63-78]

 • احمدی، پرویز اثر طول دورة مصرف مکمل کورکومین بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تکواندوکاران نوجوان [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 131-144]

 • احمدی، حاتم تاثیر دوره‌های ورزش کوتاه و بلندمدت بر اختلال حافظه ناشی از تزریق اتیدیوم بروماید در هیپوکامپ مغز موش صحرایی نر [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 71-94]

 • احمدی، حمید تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی در فعالیتهای مقاومتی با شدتهای متفاوت در مردان تمرین کرده [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 45-56]

 • احمدی، حمید تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر نسبت لپتین به آدیپونکتین و شاخص‌های کنترل قندخون در مردان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 93-116]

 • احمدی، زینب اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر شاخص‌های سردرد میگرنی و میزان نیتریک اکساید خون در زنان مبتلا به میگرن [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 33-50]

 • احمدی، عذرا تأثیر تمرینات مختلف ورزشی بر عملکرد اندوتلیال عروق؛ متاآنالیز مطالعات داخل و خارج از کشور [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 165-186]

 • احمدی، فرهاد اثر هشت هفته تمرین هوازی توأم با مصرف اتانول بر بیان ژن Nrf2 در عضلۀ قلب و برخی از شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی موش صحرایی نر [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 65-88]

 • احمدی حکمتی کار، امیرحسین بررسی تغییرات اکسیداسیون سوبسترا در هنگام فعالیت ورزشی پس از مصرف چای سفید در مردان چاق [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 141-150]

 • احمدی زاد، سجاد تاثیر تعاملی تمرین استقامتی و روزه داری بر غلظت پلاسمایی فاکتورهای فیبرینولیتیک در مردان [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 15-30]

 • احمدی زاد، سجاد کینتیک لاکتات پس از انقباض‌های درون‌گرا و برون‌گرای آیزوکینتیک در مردان [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 71-84]

 • احمدی زاد، سجاد پاسخ عوامل فیبرینولیتیک به انقباض های درون گرای هم تنش و هم جنبش در مردان سالم [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 51-66]

 • احمدی زاد، سجاد تأثیر مقادیر مختلف سیر بر پاسخ تعیین کننده های اصلی همورئولوژی به یک جلسه فعالیت استقامتی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 103-116]

 • احمدی زاد، سجاد تأثیر دوره‌های آماده‌سازی و مسابقه بر سطوح استراحتی شاخص‌های پلاکتی، فیبرینوژن و پروتئین واکنشگر C در بازیکنان حرفه‌ای فوتبال [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 135-152]

 • احمدی زاد، سجاد تأثیر تمرین ترکیبی بر فتوئین A، پروتئین واکنشگر C و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در بیماران همودیالیزی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 115-130]

 • احمدی زاد، سجاد تأثیر حاد فعالیت تداومی و تناوبی شدید بر سطوح پلاسمایی ایی ـ سلکتین و شاخص‏‌های گلبول‏‌های سفید در بیماران عروق کرونر [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 35-48]

 • احمدی زاد، سجاد پاسخ فاکتورهای فیبرینولیتیک به پروتکل‌های مختلف فعالیت مقاومتی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 139-152]

 • احمدی زاد، سجاد پاسخ متغیرهای همورئولوژیک به فعالیت تناوبی بالاتنه و پایین‌تنه در افراد چاق و دارای اضافه‌وزن [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 47-62]

 • احمدی زاد، سجاد تأثیر فعالیت و تمرین ورزشی بر عملکرد و فعالیت پلاکت: مقالة مروری [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 17-38]

 • احمدی زاد، سجاد تاثیر فعالیت ورزشی در صبح یا عصر بر تغییرات ریتم شبانه‌روزی متغیرهای همودینامیک و اتونومیک قلبی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 147-170]

 • احمدی زاد، سجاد تاثیر دو نوع فعالیت مقاومتی حاد با شدت و حجم بالا برگیرنده α2bβ3، و شاخص‌های عملکرد و فعالیت پلاکتی در افراد سالم [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 151-170]

 • احمدنیا، عاطفه تأثیر شش هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن‌‌های آپوپتوزی و ضد‌آپوپتوزی بطن چپ قلب موش‌های صحرایی نر سالمند [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 31-46]

 • اختری شجاعی، ابراهیم تأثیر تمرین مقاومتی وامانده‌ساز و مصرف حاد مقادیر مختلف کافئین بر پاسخ پروتئین واکنشگر-C و لکوسیتوز مردان والیبالیست [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 61-78]

 • اختری شجاعی، ابراهیم تأثیر مصرف حاد کافئین بر پاسخ اکسایشی بازیکنان مرد والیبال متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی وامانده‌ساز [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 115-130]

 • اراضی، حمید بررسی شیوع، آگاهی و نگرش نسبت به پیامدهای منفی مصرف مکمل‌های غذایی در اندام‌پروران مرد شهر کرج [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 135-148]

 • اراضی، حمید توصیف نیم‌رخ ترکیب بدن و پیکرسنجی داوران لیگ برتر فوتبال ایران و رابطه این عوامل با آزمون‌های ویژه آمادگی جسمانی آنها [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 57-72]

 • اراضی، حمید اثر چهارهفته بی ‌تمرینی پس از یک دوره تمرین قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت بر عوامل هورمونی و فیزیولوژیکی کشتی‌گیران جوان [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 65-84]

 • اراضی، حمید مقایسۀ تأثیر زمان‌های تحت‌تنش مختلف در مرحلۀ برون‌گرای فعالیت مقاومتی پویا بر شاخص‌های کوفتگی عضلانی تأخیری [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 63-76]

 • اراضی، حمید تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر نیم‌رخ لیپیدی و سطح سرمی هپتوکاین HFREP1 در مردان چاق مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 85-98]

 • اراضی، حمید اثر نوشیدن شیر کم‌چرب، شیرسویا و آب بر آب‌گیری مجدد و عملکرد ورزشی در دختران جوان تمرین‌کرده [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 45-60]

 • ایرانی، راضیه تحلیل محتوای نشریۀ فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 17-34]

 • ایران پور، هانیه تأثیر شدت‌های مختلف تمرینات هوازی مزمن بر تغییرات آنزیم‌های شاخص کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی در مردان و زنان سنین مختلف ، مرور سیستماتیک و فراتحلیل [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 17-46]

 • ایرانشاهی، فرزانه اثر تمرینات اینتروال هوازی بر سطوح خونی مالون دی آلدئید، ظرفیت ضداکسایشی تام و پروفایل لیپیدی در زنان غیرفعال [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 81-94]

 • ایرجی، حمدالله اثر دو شیوة تمرینی منتخب بر آنزیم‌های کبدی و پروفایل لیپیدی نوجوانان چاق مبتلا به کبد چرب [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 37-54]

 • اردکانی زاده، ملیحه تأثیر هشت هفته ورزش استقامتی، وانادیوم و عصاره استویا بر تغییرات ساختاری بافت کبد موش-های نر دیابتی نوع1 [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 195-218]

 • ایزدی، صادق تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین D بر شاخص های آمادگی جسمانی زنان جوان مبتلا به ام‌.اس [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 17-34]

 • اسپندار، نجم الدین تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی، استقامتی و موازی بر مقادیر سرمی CTRP-12، فورین، KLF-15، پروفایل لیپیدی و مقاومت به انسولین در مردان چاق غیرفعال [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 107-136]

 • استوان، زیبا تعیین میزان همبستگی ظرفیت حیاتی دانش‌آموزان دختر 11 تا 17 ساله تهرانی سنجیده شده به دو روش اسپیرومتری و معادله آلومتری [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 119-130]

 • استوان، زیبا تأثیر مصرف مکمل ملاتونین بر عملکرد قلبی پس از فعالیت ورزشی شدید در سالمندان [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 35-48]

 • اسد، محمدرضا امکان‌سنجی پایش تمرین مقاومتی موش روی نردبان با زوایای متغیر به کمک ثبت لحظه‌ای حرکات [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 163-186]

 • اسد، محمد رضا تأثیر تمرین تناوبی شدید و تداومی با شدت متوسط بر بیان ژن‌های PGC1α و VEGF در بافت قلبی موش‌های نر ویستار [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 111-124]

 • اسد، محمد رضا تأثیر شش هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن‌‌های آپوپتوزی و ضد‌آپوپتوزی بطن چپ قلب موش‌های صحرایی نر سالمند [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 31-46]

 • اسدی سامانی، زهرا تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضلانی وUCP1 بافت چربی موش های صحرایی نر [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 117-130]

 • اسدی شکاری، مجید تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل‌ رزوراترول بر مساحت هپاتوسیت‌ها و هسته‌های پلی‌پلوئید در موش های صحرایی نر پیر نژاد ویستار [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 111-134]

 • اسفرجانی، فهیمه بررسی تغییرات ترکیب بدنی، توان بی‌هوازی و استقامت عضلانی کشتی گیران تمرین کرده پس از یک دوره مصرف کوتاه مدت و بلند مدت کراتین [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 15-30]

 • اسفرجانی، فهیمه مقایسة پاسخ‌ برخی هورمون‌های متابولیکی به تمرین مقاومتی با شدت‌های مختلف با محدودیت و بدون محدودیت جریان خون در دختران جوان [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 185-202]

 • اسفرجانی، فهیمه تأثیر تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر مسیر PGC-1a/FNDC5/Irisin در موش‌های نر C57BL/6 [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 63-80]

 • اسفرجانی، فهیمه تأثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن PGC-1α، BDNF و اختلالات یادگیری در هیپوکمپ رت‌های سالمند [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 91-104]

 • اسفرجانی، فهیمه اثر ورزش بر بافت چربی بژ [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 17-38]

 • اسفرجانی، فهیمه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و تزریق آیریزین بر میزان BDNF و حافظة فضایی موش‌های سوری نر [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 157-174]

 • اسفرجانی، فهمیه مقایسة دو روش ریکاوری فعال و شناوری در آب متضاد بر درک کوفتگی و عملکردهای بی‌هوازی بازیکنان فوتسال [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 31-48]

 • اسکندری فرد، ابراهیم بررسی ارتباط شاخص‌های بالیدگی، عملکردی و هورمونی با زمان انجام‌ بازی‌ (مسابقه) در بازیکنان فوتبال نخبه نوجوان در طول فصل [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 61-82]

 • اسلامی، رسول تاثیر دیابت و تمرین استقامتی بر میزان بیان ژن فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در بخش حسی نخاع موش های صحرایی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 131-146]

 • اسلامی، رسول تأثیر تمرین تناوبی شدید بر سطوح عامل نکروز تومور آلفا در بافت چربی زیرپوستی و احشایی و مقاومت به انسولین در موش‌های صحرایی نر [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 17-30]

 • اسلامی، رسول تأثیر تمرین هوازی شدید بر شاخص‌های میگرنی و بهبود کیفیت زندگی در زنان مبتلا به میگرن [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 115-130]

 • اسلامی، رسول تمرین استقامتی افزایش بیان ناشی از دیابت نوروتروفین-4/5 را در ریشه‌های حسی عصب سیاتیک کنترل می‌کند [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 125-142]

 • اسلامی، لعیا مقایسه تاثیر 12 هفته مصرف ویتامینE و فعالیت بدنی منظم بر سطوح آنزیم‌های کبدی مبتلا به کبد چرب غیرالکلی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 69-82]

 • اسماعیلی ماهانی، سعید تأثیر حاد و بلندمدت تمرین استقامتی بر بیان ژن CGRP در مغز، مایع مغزی نخاعی و سرم رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 137-152]

 • اسمعیلی راد، حسین تاثیر تمرین ورزشی بر سرعت خون در شریان مغزی میانی: یک مطالعه فراتحلیلی [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 17-48]

 • اصحابی، قربانگل تأثیر چهار هفته تمرین هوازی همراه با مکمل‌گیری نارنژین بر سطح آدیپونکتین در هیپوکمپ و عملکرد حافظه در رت‌های مبتلا به بیماری آلزایمر القاء شده با تزریق آمیلوئیدبتا [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 39-60]

 • اصحاب یمین، رضا تأثیر یک جلسه تمرین تدوامی، تناوبی و مقاومتی بر غلظت مولکول چسبان سلولی-1 و پروتئین واکنشی C مردان دارای اضافه‌وزن [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 45-64]

 • اعتصامی، مهدیه اثر تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز، مالون دی آلدئید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 143-158]

 • اعظمیان جزی، اکبر تأثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح سرمی میوستاتین، فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر میوستاتین زنان سالمند [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 143-164]

 • اعظمیان جزی، اکبر تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن PPARγ و میزان TG کبدی در رت‌های مبتلا به بیماری کبد چرب [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 113-132]

 • اعظمیان جزی، اکبر مقایسه تأثیر تمرین استقامتی کم شدت (LIET) و تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن Hig2 و محتوای تری-گلیسیرید چربی احشایی رت‌های مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 87-110]

 • افراسیابی، صالح اثر 12 هفته تمرین هوازی بر سطوح کاتکولامین‌ها و آمادگی قلبی تنفسی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 113-126]

 • افرونده، رقیه تدوین و به روز رسانی هنجار آمادگی جسمانی مردان و زنان 60-18 سال استان اردبیل [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 95-130]

 • افشاری، سمانه اثر تمرین استقامتی بر بیان ژن های هموباکس سی هشت (HOXC8) و سی نه (HOXC9) در بافت چربی موش های صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 17-38]

 • افشاری، سمانه تأثیر دو شیوه تمرین تناوبی با شدت زیاد بر بیان ژن پروتئین غیرجفت‌کنندة یک در بافت چربی سفید زیرپوستی موش‌های صحرایی نژاد ویستار [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 17-32]

 • افشاری، مصطفی تحلیل محتوای نشریۀ فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 17-34]

 • افشاری، مصطفی مطالعة تطبیقی محتوای نشریه‏‌های علمی- پژوهشی فیزیولوژی ورزشی ایران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 61-80]

 • افشارنژاد، طاهر اعمال سرمای موضعی به‌عنوان یک تکنیک جدید کاهش جریان خون: بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با اعمال سرمای موضعی بر ضخامت، قدرت و فعال‌سازی عضلات اکستنسور ران [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 165-184]

 • افشون پور، محمدطاهر مقایسۀ تأثیر دو شدت فعالیت حاد هوازی بر غلظت آپلین پلاسما، گلوکز خون و شاخص مقاومت به انسولین مردان مبتلابه دیابت نوع دو [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 115-128]

 • افشون پور، محمدطاهر تاثیر یک دوره کوتاه مدت فعالیت ورزشی برون‌گرای استقامتی بر سلول‌های کمک کننده T به دنبال تزریق‌ DNA واکسن بیان کننده گلیکوپروتئین D ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 [(مقالات آماده انتشار)]

 • افضل پور، محمداسماعیل تأثیر یک جلسه تمرین تدوامی، تناوبی و مقاومتی بر غلظت مولکول چسبان سلولی-1 و پروتئین واکنشی C مردان دارای اضافه‌وزن [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 45-64]

 • افضل پور، محمداسماعیل تأثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مکمل چای سبز بر سطوح سرمی سیرتوئین‌یک و کاتالاز در زنان دارای اضافه‌وزن [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 169-184]

 • اقبالی، بهشته توصیف و بررسی آمادگی جسمانی و مهارتی داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون ورودی رشتة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی بین سال‌های 1384 تا 1395 [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 109-128]

 • اکبری، ابوالفضل اثر ده هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره دانه گلرنگ بر بیان ژن PTEN و سطح سرمی کراتینین پس از مصرف دگزامتازون در موش های صحرایی نر بالغ [(مقالات آماده انتشار)]

 • اکبری، عبدالله آثار یک دوره تمرین هوازی و مصرف خوراکی استویا بر شاخص‌های گلیسمیک، مقاومت به انسولین و عملکرد سلول‌های بتای موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 127-142]

 • اکبری بوکانی، حمزه تدوین نُرم‌های عوامل آمادگی جسمانی برای زنان سنین 18-60 سالۀ شهر اصفهان [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 148-121]

 • اکبرنژاد، علی تأثیر یک جلسه تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل التهابی در زنان یائسه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 49-66]

 • اکبرنژاد، علی تأثیر فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالریک بر سطوح آدروپین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم‌تحرک [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 49-62]

 • اکبرنژاد، علی تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن CTRP15 عضلانی و انتقال‌دهنده‌های اسید چرب آدیپوسیت‌ها در موش‌های صحرایی نژاد ویستار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 203-216]

 • اکبرنژاد، علی تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر پاسخ به میزان MuRF1 و P70S6K عضلانی قبل و بعد از شش هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل HMBدر مردان غیرفعال [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 79-94]

 • اکرادی، سمانه اثر هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی بر ظرفیت اکسایشی و ضداکسایشی قلب، کبد و عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی نر ویستار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 123-138]

 • اکرادی، سمانه اثر طول دورة مصرف کورکومین در طی تمرین استقامتی شدید بر میزان فعالیت GPX و سطوح مالون‌دی‌آلدئید کبد، قلب و عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی نر ویستار [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 139-156]

 • ایلدرابادی، آرزو اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با انسداد عروق و بدون انسداد عروق بر لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز سرمی در دختران جوان [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 51-64]

 • امانی، صادق فعالیت ورزشی، سیستم ایمنی و کروناویروس [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 17-40]

 • ایمانی، آیلار سنجش اعتبار معادلات راه‌رفتن و دویدن (ACSM) در برآورد حجم اکسیژن مصرفی در مردان جوان فعال ایرانی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 101-114]

 • امانی شلمزاری، صادق اثر تمرین هوازی بر بیان ژن های Nf-kB‌، Lin28B‌، میکروlet-7a RNA و سطوح اینترلوکین-6 بافت تومور موش های مبتلا به سرطان پستان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 119-134]

 • امانی شلمزاری، صادق مرور نظام‌مند مطالعات حوزة فیزیولوژی ورزش در فوتبال: چالش‌ها و فرصت‌ها [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 37-60]

 • امیدی، فاطمه اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف ژل رویال بر برخی شاخص‌های قلبی عروقی طی پرفشار خونی مزمن ناشی از القای ال- نیم در موش‌های نر [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 143-158]

 • امیری، احسان تغییرات تحریک‌پذیری قشری – نخاعی و پاسخ‌پذیری موتونورون‌های نخاعی در حین و پس از انقباضات زیربیشینة وامانده‌ساز [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 33-50]

 • امیری، احسان اثر فعالیت وامانده‌ساز اندام بالایی بر فعالیت قشری- نخاعی و پاسخ‌دهی موتونورون‌های نخاعی اندام پایینی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 17-30]

 • امیری، احسان تأثیر مدل های مختلف تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه ای بر تصمیم گیری ریسک پذیر داوران ورزشی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 117-138]

 • امیری، راحله مقایسة پاسخ‌ برخی هورمون‌های متابولیکی به تمرین مقاومتی با شدت‌های مختلف با محدودیت و بدون محدودیت جریان خون در دختران جوان [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 185-202]

 • امرایی، زهرا پاسخ متغیرهای همورئولوژیک به فعالیت تناوبی بالاتنه و پایین‌تنه در افراد چاق و دارای اضافه‌وزن [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 47-62]

 • ایمری اسکندری، رامین بررسی رابطه نسبت انگشت دوم به چهارم و ژنوتیپ های آنزیم مبدل آنژیوتنسین با قدرت عضلانی در ورزشکاران تمرین‌کرده وزنه‌برداری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 87-98]

 • امیرساسان، رامین تأثیر تمرین تناوبی شدید با مکمل‌سازی زردچوبه بر چربی احشایی، چربی زیرپوستی شکمی و مقاومت انسولین در زنان چاق [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 55-74]

 • امیر ساسان، رامین میزان، نوع و علل مصرف مکمل‌های غذایی در ورزشکاران ایرانی شرکت کننده در بازی‌های المپیک 2012 لندن بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 43-60]

 • امینی، اشرف اثر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژنهای BcL2 و miR-15 و پروتئین BcL2 بافت تومور موش‌های مبتلا به سرطان پستان [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 85-100]

 • امینی، سارا تأثیر سه برنامة تمرین ترکیبی هوازی مقاومتی با شدت‌های مختلف بر سطوح آدیپونکتین، پروتئین متصل به رتینول چهار و نیم‌رخ لیپیدی در مردان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 69-84]

 • امینایی، محسن سهم نسبی بلوغ جنسی، رشد جسمانی و عوامل آنتروپومتریک بر توسعۀ توان بی-هوازی پسران 10 تا 18 سالۀ شهر ماهان [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 189-204]

 • امینایی، محسن مقایسة تأثیر ایسکمی پیش آماده سازی قبل و هنگام تمرین تناوبی بر برخی فاکتورهای عملکردی و همودینامیکی دختران ورزشکار [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 97-110]

 • امینایی، محسن تأثیر مصرف هم‌زمان مکمل‌های کافئین و ال-کارنیتین بر عملکرد هوازی و سوبسترای انتخابی هنگام فعالیت ورزشی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 107-122]

 • انصاری پیرسرایی، زربخت بیان نسبی ژن‌های کلیدی متابولیسم لیپید به‌دنبال مصرف رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی در کبد موش صحرایی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 201-216]

 • انصاری قدیم، روح انگیز تأثیر تمرین‌های دایره‌ای با شدت بالا بر سطوح سرمی پرپتین و مقاومت به انسولین در زنان غیرفعال دارای اضافه‌وزن [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 149-162]

 • انوشه، لیلا اثر تمرین هوازی بر بیان ژن های Nf-kB‌، Lin28B‌، میکروlet-7a RNA و سطوح اینترلوکین-6 بافت تومور موش های مبتلا به سرطان پستان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 119-134]

ب

 • بابایی، ایوب اثر حفاظتی تمرین ورزشی تداومی و تناوبی بر کورتیکوسترون، وزن‌گیری و ناامیدی رفتاری در رت‌ها به‌دنبال یک دوره استرس مزمن غیرقابل‌پیش‌بینی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 75-86]

 • بابایی، فاطمه بررسی اثر 12 هفته تمرین شنای زیر بیشینه بر نشانگرهای زیستی MAPK و MDA در موش های صحرایی در معرض نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو [(مقالات آماده انتشار)]

 • باپیران، محسن طراحی آزمون توان بیهوازی ویژه بسکتبال (BAST) [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 31-44]

 • باپیران، محسن تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی در فعالیتهای مقاومتی با شدتهای متفاوت در مردان تمرین کرده [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 45-56]

 • باپیران، محسن اثر شدت و ویژگی پیش‌فعالی عضلانی بر حداکثر نیرو، سرعت پا و عملکرد پرش عمودی در مردان تمرین‌کرده [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 37-50]

 • بیات، محمد رضا نیم‌رخ ویژگی‌های فیزیولوژیکی، آنتروپومتریکی، زیست‌ حرکتی و روان‌شناختی در رشتۀ فوتسال مردان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 15-30]

 • بیاتی، مهدی سازگاری‌های فیزیولوژیکی عملکرد در پی تمرینات تناوبی شدید [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 15-32]

 • بیاتی، مهدی ویژگی‌های تیپ بدنی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیک بازیکنان هندبال نوجوانان و جوانان مرد نخبة ایران به ‌تفکیک پست بازی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 81-96]

 • باتوانی، محمد رضا مقایسۀ نمرۀ ژنتیکی (TGS) پلی‌مورفیسم‌های وابسته به عملکرد قدرتی/توانی ‌-ACE، HIF1α و IGF1 کاراته‌کاران نخبه و آماتور ایرانی با غیرورزشکاران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 176-149]

 • بازیار، فاضل بررسی شیوع، آگاهی و نگرش نسبت به پیامدهای منفی مصرف مکمل‌های غذایی در اندام‌پروران مرد شهر کرج [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 135-148]

 • بازگیر، بهزاد تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر لکوسیت‌ها و سلول‌های خونی در پاسخ به فعالیت وامانده‌ساز [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 47-56]

 • باسامی، مینو پاسخ متغیرهای همورئولوژیک به فعالیت تناوبی بالاتنه و پایین‌تنه در افراد چاق و دارای اضافه‌وزن [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 47-62]

 • باسره، عارف اثر میزان محدودیت جریان خون هنگام فعالیت‌ ایزومتریک بر غلظت هورمون‌ رشد و تستوسترون مردان فعال [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 51-68]

 • باسره، عارف کاربرد تحریک مغناطیسیِ فراجمجمه‌ای (TMS) در پاسخ و سازگاری‌های ورزشی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 60-17]

 • باغیان، طیبه اثر تمرین استقامتی زیربیشینه، بی‌تمرینی و آگونیست هورمون آزادکنندة گونادوتروپین بر غلظت سرمی هورمون رشد و هورمون‌های تیروئیدی در دختران مبتلا به بلوغ زودرس مرکزی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 51-68]

 • باقری، لاله تأثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح سرمی میوستاتین، فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر میوستاتین زنان سالمند [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 143-164]

 • باقری، محمدحسین تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن PPARγ و میزان TG کبدی در رت‌های مبتلا به بیماری کبد چرب [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 113-132]

 • باقرسلیمی، معصومه تأثیر یک دوره تمرینات هوازی بر سطوح سرمی اسپکسین و شاخص‌های تری‌گلیسیرید-گلوکز، McAuley، محصول تجمع لیپیدی و چربی احشایی در دختران چاق/دارای اضافه‌وزن نابالغ [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 95-116]

 • برجیان فرد، محبوبه ﺗﺄثیر تمرین‌های متفاوت ورزشی بر مقادیر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز موش‌های صحرایی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 99-108]

 • برزگر، حامد ﺗﺄثیر تمرین‌های متفاوت ورزشی بر مقادیر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز موش‌های صحرایی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 99-108]

 • برزگر، حامد تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن CTRP15 عضلانی و انتقال‌دهنده‌های اسید چرب آدیپوسیت‌ها در موش‌های صحرایی نژاد ویستار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 203-216]

 • برزگری، علی بررسی اثر 12 هفته تمرین شنای زیر بیشینه بر نشانگرهای زیستی MAPK و MDA در موش های صحرایی در معرض نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو [(مقالات آماده انتشار)]

 • برهانی، زهره اثر کوتاه‌مدت حرکات کششی ایستا و پویا بر نسبت عملکردی و رایج عضلة همسترینگ به چهارسررانی زنان ورزشکار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 17-34]

 • برهانی کاخکی، زهره توصیف و بررسی آمادگی جسمانی و مهارتی داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون ورودی رشتة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی بین سال‌های 1384 تا 1395 [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 109-128]

 • بیژه، ناهید تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 45-58]

 • بساطی، فاطمه بررسی تأثیر هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح پنتراکسین 3 و پروتئین واکنشگر C در بیماران کرونری دیابتی و غیر دیابتی متعاقب مداخلات ریوسکولاریزاسیون [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 163-180]

 • بشیری، جبار اثرات تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل کورکومین بر بیان کاسپاز 3 و میکروRNA‌های آپوپتوزی بافت قلب موش‌های صحرایی در مواجهه با آرسنیک [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 39-60]

 • بشیری، جبار تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مکمل‌دهی Q10 بر محتوی پروتئین PGC-1α و فعالیت آنزیم سیترات سنتاز در عضله نعلی موش‌های صحرائی نر چاق [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 111-136]

 • بی غم صادق، امین تأثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی و استقامتی بر بیان microRNA-133a و دو فاکتور نسخه‌برداری استئوژنز و آدیپوژنز Runx2 و PPARγ در مغز استخوان موش‌های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 61-78]

 • بلبلی، لطفعلی تأثیر مصرف امگا-3 و شرکت در فعالیت‌های هوازی بر sICAM-1 و سایتوکاین‌های پیش التهابی در زنان سالمند چاق [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 79-94]

 • بلبلی، لطفعلی تأثیر مکمل سازی طولانی‌مدت ال-کارنیتین به همراه تمرین استقامتی بر شاخص های چربی خون و سطوح پلاسمایی لیپوپروتئین لیپاز [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 145-154]

 • بلبلی، لطفعلی مقایسۀ دو و چهار هفته مکمل‌یاری کوآنزیم Q10 بر آستانۀ تهویه و آستانۀ تنفسی جبرانی ورزشکاران استقامتی مرد جوان [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 153-168]

 • بلبلی، لطفعلی بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح هورمون آدیپونکتین، نیمرخ لیپیدی و hs-CRP پلاسمایی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 63-86]

 • بلبلی، لطفعلی آیا عمق غواصی می‌تواند پاسخ‌های دستگاه هموستاز خونی را تحت‌تأثیر قرار دهد؟ [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 123-136]

 • بلبلی، لطفعلی تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف کورکومین بر بیان ژن miR-208، miR-499 و HSP60 کاردیومیوسیتهای موشهای نر مدل سکتۀ قلبی مواجهه با ایزوپروترنول [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 85-110]

 • بلبلی، لطفعلی تدوین و به روز رسانی هنجار آمادگی جسمانی مردان و زنان 60-18 سال استان اردبیل [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 95-130]

 • بمبئی چی، عفت پاسخ برخی از شاخص‌های فشار اکسایشی و التهابی به یک جلسه فعالیت ورزشی کوتاه مدت در اثر سازگاری ناشی از هشت هفته تمرین تداومی دویدن [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 95-108]

 • بمبئی چی، عفت تاثیر تمرینات مقاومتی و تعادلی بر قدرت عضلانی بیماران مرد مبتلا به پارکینسون [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 31-42]

 • بمبئی چی، عفت اثر متقابل ریتم روزانه و عادت ماهانه بر میزان ریکاوری لاکتات پس از یک فعالیت بیشینه [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 69-86]

 • بمبئی چی، عفت تأثیر 10 هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی بیماران مبتلا به سرطان پروستات [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 17-32]

 • بمبئی چی، عفت اثرات فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالری (رژیم غذایی کم کربوهیدرات و رژیم غذایی استاندارد) بر آدیپوکاین‌های مؤثر بر مقاومت انسولین در موش صحرایی نر دیابتی نوع دو [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 173-188]

 • بمبئی چی، عفت تأثیر 12 هفته تمرین هوازی با و بدون مصرف مولتی‌ویتامین– مینرال در هوای آلوده بر برخی عوامل ایمونولوژیک مردان سالم [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 133-154]

 • بنایی فر، عبدالعلی تاثیر دیابت و تمرین استقامتی بر میزان بیان ژن فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در بخش حسی نخاع موش های صحرایی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 131-146]

 • بنایی فر، عبدالعلی بررسی اثرهای تمرین هوازی بر تعدیل تغییرات هماتولوژیک در اسب‌های تولیدکنندة پادزهر منووالان [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 99-116]

 • بنائی، آرزو تأثیر 12 هفته تمرین هوازی با شدت بیشینه اکسیداسیون چربی و محدودیت کالری بر سطوح آپلین 36 پلاسما و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه‌وزن [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 153-168]

 • بنائی، پریسا مقایسۀ تأثیر دو نوع پروتکل تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر سطوح گلوکز خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، پروتئین واکنش‌گر C با حساسیت بالا و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 99-108]

 • بنی طالبی، ابراهیم تأثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح سرمی میوستاتین، فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر میوستاتین زنان سالمند [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 143-164]

 • بنی طالبی، ابراهیم بررسی هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و تداومی بر MicroRNAs های مرتبط با انتقال معکوس کلسترول در موش‌های سالمند نژاد ویستار [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 185-202]

 • بنی طالبی، ابراهیم تأثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی و استقامتی بر بیان microRNA-133a و دو فاکتور نسخه‌برداری استئوژنز و آدیپوژنز Runx2 و PPARγ در مغز استخوان موش‌های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 61-78]

 • بنی طالبی، ابراهیم اثر هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و متوسط بر بیان miR-1 و miR-206 عضلانی و IGF-1 سرمی در موش‌های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 57-76]

 • بنی طالبی، ابراهیم تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن PPARγ و میزان TG کبدی در رت‌های مبتلا به بیماری کبد چرب [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 113-132]

 • بنی طالبی، ابراهیم مقایسه تأثیر تمرین استقامتی کم شدت (LIET) و تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن Hig2 و محتوای تری-گلیسیرید چربی احشایی رت‌های مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 87-110]

 • بنی طالبی، ابراهیم مقایسۀ آثار تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر فاکتورهای گلیسمیک بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: مرور نظام‌مند و فراتحلیل مقالات داخل ایران [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 17-42]

 • بنی طالبی، ابراهیم تدوین و به‌روز‌ رسانی نورم ملی آمادگی‌جسمانی مردان و زنان 60-18 سال شهر شهرکرد [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 81-116]

 • بهبودی، سلامه اثر ده هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره دانه گلرنگ بر بیان ژن PTEN و سطح سرمی کراتینین پس از مصرف دگزامتازون در موش های صحرایی نر بالغ [(مقالات آماده انتشار)]

 • بهپور، ناصر آثار یک دوره تمرین هوازی و مصرف خوراکی استویا بر شاخص‌های گلیسمیک، مقاومت به انسولین و عملکرد سلول‌های بتای موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 127-142]

 • بهپور، ناصر اثر یک دوره تمرین مقاومتی با مکمل‌دهی سیترولین مالات بر میزان فشارخون، NO و VEGF سرم استراحتی و در پاسخ به فعالیت بدنی در زنان یائسة دچار پیش‌‌پرفشاری ‌خون [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 55-72]

 • بهپور، ناصر آثار هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر سالوسین‌ها و شاخص‌های التهابی در زنان دیابتی نوع دو [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 73-92]

 • بهرام، عباس اثر تمرین هوازی و تمرین فوتبال بر سطوح عامل نوروتروفیک مشتق مغزی در افراد معتاد به مواد محرک [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 17-30]

پ

 • پادروند، سلمان تأثیر تمرین ترکیبی و مکمل چای سبز بر میزان غلظت تستوسترون و گلوبولین متصل‌شونده به هورمون‌های جنسی پلاسما در مردان دارای اضافه‌وزن [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 205-220]

 • پارساشکوه، حسن تأثیر تمرین‌های استقامتی یک‌نوبتی و دونوبتی هم‌حجم بر عامل نوروتروفیک مشتق از سلول‌های گلیال و عامل هسته‌ای کاپاB در بخش حسی نخاع موش‌های مبتلابه نوروپاتی دیابتی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 75-90]

 • پاک راد، بهزاد تأثیر تمرین هوازی در هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژن‌های TLR4 و IL-1β در بافت قلب موش‌های صحرایی نر [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 77-92]

 • پالیزبان، عباسعلی مقایسه تأثیر تمرین استقامتی کم شدت (LIET) و تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن Hig2 و محتوای تری-گلیسیرید چربی احشایی رت‌های مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 87-110]

 • پیری، مقصود تأثیر مکمل‌دهی رزوراترول و فعالیت هوازی بر میزان پروتئین‌ SIRT1 و PGC-1α عضلة اسکلتی و UCP-1 بافت چربی زیرپوستی موش‌های صحرایی نر [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 167-184]

 • پرنو، عبدالحسین تأثیر تمرین هوازی شدید بر شاخص‌های میگرنی و بهبود کیفیت زندگی در زنان مبتلا به میگرن [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 115-130]

 • پیرو، زهرا تأثیر تمرین هوازی شدید بر شاخص‌های میگرنی و بهبود کیفیت زندگی در زنان مبتلا به میگرن [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 115-130]

 • پروین پور، شهاب اثر تمرین هوازی و تمرین فوتبال بر سطوح عامل نوروتروفیک مشتق مغزی در افراد معتاد به مواد محرک [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 17-30]

 • پوررحیم، آمنه تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف کورکومین بر بیان ژن miR-208، miR-499 و HSP60 کاردیومیوسیتهای موشهای نر مدل سکتۀ قلبی مواجهه با ایزوپروترنول [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 85-110]

 • پوررحیم، آمنه تدوین و به روز رسانی هنجار آمادگی جسمانی مردان و زنان 60-18 سال استان اردبیل [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 95-130]

 • پوررضی، حسن تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مکمل‌دهی Q10 بر محتوی پروتئین PGC-1α و فعالیت آنزیم سیترات سنتاز در عضله نعلی موش‌های صحرائی نر چاق [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 111-136]

 • پورقاسم، محسن اثر هشت هفته تمرین هوازی پس از پیوند سلول‌های بنیادی مغز استخوان بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و دوپامین جسم مخطط موش‌های مدل پارکینسون [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 101-114]

 • پورقاسم، محسن اثر شش هفته تمرین هوازی فزاینده به‌همراه تزریق سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی بر سطوح فاکتور رشد عصبی و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در هیپوکامپ رت‌های دیابتی‌شده با استرپتوزوسین [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 123-140]

 • پورمحمدیان، زهرا تدوین و به روز رسانی هنجارآمادگی جسمانی مرتبط با سلامت در زنان 18-60 سال شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • پورمحمدیان، فاطمه تدوین و به روز رسانی هنجارآمادگی جسمانی مرتبط با سلامت در زنان 18-60 سال شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • پورمطهری، آی ناز بررسی خستگی‌پذیری مرتبط با تولید نیرو در گروه های سنی مختلف دختران ژیمناست و تمرین‌نکرده برمبنای مراحل رشدی تانر [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 17-36]

 • پوزش جدیدی، جبرئیل تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف کورکومین بر بیان ژن miR-208، miR-499 و HSP60 کاردیومیوسیتهای موشهای نر مدل سکتۀ قلبی مواجهه با ایزوپروترنول [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 85-110]

 • پوزش جدیدی، رقیه تأثیر هشت هفته تمرین هوازی به‌همراه مصرف مکمل کلرلا بر کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در قلب موش‌های صحرایی نر دیابتی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 181-196]

 • پوزش جدیدی، رقیه اثرات تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل کورکومین بر بیان کاسپاز 3 و میکروRNA‌های آپوپتوزی بافت قلب موش‌های صحرایی در مواجهه با آرسنیک [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 39-60]

 • پوزش جدیدی، رقیه تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مکمل‌دهی Q10 بر محتوی پروتئین PGC-1α و فعالیت آنزیم سیترات سنتاز در عضله نعلی موش‌های صحرائی نر چاق [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 111-136]

ت

 • تایانلو، اکرم تأثیر تمرین هوازی با شدت متوسط و زیاد بر بیان ژن‌های آپوپتوزی BAX (BCL2 associated X) و BCL2 (B-cell lymphoma 2) میوکارد موش صحرایی پس از کم‌خونی و خون‌رسانی مجدد [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 31-44]

 • تابنده، محمد رضا تأثیر شش هفته تمرین‌های هوازی تداومی و تناوبی بر شاخص آنتی‌اکسیدانی تام هیپوکمپ و تعادل رت‌های مدل پارکینسونی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 95-108]

 • تأدیبی، وحید اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر شاخص‌های سردرد میگرنی و میزان نیتریک اکساید خون در زنان مبتلا به میگرن [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 33-50]

 • تأدیبی، وحید آثار یک دوره تمرین هوازی و مصرف خوراکی استویا بر شاخص‌های گلیسمیک، مقاومت به انسولین و عملکرد سلول‌های بتای موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 127-142]

 • تادیبی، وحید مقایسۀ تأثیر دو نوع پروتکل تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر سطوح گلوکز خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، پروتئین واکنش‌گر C با حساسیت بالا و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 99-108]

 • تادیبی، وحید آثار حاد یک وهله فعالیت هوازی تناوبی بر اتساع رگی ناشی از جریان و فشارخون در زنان مبتلا به پیش‌پرفشاری‌خون [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 35-48]

 • تادیبی، وحید اثر یک دوره تمرین مقاومتی با مکمل‌دهی سیترولین مالات بر میزان فشارخون، NO و VEGF سرم استراحتی و در پاسخ به فعالیت بدنی در زنان یائسة دچار پیش‌‌پرفشاری ‌خون [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 55-72]

 • تادیبی، وحید آثار هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر سالوسین‌ها و شاخص‌های التهابی در زنان دیابتی نوع دو [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 73-92]

 • تاری، محسن تأثیر کاهش وزن سریع بر سطوح نورومتابولیت‌های مغز کشتی‌گیران با استفاده از روش پروتون اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 133-148]

 • ترتیبیان، بختیار تأثیر 12 هفته تمرینات هوازی شدت متوسط بر تراکم استخوانی و شاخص‌های سرمی استخوان در زنان یائسة کم‌تحرک [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 67-84]

 • ترتیبیان، بختیار مقایسۀ اثر دو شیوۀ تمرینی تناوبی شدید و تمرین تداومی با شدت متوسط بر عوامل پیش‌بینی‌کنندۀ منتخب نارسایی قلبی در زنان یائسۀ کم‌تحرک [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 89-104]

 • ترتیبیان، بختیار اثر مکمل گیری HMB-FA بر شاخص های آسیب عضلانی در پروتکل شبیه سازی شده کشتی در کشتی گیران نخبه [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 137-162]

 • تقیان، فرزانه مقایسة دو روش ریکاوری فعال و شناوری در آب متضاد بر درک کوفتگی و عملکردهای بی‌هوازی بازیکنان فوتسال [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 31-48]

 • تقیان، فرزانه اثر 12 هفته تمرین مقاومتی دایره ای بر نشانگرهای متابولیکی و هورمونی توده استخوانی مردان سالمند [(مقالات آماده انتشار)]

 • تقی زاده، محمودرضا کینتیک لاکتات پس از انقباض‌های درون‌گرا و برون‌گرای آیزوکینتیک در مردان [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 71-84]

 • تقی زاده، محمودرضا مطالعة تطبیقی محتوای نشریه‏‌های علمی- پژوهشی فیزیولوژی ورزشی ایران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 61-80]

 • تقی زاده، محمود رضا تحلیل محتوای نشریۀ فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 17-34]

 • توفیقی، اصغر تاثیر مکمل گلوتامین و تمرینات آمادگی جودو بر پروتئین های مثبت و منفی فاز حاد در جودوکاران جوان. [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 73-86]

 • توفیقی، اصغر اثر یک جلسه ورزش مقاومتی با شدت بالا بر عوامل انعقادی و فیبرینولیز خون، قبل و بعد از 10 هفته تمرین مقاومتی در کودکان چاق [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 147-164]

 • توفیقی، اصغر تأثیر شش هفته تمرین استقامتی بر پروتئین‌های FSTL-1، NDNF، VEGF و تغییرات عروق عضلة قلبی رت‌های نر سالم [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 169-186]

 • توفیقی، اصغر تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی، استقامتی و موازی بر مقادیر سرمی CTRP-12، فورین، KLF-15، پروفایل لیپیدی و مقاومت به انسولین در مردان چاق غیرفعال [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 107-136]

 • توفیقی، اصغر تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و هوازی تناوبی بر مقادیر سرمی GLP-1، NRG-1 و IL-33 در زنان با دیابت نوع دو [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 117-138]

 • توفیقی زواره، فرزانه تأثیر یک جلسه تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل التهابی در زنان یائسه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 49-66]

 • توکلی خورمیزی، سید علیرضا تجزیه و تحلیل سیستم‌های انرژی بازیکنان نخبه والیبال شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر ایران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 85-98]

ث

 • ثاقب جو، مرضیه اثر تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز، مالون دی آلدئید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 143-158]

 • ثاقب جو، مرضیه نقش تمرین هوازی و دریافت مکمل امگا سه بر سطح پروتئین فسفریلۀ تاو در هیپوکامپ موش‌های آلزایمری‌شده با هوموسیستئین [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 171-188]

 • ثاقب جو، مرضیه تأثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطوح پلاسمایی گرلین آسیل‌دار، پپتید تیروزین تیروزین و پپتید شبه‌گلوکاگون-1 در مردان جوان سالم [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 105-122]

 • ثاقب جو، مرضیه تأثیر تمرین‌های استقامتی یک‌نوبتی و دونوبتی هم‌حجم بر عامل نوروتروفیک مشتق از سلول‌های گلیال و عامل هسته‌ای کاپاB در بخش حسی نخاع موش‌های مبتلابه نوروپاتی دیابتی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 75-90]

 • ثاقب جو، مرضیه اثر تمرین تناوبی شدید و عصارة زعفران بر بیان برخی ژن‌‌های مرتبط با کاشکسی در عضلة اسکلتی موش‌های مادة حامل ردة سلولی سرطان پستان [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 83-104]

 • ثالثی، محسن تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین D بر شاخص های آمادگی جسمانی زنان جوان مبتلا به ام‌.اس [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 17-34]

 • ثالثی، محسن تأثیر تمرین استقامتی و عصارة متانولی گلدر بر سطوح سرمی بتاتروفین و تغییرات هیستوپاتولوژیک پانکراس در موش‌های صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 197-214]

 • ثقه الاسلامی، علی تأثیر یک جلسه تمرین تدوامی، تناوبی و مقاومتی بر غلظت مولکول چسبان سلولی-1 و پروتئین واکنشی C مردان دارای اضافه‌وزن [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 45-64]

ج

 • جامعی، بهنام الدین اثر تمرین شنا بر درد نوروپاتی القا‌شده به روش CCI در موش‌های صحرایی نر بالغ : مطالعۀ رفتاری [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 85-100]

 • جامعی، سید بهنام الدین اثر حفاظتی تمرین ورزشی تداومی و تناوبی بر کورتیکوسترون، وزن‌گیری و ناامیدی رفتاری در رت‌ها به‌دنبال یک دوره استرس مزمن غیرقابل‌پیش‌بینی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 75-86]

 • جانزاده، آتوسا اثر تمرین شنا بر درد نوروپاتی القا‌شده به روش CCI در موش‌های صحرایی نر بالغ : مطالعۀ رفتاری [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 85-100]

 • جباری نوقابی، مهدی معرفی آزمون ویژة ارزیابی عملکرد هوازی و بی‌هوازی فوتسال [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 153-168]

 • جعفری، احمد مطالعۀ اثر یک دوره تمرین مقاومتی و مصرف عصارۀ گیاه خار‌مریم بر لپتین و آدیپونکتین پلاسما در مردان دارای اضافه‌وزن [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 93-108]

 • جعفری، احمد تأثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطوح پلاسمایی گرلین آسیل‌دار، پپتید تیروزین تیروزین و پپتید شبه‌گلوکاگون-1 در مردان جوان سالم [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 105-122]

 • جعفری، افشار تأثیر تمرین مقاومتی وامانده‌ساز و مصرف حاد مقادیر مختلف کافئین بر پاسخ پروتئین واکنشگر-C و لکوسیتوز مردان والیبالیست [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 61-78]

 • جعفری، افشار تأثیر مصرف حاد کافئین بر پاسخ اکسایشی بازیکنان مرد والیبال متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی وامانده‌ساز [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 115-130]

 • جعفری، افشار مقایسۀ تأثیر یک جلسه تمرین پلایومتریک و قدرتی بر آنزیم کراتین‌کیناز و پروتئین واکنش‌گر-C سرمی مردان تکواندوکار [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 131-146]

 • جعفری، علی تأثیر 10 هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی بیماران مبتلا به سرطان پروستات [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 17-32]

 • جعفری، مهوش تأثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر اینترلوکین- 6 و 10 و نسفاتین -1 پلاسمایی موش‌های صحرایی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 49-60]

 • جلالی، آرش تأثیر تمرینات مختلف ورزشی بر عملکرد اندوتلیال عروق؛ متاآنالیز مطالعات داخل و خارج از کشور [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 165-186]

 • جلالی، جواد تأثیر مکمل سازی طولانی‌مدت ال-کارنیتین به همراه تمرین استقامتی بر شاخص های چربی خون و سطوح پلاسمایی لیپوپروتئین لیپاز [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 145-154]

 • جلالی، مرتضی معرفی آزمون ویژة ارزیابی عملکرد هوازی و بی‌هوازی فوتسال [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 153-168]

 • جلالی دهکردی، خسرو اثر 12 هفته تمرین مقاومتی دایره ای بر نشانگرهای متابولیکی و هورمونی توده استخوانی مردان سالمند [(مقالات آماده انتشار)]

 • جمالی فشی، رسول نیم‌رخ ویژگی‌های فیزیولوژیکی، آنتروپومتریکی، زیست‌ حرکتی و روان‌شناختی در رشتۀ فوتسال مردان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 15-30]

 • جمشیدی، زهرا پاسخ فاکتورهای فیبرینولیتیک به پروتکل‌های مختلف فعالیت مقاومتی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 139-152]

 • جمشیدی، علی اشرف پاسخ عوامل فیبرینولیتیک به انقباض های درون گرای هم تنش و هم جنبش در مردان سالم [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 51-66]

 • جهانبخش، حمیده ارتباط بین فعالیت بدنی با برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و پیکرسنجی شهروندان استان خوزستان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 215-234]

 • جوان، جلیل توصیف نیم‌رخ ترکیب بدن و پیکرسنجی داوران لیگ برتر فوتبال ایران و رابطه این عوامل با آزمون‌های ویژه آمادگی جسمانی آنها [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 57-72]

 • جوربنیان، ابوذر هنجارهای آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی برای مردان 18 تا 60 ساله شهر رشت [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 59-86]

 • جوربنیان، ابوذر تغییرات پاتومورفولوژی ماکروفاژ و بافت‌ چربی نواحی مزنتریک و رتروپریتونئال به تغییر محتوای رژیم غذایی و سه روش ایزوکالریک تعادل منفی انرژی در موش‌های صحرایی چاق تحت رژیم غذایی پر چرب غیراشباع [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 120-89]

 • جوکار، سیاوش مقایسة تأثیر ایسکمی پیش آماده سازی قبل و هنگام تمرین تناوبی بر برخی فاکتورهای عملکردی و همودینامیکی دختران ورزشکار [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 97-110]

چ

 • چگینی، جبار مقایسۀ تأثیر زمان‌های تحت‌تنش مختلف در مرحلۀ برون‌گرای فعالیت مقاومتی پویا بر شاخص‌های کوفتگی عضلانی تأخیری [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 63-76]

 • چنگیزی، مهدی مقایسه اثر دو شیوه تمرین مقاومتی بر متابولیسم سرامید و حساسیت انسولینی در مردان جوان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 171-194]

 • چنگیزی آشتیانی، سعید ترکیب ویتامین E و تمرین شدید بر استرس اکسیداتیو بیضه و اسپرماتوژنز در موش‌های نر [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 43-54]

 • چهل چراغی، فرزانه اثر شش هفته تمرین استقامتی و عصارۀ هیدروالکلی گزنه بر سطح قندخون و سلول‌های نکروتیک ناحیۀ CA3 هیپوکامپ موش‌های صحرایی نژاد ویستار در مدل دیابت نوع یک [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 43-68]

 • چوبینه، سیروس اثر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژنهای BcL2 و miR-15 و پروتئین BcL2 بافت تومور موش‌های مبتلا به سرطان پستان [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 85-100]

 • چوبینه، سیروس مقایسه یک دوره تمرین تناوبی خیلی شدید و تداومی بر پروتئین SIRT3 و دفاع ضد اکسایشی عضله دوقولوی رت های ماده سالمند [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 49-70]

ح

 • حاتمی، الهه فراتحلیل اثربخشی گیاه دارویی زعفران بر نشانگران آنزیمی دفاع آنتی‌اکسیدانی در فعالیت ورزشی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 129-152]

 • حاتمی نعمتی، حمیرا تاثیر دوره‌های ورزش کوتاه و بلندمدت بر اختلال حافظه ناشی از تزریق اتیدیوم بروماید در هیپوکامپ مغز موش صحرایی نر [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 71-94]

 • حاجی آقایی، رضا فراتحلیل اثربخشی گیاه دارویی زعفران بر نشانگران آنزیمی دفاع آنتی‌اکسیدانی در فعالیت ورزشی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 129-152]

 • حاج حسن تهرانی، علی اثر تمرین هوازی و تمرین فوتبال بر سطوح عامل نوروتروفیک مشتق مغزی در افراد معتاد به مواد محرک [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 17-30]

 • حاجی زاده، سامان تغییرات عوامل آنزیمی و غیرآنزیمی آنتی‌اکسیدانی پس از یک جلسه فعالیت ورزشی سرعتی تکراری و غوطه‌وری در آب سرد [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 133-146]

 • حاجی زاده مقدم، اکبر اثر حفاظتی چهار هفته تمرین روی نوار گردان همراه با مصرف مکمل ویتامین D3 بر سطح عامل رشد عصبی در جسم مخطط موش‌های پارکینسونی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 91-102]

 • حاج قربانی، پرستو رابطة شاخص تودة بدنی با رضایتمندی از شکل بدن در دختران دانش‌آموز ورزشکار و غیرورزشکار شهر رشت [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 117-132]

 • حاجی نیا، مرتضی ارتباط بین توان هوازی با سطح فعالیت بدنی و عوامل تن سنجی در پسران 16-12 سال [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 55-68]

 • حاجی نیا، مرتضی پیش‌بینی زمان رسیدن به واماندگی در سرعت‌های مختلف نوارگردان از روی برخی از متغیرهای فیزیولوژیک و جسمانی در مردان جوان [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 143-164]

 • حامدی فر، محمد بررسی تأثیر شش هفته تمرین استقامتی بر سطوح برخی پروتئین‌های شبکة آندوپلاسمی بافت سیاتیک موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 69-84]

 • حامدی نیا، محمدرضا ارتباط بین توان هوازی با سطح فعالیت بدنی و عوامل تن سنجی در پسران 16-12 سال [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 55-68]

 • حامدی نیا، محمدرضا مقایسه تمرینات ترکیبی با و بدون انسداد عروق بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی زنان یائسه [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 123-136]

 • حامدی نیا، محمدرضا تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر عملکرد عضلانی و حرکتی و درجه ناتوانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 103-118]

 • حامدی نیا، محمدرضا تأثیر سه برنامة تمرین ترکیبی هوازی مقاومتی با شدت‌های مختلف بر سطوح آدیپونکتین، پروتئین متصل به رتینول چهار و نیم‌رخ لیپیدی در مردان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 69-84]

 • حامدی نیا، محمدرضا پیش‌بینی زمان رسیدن به واماندگی در سرعت‌های مختلف نوارگردان از روی برخی از متغیرهای فیزیولوژیک و جسمانی در مردان جوان [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 143-164]

 • حامدی نیا، محمدرضا معرفی آزمون ویژة ارزیابی عملکرد هوازی و بی‌هوازی فوتسال [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 153-168]

 • حامدی نیا، محمد رضا اثر تمرینات ترکیبی هوازی- مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی تحت رژیم غذایی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 65-84]

 • حامدی نیا، محمد رضا تأثیر شش هفته تمرین پلایومتریک با زمانبندی غیرخطی بر تغییرات هورمونی، هایپرتروفی عضلانی و خاصیت ارتجاعی عضلات پای مردان ورزشکار (زمانبندی غیرخطی تمرین پلایومتریک و تغییرات هورمونی) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 45-62]

 • حامدی نیا، محمد رضا بررسی اثر پیش‌آماده‌سازی ایسکمی در اندام‌های مختلف بر عملکرد جودوکارن [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 31-48]

 • حائری، طاهره پارامترهای قلبی-عروقی زنان متعاقب دو هفته تمرینات تناوبی عملکردی با شدتهای متفاوت با و بدون ماسکهای تنفسی: ارزیابی پاسخ و سازگاریها در طی پاندمی کوید-19 [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 135-154]

 • حبیبی، عبدالحمید مقایسه اثر شدت‌های مختلف یک جلسه فعالیت ورزشی ترکیبی بر پاسخ فاکتور نکروز تومور آلفا (TNFα ) و اینترلوکین- ۶ (IL-6 ) مردان فعال [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 87-102]

 • حبیبی، عبدالحمید مقایسۀ تأثیر دو شدت فعالیت حاد هوازی بر غلظت آپلین پلاسما، گلوکز خون و شاخص مقاومت به انسولین مردان مبتلابه دیابت نوع دو [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 115-128]

 • حبیبی، عبدالحمید تخمین سطح مقطع عضلۀ چهار‌سر‌ران و همسترینگ با استفاده از اندازه‌های آنتروپومتریکی ناحیۀ ران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 187-200]

 • حبیبی، عبدالحمید ارتباط بین فعالیت بدنی با برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و پیکرسنجی شهروندان استان خوزستان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 215-234]

 • حبیبی، عبدالحمید فعال‌نشدن مسیر پیام‌رسانی MAPK عضلة اسکلتی مردان غیرفعال با پیاده‌روی حاد تناوبی همراه با محدودیت جریان خون [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 47-60]

 • حبیبی، عبدالحمید تأثیر شش هفته تمرین‌های هوازی تداومی و تناوبی بر شاخص آنتی‌اکسیدانی تام هیپوکمپ و تعادل رت‌های مدل پارکینسونی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 95-108]

 • حیدری، معصومه ارزیابی روایی نسخة فارسی آزمون سخن گفتن جهت تعیین شدت تمرین هوازی در دختران سالم جوان [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 61-70]

 • حیدریان پور، علی اثر پیش‌آماده‌سازی تمرین هوازی به‌همراه مصرف ویتامین D3 بر سطوح VEGF موش‌های پارکینسونی‌شده با تزریق شش- هیدروکسی دوپامین [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 129-142]

 • حیدریان پور، علی اثر هشت هفته تمرین هوازی پس از پیوند سلول‌های بنیادی مغز استخوان بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و دوپامین جسم مخطط موش‌های مدل پارکینسون [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 101-114]

 • حیدریان پور، علی اثر تمرین استقامتی زیربیشینه، بی‌تمرینی و آگونیست هورمون آزادکنندة گونادوتروپین بر غلظت سرمی هورمون رشد و هورمون‌های تیروئیدی در دختران مبتلا به بلوغ زودرس مرکزی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 51-68]

 • حیدرزاده، الهام تغییرات سایتوکاین‌های اینترلوکین ـ2 و اینترلوکین ـ12 در سلول‌های طحال موش‌های بالب‌سی به‌دنبال استفاده از یک وهله ورزش استقامتی به‌عنوان اجوانت واکسن ویروس هرپس سیمپلکس یک [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 63-74]

 • حیدری شهرضا، احمد مقایسه تأثیر تمرین استقامتی کم شدت (LIET) و تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن Hig2 و محتوای تری-گلیسیرید چربی احشایی رت‌های مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 87-110]

 • حیدری مقدم، رشید تاثیر پنج هفته تمرین مقاومتی بر برخی عوامل رشد عروقی مردان غیرفعال [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 15-30]

 • حسنی، امید تدوین نُرم‌های عوامل آمادگی جسمانی برای مردان سنین 60- 18 سالة شهر اصفهان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 17-36]

 • حسنی، علی تأثیر تمرین ترکیبی و مکمل چای سبز بر میزان غلظت تستوسترون و گلوبولین متصل‌شونده به هورمون‌های جنسی پلاسما در مردان دارای اضافه‌وزن [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 205-220]

 • حسنی، علی تأثیر هشت هفته ورزش استقامتی، وانادیوم و عصاره استویا بر تغییرات ساختاری بافت کبد موش-های نر دیابتی نوع1 [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 195-218]

 • حسینی، سید علی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی فزاینده و مکمل بذر کدو بر شاخص‌های فشار اکسایشی بافت ریۀ موش‌های مسموم‌شده با آب اکسیژنه [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 202-177]

 • حسینی، سید مجتبی اثر پیش درمان تمرینات اینتروال همراه با ویتامین دی بر IL-10، BDNF و TNFα در مغز رت های مدل آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی (EAE) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 129-142]

 • حسینی، سید محمد تعیین نیم‌رخ سوماتوتایپ نونهالان پسر برخی اقوام ایرانی در ماده‌های دوومیدانی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 129-140]

 • حسینی، یعقوب اثر یک دوره تمرین قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی دوگانه و هرمی مسطح) بر قدرت، استقامت، حجم عضلانی و توان بی‌هوازی در جودوکاران جوان [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 29-42]

 • حسینی، یعقوب اثر چهارهفته بی ‌تمرینی پس از یک دوره تمرین قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت بر عوامل هورمونی و فیزیولوژیکی کشتی‌گیران جوان [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 65-84]

 • حسینی، مراد بررسی تغییرات عوامل خطر متابولیکی قلبی عروقی متعاقب هشت هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی در کودکان چاق غیر فعال هشت تا 12 سال [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 89-108]

 • حسینی، نجمه سادات حسینی تعیین نقش پپتید مرتبط با ژن کلسی تونین ‌در اکسیداسیون چربی ‌حین تمرین استقامتی در رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 185-200]

 • حسینپور فیضی، محمد‌علی مقایسۀ تأثیر یک جلسه تمرین پلایومتریک و قدرتی بر آنزیم کراتین‌کیناز و پروتئین واکنش‌گر-C سرمی مردان تکواندوکار [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 131-146]

 • حسین رضایی، مریم اثر فعالیت ورزشی بر هورمون های اشتها در شرایط چاقی و دیابت با تاکید بر نقش لپتین در ارتباط متقابل بافت چربی و هیپوتالاموس: مطالعه مروری نظام مند [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 47-80]

 • حسین زاده، زینب بررسی خستگی غیرموضعی در شرایط عملکردی و تاثیر آن بر تغییرات نیرو و فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اطراف زانو در فوتبالیست های مرد حرفه ای [(مقالات آماده انتشار)]

 • حسن زاده سبلویی، مژگان ویژگی‌های تیپ بدنی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیک بازیکنان هندبال نوجوانان و جوانان مرد نخبة ایران به ‌تفکیک پست بازی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 81-96]

 • حسینی کاخک، سید علیرضا مقایسه تمرینات ترکیبی با و بدون انسداد عروق بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی زنان یائسه [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 123-136]

 • حسینی کاخک، سید علیرضا اثر تمرینات ترکیبی هوازی- مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی تحت رژیم غذایی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 65-84]

 • حسینی کاخک، سید علیرضا تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر عملکرد عضلانی و حرکتی و درجه ناتوانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 103-118]

 • حسینی کاخک، سید علیرضا تأثیر شش هفته تمرین پلایومتریک با زمانبندی غیرخطی بر تغییرات هورمونی، هایپرتروفی عضلانی و خاصیت ارتجاعی عضلات پای مردان ورزشکار (زمانبندی غیرخطی تمرین پلایومتریک و تغییرات هورمونی) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 45-62]

 • حسینی کاخک، سید علیرضا بررسی اثر پیش‌آماده‌سازی ایسکمی در اندام‌های مختلف بر عملکرد جودوکارن [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 31-48]

 • حسینی کاخک، سید علیرضا معرفی آزمون ویژة ارزیابی عملکرد هوازی و بی‌هوازی فوتسال [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 153-168]

 • حسینی کاخک، سید علیرضا اثر تمرین کم‌شدت برونگرا با محدودیت جریان خون بر حجم عضله و عملکرد جسمانی فوتبالیست‌های مرد [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 77-94]

 • حسینی کاخک، علیرضا اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با انسداد عروق و بدون انسداد عروق بر لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز سرمی در دختران جوان [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 51-64]

 • حسن لی، محسن مقایسه ظرفیت های بافرینگ در مرحله بافرینگ ایزوکپنیا بین دوچرخه سواران نخبه استقامتی و سرعتی و ارتباط آن با شاخص های هوازی و بی هوازی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 131-144]

 • حسنوند، حسام تدوین و به روزرسانی نورم آمادگی جسمانی زنان و مردان 18 تا 60 سال شهر اهواز [(مقالات آماده انتشار)]

 • حق پرست، عباس اثر حفاظتی تمرین ورزشی تداومی و تناوبی بر کورتیکوسترون، وزن‌گیری و ناامیدی رفتاری در رت‌ها به‌دنبال یک دوره استرس مزمن غیرقابل‌پیش‌بینی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 75-86]

 • حق پرست، عباس تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی و بازی در محیط غنی‌شده در دورۀ پیش از بلوغ بر ساختار هیپوکمپ موش‌های صحرایی بزرگسال [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 199-222]

 • حق شناس، روح الله تأثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر اینترلوکین- 6 و 10 و نسفاتین -1 پلاسمایی موش‌های صحرایی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 49-60]

 • حق شناس، روح اله تاثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن و پروتئین فاکتور رشد تغییر شکل دهنده بتا و اینتگرین کبد رت های نر مبتلا به دیابت [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 131-150]

 • حقیقی، امیرحسین ارتباط بین توان هوازی با سطح فعالیت بدنی و عوامل تن سنجی در پسران 16-12 سال [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 55-68]

 • حقیقی، امیرحسین اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با انسداد عروق و بدون انسداد عروق بر لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز سرمی در دختران جوان [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 51-64]

 • حقیقی، امیرحسین تأثیر سه برنامة تمرین ترکیبی هوازی مقاومتی با شدت‌های مختلف بر سطوح آدیپونکتین، پروتئین متصل به رتینول چهار و نیم‌رخ لیپیدی در مردان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 69-84]

 • حقیقی، امیرحسین پیش‌بینی زمان رسیدن به واماندگی در سرعت‌های مختلف نوارگردان از روی برخی از متغیرهای فیزیولوژیک و جسمانی در مردان جوان [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 143-164]

 • حقیقی، امیرحسین اثر تمرین کم‌شدت برونگرا با محدودیت جریان خون بر حجم عضله و عملکرد جسمانی فوتبالیست‌های مرد [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 77-94]

 • حکامیان، الهام تأثیر تمرین هوازی بر استرس اکسیداتیو بافت کلیوی رت‌های مبتلا به انفارکتوس قلبی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 79-94]

 • حکیمی، مهدی مقایسه اثر 8 هفته تمرینات مقاومتی با ترکیبی (مقاومتی-ماساژ) بر لپتین سرم، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی مردان جوان دارای اضافه وزن [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 15-32]

 • حمیدیان، غلامرضا افزایش ماکروفاژهای آلوئولی و سورفکتانت ریوی رت های نر جوان پس از شش هفته تمرین تناوبی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 59-72]

 • حمیدیان، غلامرضا تأثیر تمرین تناوبی هوازی با شدت بالا بر آنژیوژنز بافت چربی در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با رژیم غذایی پرچرب [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 143-162]

 • حمیدی پرچیکلایی، سید امید اثر حفاظتی چهار هفته تمرین روی نوار گردان همراه با مصرف مکمل ویتامین D3 بر سطح عامل رشد عصبی در جسم مخطط موش‌های پارکینسونی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 91-102]

 • حمیدی پرچیکلایی، سید امید اثر شش هفته تمرین هوازی فزاینده به‌همراه تزریق سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی بر سطوح فاکتور رشد عصبی و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در هیپوکامپ رت‌های دیابتی‌شده با استرپتوزوسین [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 123-140]

خ

 • خادم انصاری، محمد حسن تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی، استقامتی و موازی بر مقادیر سرمی CTRP-12، فورین، KLF-15، پروفایل لیپیدی و مقاومت به انسولین در مردان چاق غیرفعال [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 107-136]

 • خادم وطن، کمال تأثیر محرک صوتی موزیکال بر تغییرپذیری ضربان قلب طی شرایط استراحت‌، فعالیت بدنی و بازگشت به حالت اولیه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 131-152]

 • خاکی، مجتبی تغییرات عوامل آنزیمی و غیرآنزیمی آنتی‌اکسیدانی پس از یک جلسه فعالیت ورزشی سرعتی تکراری و غوطه‌وری در آب سرد [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 133-146]

 • خالدی، ندا تأثیر فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی بر عملکرد سیستم ضداکسایشی و شاخص‌های آسیب سلولی زمان‌های بازیافت در زنان غیرفعال [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 49-62]

 • خالدی، ندا تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن ATF3 و TLR4 عضلة قلبی رت‌های دیابتی نر [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 39-54]

 • خالدی، ندا تأثیر تمرین هوازی با شدت متوسط و زیاد بر بیان ژن‌های آپوپتوزی BAX (BCL2 associated X) و BCL2 (B-cell lymphoma 2) میوکارد موش صحرایی پس از کم‌خونی و خون‌رسانی مجدد [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 31-44]

 • خالصی، مریم کاهش بیان ژن عامل نکروز تومور آلفا و عامل هسته‌ای کاپای بی در بافت ریة موش-های صحرایی پس از یک دوره تمرین شنا [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 153-166]

 • خالق زاده، هما اثر تمرینات ترکیبی هوازی- مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی تحت رژیم غذایی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 65-84]

 • خانی، الهام تأثیر فعالیت و تمرین ورزشی بر عملکرد و فعالیت پلاکت: مقالة مروری [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 17-38]

 • خانی، محمود اثر تخلیه گلیکوژنی و افزایش مجازی سطوح لاکتات بر پاسخ CGRP سرم به تمرین استقامتی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 83-94]

 • خان بابائی، رضا اثر حاد توانمندسازی پس‌فعالی با تحریک فراجمجمه‌ای با نویز تصادفی بر برخی متغیر‌های الکتروفیزیولوژیک و عملکردی در مردان ورزشکار [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 31-54]

 • خانی رزوه، اکرم اثر متقابل ریتم روزانه و عادت ماهانه بر میزان ریکاوری لاکتات پس از یک فعالیت بیشینه [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 69-86]

 • خدادادی، داور آیا عمق غواصی می‌تواند پاسخ‌های دستگاه هموستاز خونی را تحت‌تأثیر قرار دهد؟ [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 123-136]

 • خدادادی، داور تأثیر چهار هفته تمرین هوازی بر بیان ژن فاکتور تغذیه‌ای مشتق‌شده از سلول‌های گلیال، TNF-α و عوامل شناختی در هیپوکمپ رت‌های مبتلا به بیماری آلزایمر القاشده با آمیلویید بتا [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 169-198]

 • خداقلی، فریبا تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مهار nNOS بر میزان پروتئین گیرنده‌های نیکوتینی استیل کولین عضلة اسکلتی موش‌های صحرایی مسن [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 81-96]

 • خداقلی، فریبا تأثیر یک دوره مکمل‌دهی ال‌آرژنین بر پاسخ گیرندۀ نیکوتینی استیل کولین عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی نر سالمند به فعالیت حاد وامانده‌ساز [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 169-184]

 • خداقلی، فریبا تأثیر یک جلسه فعالیت تداومی و تناوبی با شدت بالا بر شاخص هایپوکسی و التهاب در بافت چربی موش‌های چاق نر ویستار [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 73-88]

 • خدامرادی، اصلان تأثیر 4 هفته تمرین هوازی بر سطوح Trk-B ، PKC و AKT در هیپوکمپ رتهای نر مبتلا به بیماری آلزایمر [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 39-58]

 • خدائی، کاظم مقایسۀ اثر تمرینات پلایومتریک شتابی، پلایومتریک مقاومتی و پلایومتریک معمولی بر عملکرد توان، قدرت و هایپرتروفی عضلانی مردان فعال [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 33-50]

 • خدائی، کاظم تأثیر شش هفته تمرین پلایومتریک با زمانبندی غیرخطی بر تغییرات هورمونی، هایپرتروفی عضلانی و خاصیت ارتجاعی عضلات پای مردان ورزشکار (زمانبندی غیرخطی تمرین پلایومتریک و تغییرات هورمونی) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 45-62]

 • خدمتگزار، احسان تاثیر تعاملی تمرین استقامتی و روزه داری بر غلظت پلاسمایی فاکتورهای فیبرینولیتیک در مردان [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 15-30]

 • خرمی پور، کیوان اثر میزان محدودیت جریان خون هنگام فعالیت‌ ایزومتریک بر غلظت هورمون‌ رشد و تستوسترون مردان فعال [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 51-68]

 • خرمی پور، کیوان اثر فعالیت ورزشی بر هورمون های اشتها در شرایط چاقی و دیابت با تاکید بر نقش لپتین در ارتباط متقابل بافت چربی و هیپوتالاموس: مطالعه مروری نظام مند [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 47-80]

 • خسروی، امیر اثر تعاملی تمرین هوازی و مصرف عصاره آبی کلاله زعفران بر میزان مالون دی آلدئید و سیستم آنتی اکسیدانی قلب و ناحیه پیش‌حرکتی کورتکس مغز موش‌های صحرایی نر جوان پس از یک جلسه فعالیت حاد وامانده‌ساز [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 109-130]

 • خسروی، نیکو تأثیر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپویتین-چهار و نیمرخ لیپیدی در زنان یائسۀ چاق [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 39-58]

 • خضوعی، فاطمه تدوین و به روز رسانی هنجارآمادگی جسمانی مرتبط با سلامت در زنان 18-60 سال شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • خلجی، حسن ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة «فعالیت بدنی نونهالان» [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 123-142]

 • خلیلی، فریبرز اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با دو شدت مختلف بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو مردان جوان [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 185-200]

 • خوبی، مهدی فعال‌نشدن مسیر پیام‌رسانی MAPK عضلة اسکلتی مردان غیرفعال با پیاده‌روی حاد تناوبی همراه با محدودیت جریان خون [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 47-60]

د

 • داداش پور، امیر تدوین نورم ویژگی‌های آنتروپومتریک پسران 8 تا 13 سال ایرانی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 95-114]

 • داداش پور، امیر تعیین نیم‌رخ سوماتوتایپ نونهالان پسر برخی اقوام ایرانی در ماده‌های دوومیدانی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 129-140]

 • دامنی، سیما اثر تمرین شنا بر درد نوروپاتی القا‌شده به روش CCI در موش‌های صحرایی نر بالغ : مطالعۀ رفتاری [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 85-100]

 • دانش یار، سعید اثر تمرین استقامتی بر بیان ژن های هموباکس سی هشت (HOXC8) و سی نه (HOXC9) در بافت چربی موش های صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 17-38]

 • دانش یار، سعید تأثیر دو شیوه تمرین تناوبی با شدت زیاد بر بیان ژن پروتئین غیرجفت‌کنندة یک در بافت چربی سفید زیرپوستی موش‌های صحرایی نژاد ویستار [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 17-32]

 • دانشفر، امین ویژگی‌های تیپ بدنی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیک بازیکنان هندبال نوجوانان و جوانان مرد نخبة ایران به ‌تفکیک پست بازی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 81-96]

 • دانشمندی، حمید پاسخ برخی از شاخص‌های فشار اکسایشی و التهابی به یک جلسه فعالیت ورزشی کوتاه مدت در اثر سازگاری ناشی از هشت هفته تمرین تداومی دویدن [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 95-108]

 • دیبایی، شیما تأثیر چهار هفته تمرین هوازی همراه با مکمل‌گیری نارنژین بر سطح آدیپونکتین در هیپوکمپ و عملکرد حافظه در رت‌های مبتلا به بیماری آلزایمر القاء شده با تزریق آمیلوئیدبتا [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 39-60]

 • دباغ نیکوخصلت، سعید تأثیر مقادیر مختلف سیر بر پاسخ تعیین کننده های اصلی همورئولوژی به یک جلسه فعالیت استقامتی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 103-116]

 • دبیدی روشن، ولی الله تأثیر تمرینات مختلف ورزشی بر عملکرد اندوتلیال عروق؛ متاآنالیز مطالعات داخل و خارج از کشور [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 165-186]

 • دبیدی روشن، ولی الله اثر پیشگیرانة تمرین هوازی بر مسمومیت بافتی ناشی از دوکسوروبیسین: شواهد هیستولوژیک بافت ریة رت‌های پیر و جوان [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 105-116]

 • دبیدی روشن، ولی الله پارامترهای قلبی-عروقی زنان متعاقب دو هفته تمرینات تناوبی عملکردی با شدتهای متفاوت با و بدون ماسکهای تنفسی: ارزیابی پاسخ و سازگاریها در طی پاندمی کوید-19 [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 135-154]

 • دریانوش، فرهاد تأثیر هشت هفته تمرین در آب با محدودیت جریان خون بر میزان هورمون رشد، فاکتور رشد شبه‌انسولین یک و متابولیسم استخوان زنان سالمند [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 69-92]

 • درویشی، اعظم تأثیر شش هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط بر سطوح CAP1 بافت چربی احشایی موش‌های صحرایی نر ویستار دارای نوروپاتی دیابت [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 41-56]

 • دست بر حق، حسن تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر لکوسیت‌ها و سلول‌های خونی در پاسخ به فعالیت وامانده‌ساز [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 47-56]

 • دست بر حق، حسین اثرات فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالری (رژیم غذایی کم کربوهیدرات و رژیم غذایی استاندارد) بر آدیپوکاین‌های مؤثر بر مقاومت انسولین در موش صحرایی نر دیابتی نوع دو [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 173-188]

 • دشتی، حبیب اله مقایسۀ دو و چهار هفته مکمل‌یاری کوآنزیم Q10 بر آستانۀ تهویه و آستانۀ تنفسی جبرانی ورزشکاران استقامتی مرد جوان [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 153-168]

 • دشتی خویدکی، محمد حسن بررسی اثر 12 هفته تمرین شنای زیر بیشینه بر نشانگرهای زیستی MAPK و MDA در موش های صحرایی در معرض نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو [(مقالات آماده انتشار)]

 • دماوندی، محسن تأثیر شش هفته تمرین پلایومتریک با زمانبندی غیرخطی بر تغییرات هورمونی، هایپرتروفی عضلانی و خاصیت ارتجاعی عضلات پای مردان ورزشکار (زمانبندی غیرخطی تمرین پلایومتریک و تغییرات هورمونی) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 45-62]

 • دمیرچی، ارسلان اثر دو شدت تمرین هوازی بر سطوح لیپوکالین-2، اینترلوکین-1 بتا و شاخص مقاومت به انسولین در مردان چاق غیرفعال [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 95-108]

 • دهقان، پونه اثر میزان محدودیت جریان خون هنگام فعالیت‌ ایزومتریک بر غلظت هورمون‌ رشد و تستوسترون مردان فعال [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 51-68]

 • دهقان، روح الله سهم نسبی بلوغ جنسی، رشد جسمانی و عوامل آنتروپومتریک بر توسعۀ توان بی-هوازی پسران 10 تا 18 سالۀ شهر ماهان [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 189-204]

 • دهقان، کورش اثر 12 هفته تمرین مقاومتی دایره ای بر نشانگرهای متابولیکی و هورمونی توده استخوانی مردان سالمند [(مقالات آماده انتشار)]

 • دهقان، محمدرضا تدوین و به روزرسانی نورم آمادگی جسمانی زنان و مردان 18 تا 60 سال شهر اهواز [(مقالات آماده انتشار)]

 • دهقان، مصطفی ارتباط بین فعالیت بدنی با برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و پیکرسنجی شهروندان استان خوزستان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 215-234]

 • دهقانی فیروز آبادی، محمد اثر تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز، مالون دی آلدئید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 143-158]

 • دواریان، ساناز بررسی خستگی‌پذیری مرتبط با تولید نیرو در گروه های سنی مختلف دختران ژیمناست و تمرین‌نکرده برمبنای مراحل رشدی تانر [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 17-36]

ذ

 • ذکری، رویا تأثیر مقادیر مختلف سیر بر پاسخ تعیین کننده های اصلی همورئولوژی به یک جلسه فعالیت استقامتی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 103-116]

 • ذوالاکتاف، وحید ارزیابی روایی نسخة فارسی آزمون سخن گفتن جهت تعیین شدت تمرین هوازی در دختران سالم جوان [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 61-70]

 • ذوالفقاری، محمدرضا تأثیر محرک صوتی موزیکال بر تغییرپذیری ضربان قلب طی شرایط استراحت‌، فعالیت بدنی و بازگشت به حالت اولیه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 131-152]

 • ذوالفقاری، محمدرضا تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط و مصرف عصارة چای سبز بر بیان کاسپاز ـ 3 و محتوای آنزیم تلومراز بافت قلبی رت‌های نر مسن [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 107-126]

 • ذوالفقاری، محمد رضا اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر فعالیت سیستم یوبی کویتین – پروتئازوم در عضلة تند انقباض موش‌های صحرایی پس از انفارکتوس میوکارد [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 89-106]

 • ذوالفقار دیدنی، حسن تأثیر بارگیری کوتاه‌مدت نانو‌ذرۀ سلنیوم و تمرین وامانده‌ساز بر شاخص‌های اکسایشی در بافت قلبی رت‌های نر [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 49-62]

 • ذوالفقار دیدنی، محمدرضا تأثیر بارگیری کوتاه‌مدت نانو‌ذرۀ سلنیوم و تمرین وامانده‌ساز بر شاخص‌های اکسایشی در بافت قلبی رت‌های نر [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 49-62]

ر

 • ریاحی زانیانی، زهرا تاثیرتمرینات هوازی درحین دیالیز برعملکرد عضلانی و عملکرد جسمانی بیماران همودیالیزی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 67-80]

 • رجاییان، عسل تأثیر مکمل‌دهی رزوراترول و فعالیت هوازی بر میزان پروتئین‌ SIRT1 و PGC-1α عضلة اسکلتی و UCP-1 بافت چربی زیرپوستی موش‌های صحرایی نر [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 167-184]

 • رجبی، حمید مقایسه تاثیر تمرین مقاومتی با استراحت فعال و غیرفعال بر تغییرات سطح فعالیتی لاکتات خون بازیکنان فوتبال [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 15-28]

 • رجبی، حمید تاثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن های مبادله گر سدیم هیدروژن1 (NHE1) و هم انتقال دهنده سدیم بی کربنات1(NBC1) در عضلات اسکلتی رت [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 55-68]

 • رجبی، حمید تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مهار nNOS بر میزان پروتئین گیرنده‌های نیکوتینی استیل کولین عضلة اسکلتی موش‌های صحرایی مسن [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 81-96]

 • رجبی، حمید طراحی آزمون توان بیهوازی ویژه بسکتبال (BAST) [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 31-44]

 • رجبی، حمید تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضلانی وUCP1 بافت چربی موش های صحرایی نر [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 117-130]

 • رجبی، حمید تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی در فعالیتهای مقاومتی با شدتهای متفاوت در مردان تمرین کرده [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 45-56]

 • رجبی، حمید اثر تمرین شنا بر درد نوروپاتی القا‌شده به روش CCI در موش‌های صحرایی نر بالغ : مطالعۀ رفتاری [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 85-100]

 • رجبی، حمید اثر شدت و ویژگی پیش‌فعالی عضلانی بر حداکثر نیرو، سرعت پا و عملکرد پرش عمودی در مردان تمرین‌کرده [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 37-50]

 • رجبی، حمید پیش‌آماده‌سازی با فعالیت ورزشی از طریق افزایش بیان نوروتروفین‌های هیپوکامپ، اختلال حافظۀ فضایی ناشی از ایسکمی مغزی در موش‌های صحرایی را کاهش می‌دهد [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 63-78]

 • رجبی، حمید تأثیر فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی بر عملکرد سیستم ضداکسایشی و شاخص‌های آسیب سلولی زمان‌های بازیافت در زنان غیرفعال [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 49-62]

 • رجبی، حمید تغییرات تحریک‌پذیری قشری – نخاعی و پاسخ‌پذیری موتونورون‌های نخاعی در حین و پس از انقباضات زیربیشینة وامانده‌ساز [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 33-50]

 • رجبی، حمید اثر فعالیت وامانده‌ساز اندام بالایی بر فعالیت قشری- نخاعی و پاسخ‌دهی موتونورون‌های نخاعی اندام پایینی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 17-30]

 • رجبی، حمید تأثیر تمرین هوازی با شدت متوسط و زیاد بر بیان ژن‌های آپوپتوزی BAX (BCL2 associated X) و BCL2 (B-cell lymphoma 2) میوکارد موش صحرایی پس از کم‌خونی و خون‌رسانی مجدد [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 31-44]

 • رجبی، حمید مقایسۀ اثر فعالیت تناوبی شدید با حرکت هم‌زمان، متوالی و متناوب بالاتنه و پایین‌تنه بر آیریزین وBDNF پلاسمای زنان چاق [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 39-64]

 • رجبی، حمید تدوین هنجار آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی برای زنان سنین 60-18 ساله استان البرز [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 17-38]

 • رجبی، حمید کاربرد تحریک مغناطیسیِ فراجمجمه‌ای (TMS) در پاسخ و سازگاری‌های ورزشی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 60-17]

 • رجبی، زهرا تأثیر تمرین هوازی در هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژن‌های TLR4 و IL-1β در بافت قلب موش‌های صحرایی نر [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 77-92]

 • رجبی، علی تأثیر مصرف امگا-3 و شرکت در فعالیت‌های هوازی بر sICAM-1 و سایتوکاین‌های پیش التهابی در زنان سالمند چاق [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 79-94]

 • رجبی، علی بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح هورمون آدیپونکتین، نیمرخ لیپیدی و hs-CRP پلاسمایی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 63-86]

 • رحیمی، سید غلامحسین تأثیر تمرین استقامتی بر ذخایر گلیکوژن عضلانی در موش‌های C57BL/6 پیش دیابتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • رحیمی، مصطفی تأثیر تمرین تناوبی شدید و تداومی با شدت متوسط بر بیان ژن‌های PGC1α و VEGF در بافت قلبی موش‌های نر ویستار [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 111-124]

 • رحیمی، مصطفی تأثیر شدت‌های مختلف تمرینات هوازی مزمن بر تغییرات آنزیم‌های شاخص کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی در مردان و زنان سنین مختلف ، مرور سیستماتیک و فراتحلیل [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 17-46]

 • رحیمی، مهرعلی مقایسۀ تأثیر دو نوع پروتکل تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر سطوح گلوکز خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، پروتئین واکنش‌گر C با حساسیت بالا و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 99-108]

 • رحمانی، احمد اثر هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی بر ظرفیت اکسایشی و ضداکسایشی قلب، کبد و عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی نر ویستار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 123-138]

 • رحمانی، احمد اثر دو الگوی تمرین با نسبت روزهای استراحت به تمرین متفاوت و مصرف مکمل عسل طبیعی بر غلظت اینترلوکین-6 سرم و بیان آن در بافت هیپوکمپ موش‌های صحرایی نر نابالغ [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 113-132]

 • رحمانی، فلاح تاثیر مکمل گلوتامین و تمرینات آمادگی جودو بر پروتئین های مثبت و منفی فاز حاد در جودوکاران جوان. [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 73-86]

 • رحمانی، هیوا تأثیر حاد فعالیت تداومی و تناوبی شدید بر سطوح پلاسمایی ایی ـ سلکتین و شاخص‏‌های گلبول‏‌های سفید در بیماران عروق کرونر [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 35-48]

 • رحمانی، هیوا تأثیر تمرین‌های دایره‌ای با شدت بالا بر سطوح سرمی پرپتین و مقاومت به انسولین در زنان غیرفعال دارای اضافه‌وزن [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 149-162]

 • رحمانی، هیوا تأثیر فعالیت و تمرین ورزشی بر عملکرد و فعالیت پلاکت: مقالة مروری [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 17-38]

 • رحمانی قبادی، ماریا اثر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان اشتها، کالری دریافتی و رفتار تغذیه‌‏ای زنان غیر‌فعال دارای اضافه‌وزن [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 201-214]

 • رحمانی نیا، فرهاد مقایسه تاثیر 12 هفته مصرف ویتامینE و فعالیت بدنی منظم بر سطوح آنزیم‌های کبدی مبتلا به کبد چرب غیرالکلی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 69-82]

 • رحمانی نیا، فرهاد اثر 8 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح اپلین پلاسما و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 115-128]

 • رحمانی نیا، فرهاد اثر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان اشتها، کالری دریافتی و رفتار تغذیه‌‏ای زنان غیر‌فعال دارای اضافه‌وزن [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 201-214]

 • رحمانی نیا، فرهاد رابطة شاخص تودة بدنی با رضایتمندی از شکل بدن در دختران دانش‌آموز ورزشکار و غیرورزشکار شهر رشت [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 117-132]

 • رحمانی‌نیا، فرهاد اثر دو شدت تمرین هوازی بر سطوح لیپوکالین-2، اینترلوکین-1 بتا و شاخص مقاومت به انسولین در مردان چاق غیرفعال [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 95-108]

 • رحمانی‌نیا، فرهاد اثر فعالیت مقاومتی بر شاخص‌های آسیب اکسایشی در کشتی‌گیران سالمند تمرین کرده رقابتی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 29-40]

 • رحمانی‌نیا، فرهاد اثر شدت فعالیت هوازی بر انرژی دریافتی، اشتها و هورمون‌های تنظیم کننده انرژی در مردان جوان غیر فعال [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 15-28]

 • رحمتی، مسعود تأثیر شش هفته فعالیت کاهش‌یافته به‌شکل درد نوروپاتیک بر بیان ژن پروتئین رانندۀ یکشنبۀ عصب سیاتیک رت‌های نر ویستار [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 121-134]

 • رحمتی، مسعود تأثیر فعالیت‌های ورزشی استقامتی بر برخی متغیرهای وابسته به دیابت نوع دو: مروری نظام‌‌مند و فراتحلیل مطالعات انجام‌شده در ایران [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 81-104]

 • رحمتی، مسعود بررسی تأثیر شش هفته تمرین استقامتی بر سطوح برخی پروتئین‌های شبکة آندوپلاسمی بافت سیاتیک موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 69-84]

 • رحمتی، مسعود تأثیر شش هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط بر سطوح CAP1 بافت چربی احشایی موش‌های صحرایی نر ویستار دارای نوروپاتی دیابت [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 41-56]

 • رحمتی، مسعود اثر شش هفته تمرین استقامتی و عصارۀ هیدروالکلی گزنه بر سطح قندخون و سلول‌های نکروتیک ناحیۀ CA3 هیپوکامپ موش‌های صحرایی نژاد ویستار در مدل دیابت نوع یک [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 43-68]

 • رحمتی، مسعود تأثیر تمرین شنا بر سلول‌های گانگلیونیک و میزان بیان پروتئین NeuN در گانگلیون ریشۀ خلفی رت‌های نر ویستار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 89-106]

 • رحمتی احمدآباد، صالح تأثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل‌سازی ‌روغن بذر کتان بر احساس درد القا‌شده در موش‌های صحرایی نر [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 119-130]

 • رحمتی احمدآباد، صالح اثر تمرین هوازی و مکمل اوژنول بر بیان ژن‌های SERCA2a و NKX2-5 بافت قلب در رت های مسموم شده با کلروپیریفوس [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 139-158]

 • رحمتی احمدآباد، صالح تأثیر هشت هفته تمرین هوازی فزاینده و مکمل بذر کدو بر شاخص‌های فشار اکسایشی بافت ریۀ موش‌های مسموم‌شده با آب اکسیژنه [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 202-177]

 • رحمتی یامچی، محمد تأثیر 12 هفته تمرینات هوازی شدت متوسط بر تراکم استخوانی و شاخص‌های سرمی استخوان در زنان یائسة کم‌تحرک [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 67-84]

 • رزازیان، نازنین اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر شاخص‌های سردرد میگرنی و میزان نیتریک اکساید خون در زنان مبتلا به میگرن [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 33-50]

 • رستمی، سمیرا تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی و بازی در محیط غنی‌شده در دورۀ پیش از بلوغ بر ساختار هیپوکمپ موش‌های صحرایی بزرگسال [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 199-222]

 • رستمی، شکوفه تأثیر تمرین شنا بر سلول‌های گانگلیونیک و میزان بیان پروتئین NeuN در گانگلیون ریشۀ خلفی رت‌های نر ویستار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 89-106]

 • رستم زاده، ناصر پاسخ هورمون اورکسین و پروفایل چربی به شش ماه تمرین مقاومتی و بی‌تمرینی در مردان چاق غیرفعال [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 93-112]

 • رستمی هشجین، زهرا تأثیر تمرین تناوبی شدید با مکمل‌سازی زردچوبه بر چربی احشایی، چربی زیرپوستی شکمی و مقاومت انسولین در زنان چاق [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 55-74]

 • رسولی، سید حسن مطالعۀ اثر یک دوره تمرین مقاومتی و مصرف عصارۀ گیاه خار‌مریم بر لپتین و آدیپونکتین پلاسما در مردان دارای اضافه‌وزن [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 93-108]

 • رسولیان، بهرام اثر تعاملی تمرین هوازی و مصرف عصاره آبی کلاله زعفران بر میزان مالون دی آلدئید و سیستم آنتی اکسیدانی قلب و ناحیه پیش‌حرکتی کورتکس مغز موش‌های صحرایی نر جوان پس از یک جلسه فعالیت حاد وامانده‌ساز [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 109-130]

 • رشیدی، گلنار تدوین و به‌روزرسانی نُرم‌های آمادگی جسمانی مردان و زنان 18 تا 60 سالۀ شهر کرمانشاه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 137-168]

 • رشیدلمیر، امیر اثر فعالیت مقاومتی بر شاخص‌های آسیب اکسایشی در کشتی‌گیران سالمند تمرین کرده رقابتی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 29-40]

 • رضایی، باقر اثر مکمل گیری HMB-FA بر شاخص های آسیب عضلانی در پروتکل شبیه سازی شده کشتی در کشتی گیران نخبه [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 137-162]

 • رضایی، بتول تأثیر تمرین هوازی و هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژن IL-6 در بافت‌های هیپوکمپ و قشر قدامی مغز موش‌های صحرایی نر ویستار [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 109-128]

 • رضایی، رسول تأثیر یک دوره مکمل‌دهی ال‌آرژنین بر پاسخ گیرندۀ نیکوتینی استیل کولین عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی نر سالمند به فعالیت حاد وامانده‌ساز [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 169-184]

 • رضایی، زینب تأثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن PGC-1α، BDNF و اختلالات یادگیری در هیپوکمپ رت‌های سالمند [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 91-104]

 • رضایی، هانیه تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین D بر شاخص های آمادگی جسمانی زنان جوان مبتلا به ام‌.اس [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 17-34]

 • رضایی سراجی، بتول تأثیر تمرین هوازی در هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژن‌های TLR4 و IL-1β در بافت قلب موش‌های صحرایی نر [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 77-92]

 • رضاسلطانی، زهرا تغییرات تحریک‌پذیری قشری – نخاعی و پاسخ‌پذیری موتونورون‌های نخاعی در حین و پس از انقباضات زیربیشینة وامانده‌ساز [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 33-50]

 • رضاسلطانی، زهرا اثر فعالیت وامانده‌ساز اندام بالایی بر فعالیت قشری- نخاعی و پاسخ‌دهی موتونورون‌های نخاعی اندام پایینی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 17-30]

 • رضایی منش، داور تأثیر دوره‌های آماده‌سازی و مسابقه بر سطوح استراحتی شاخص‌های پلاکتی، فیبرینوژن و پروتئین واکنشگر C در بازیکنان حرفه‌ای فوتبال [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 135-152]

 • رضایی منش، داور پاسخ فاکتورهای فیبرینولیتیک به پروتکل‌های مختلف فعالیت مقاومتی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 139-152]

 • رضانژاد، صابر اثر متقابل ریتم روزانه و عادت ماهانه بر میزان ریکاوری لاکتات پس از یک فعالیت بیشینه [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 69-86]

 • رضانژاد، صابر تأثیر 12 هفته تمرین هوازی با و بدون مصرف مولتی‌ویتامین– مینرال در هوای آلوده بر برخی عوامل ایمونولوژیک مردان سالم [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 133-154]

 • رضائی، رسول تأثیر هشت هفته تمرین در آب با محدودیت جریان خون بر میزان هورمون رشد، فاکتور رشد شبه‌انسولین یک و متابولیسم استخوان زنان سالمند [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 69-92]

 • رضائیان، نجمه تأثیر یک جلسه تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل التهابی در زنان یائسه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 49-66]

 • رضائیان، نجمه تأثیر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپویتین-چهار و نیمرخ لیپیدی در زنان یائسۀ چاق [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 39-58]

 • رضویان زاده، نسرین تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی و مصرف ویتامین E بر روی کبد چرب غیر‌الکلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطۀ شهرستان شاهرود [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 115-128]

 • رفیعی، صالح مرور نظام‌مند مطالعات حوزة فیزیولوژی ورزش در فوتبال: چالش‌ها و فرصت‌ها [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 37-60]

 • رفعتی بناب، مسعود تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مکمل‌دهی Q10 بر محتوی پروتئین PGC-1α و فعالیت آنزیم سیترات سنتاز در عضله نعلی موش‌های صحرائی نر چاق [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 111-136]

 • رفیعی رضوانی، فروزان تأثیراعمال هم‌زمان 12 هفته تمرین ایروبیک و یوگا و مصرف امگا-3 بر سطوح کاتکولامین‌ها‌ی ادرار و درجة بیش‌فعالی دانش‌آموزان بیش‌فعال هفت تا 11 سال [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 55-72]

 • رمی، محمد ارتباط بین فعالیت بدنی با برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و پیکرسنجی شهروندان استان خوزستان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 215-234]

 • رمضانی، الهام اعمال سرمای موضعی به‌عنوان یک تکنیک جدید کاهش جریان خون: بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با اعمال سرمای موضعی بر ضخامت، قدرت و فعال‌سازی عضلات اکستنسور ران [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 165-184]

 • رمضانی، حسین اثر حاد توانمندسازی پس‌فعالی با تحریک فراجمجمه‌ای با نویز تصادفی بر برخی متغیر‌های الکتروفیزیولوژیک و عملکردی در مردان ورزشکار [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 31-54]

 • رمضانی، علیرضا بررسی تغییرات عوامل خطر متابولیکی قلبی عروقی متعاقب هشت هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی در کودکان چاق غیر فعال هشت تا 12 سال [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 89-108]

 • رمضانی، علیرضا تأثیر شش هفته تمرین تناوبی بر حجم تومور و سطوح آدیپونکتین و لپتین در بافت چربی و عضلانی موش‌های مادة مبتلا به سرطان پستان [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 17-32]

 • رمضانی، نسرین اثر تمرینات اینتروال هوازی بر سطوح خونی مالون دی آلدئید، ظرفیت ضداکسایشی تام و پروفایل لیپیدی در زنان غیرفعال [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 81-94]

 • رمضانخانی، اعظم تأثیر فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالریک بر سطوح آدروپین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم‌تحرک [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 49-62]

 • رنجبر، روح الله مقایسه اثر شدت‌های مختلف یک جلسه فعالیت ورزشی ترکیبی بر پاسخ فاکتور نکروز تومور آلفا (TNFα ) و اینترلوکین- ۶ (IL-6 ) مردان فعال [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 87-102]

 • رنجبر، روح الله مقایسۀ تأثیر دو شدت فعالیت حاد هوازی بر غلظت آپلین پلاسما، گلوکز خون و شاخص مقاومت به انسولین مردان مبتلابه دیابت نوع دو [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 115-128]

 • رنجبر، روح اله تخمین سطح مقطع عضلۀ چهار‌سر‌ران و همسترینگ با استفاده از اندازه‌های آنتروپومتریکی ناحیۀ ران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 187-200]

 • رنجبر، روح اله تأثیر فعالیت بدنی منظم بر برخی سایتوکین‌ها در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: مروری نظام‌مند [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 99-122]

 • رنجبر، روح اله تدوین و به روزرسانی نورم آمادگی جسمانی زنان و مردان 18 تا 60 سال شهر اهواز [(مقالات آماده انتشار)]

 • رنجبر، روح اله تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر نسبت لپتین به آدیپونکتین و شاخص‌های کنترل قندخون در مردان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 93-116]

 • رنجبر، علی بمانی اثر تمرین هوازی و مکمل اوژنول بر بیان ژن‌های SERCA2a و NKX2-5 بافت قلب در رت های مسموم شده با کلروپیریفوس [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 139-158]

 • رنجبر، کیا مقایسه تاثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر مقادیر سرمی واسپین و آدیپونکتین در مردان میانسال چاق [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 97-114]

 • رنجبر، کیا تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن CTRP15 عضلانی و انتقال‌دهنده‌های اسید چرب آدیپوسیت‌ها در موش‌های صحرایی نژاد ویستار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 203-216]

 • رنجبر، کمال تأثیر تمرین هوازی بر استرس اکسیداتیو بافت کلیوی رت‌های مبتلا به انفارکتوس قلبی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 79-94]

 • رهنما، حجت تدوین و به‌روزرسانی هنجارآمادگی جسمانی مرتبط با سلامت در مردان 60-18 سال استان تهران [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 105-122]

 • رهنما، نادر پاسخ برخی از شاخص‌های فشار اکسایشی و التهابی به یک جلسه فعالیت ورزشی کوتاه مدت در اثر سازگاری ناشی از هشت هفته تمرین تداومی دویدن [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 95-108]

 • رهنما، نادر تاثیر تمرینات مقاومتی و تعادلی بر قدرت عضلانی بیماران مرد مبتلا به پارکینسون [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 31-42]

 • رهنما، نادر تأثیر مصرف اسید چرب امگا-3 به همراه تمرینات مقاومتی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در زنان سالمند سالم [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 41-54]

 • رهنما، نادر تأثیر 10 هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی بیماران مبتلا به سرطان پروستات [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 17-32]

 • رواسی، علی اصغر مقایسه تاثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر مقادیر سرمی واسپین و آدیپونکتین در مردان میانسال چاق [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 97-114]

 • رواسی، علی اصغر تأثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر سطوح پلاسمایی آمیلین رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 109-120]

 • رواسی، علی اصغر تأثیر یک جلسه تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل التهابی در زنان یائسه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 49-66]

 • رواسی، علی اصغر تأثیر فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالریک بر سطوح آدروپین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم‌تحرک [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 49-62]

 • روحانی، هادی سازگاری های سوخت و سازی و درون ریز تمرین هوازی در مردان دارای سندرم متابولیک پیشرفته [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 149-166]

 • روحانی، هادی مقایسۀ حداکثر اکسیداسیون چربی و Fatmax بین زنان تمرین‌کرده و تمرین‌نکرده [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 31-44]

 • روحانی، هادی تأثیر تمرین هوازی بر وخامت کلی و مقدار شاخص‌های خطر متابولیک در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک: مطالعۀ فراتحلیلی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 17-44]

 • روحانی، هادی تأثیر حاد فعالیت تداومی و تناوبی شدید بر سطوح پلاسمایی ایی ـ سلکتین و شاخص‏‌های گلبول‏‌های سفید در بیماران عروق کرونر [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 35-48]

 • روحانی، هادی پاسخ حاد و سازگاری شاخص‌های فیزیولوژیک و انتزاعی اشتها و وزن بدن به فعالیت هوازی در زنان میان‌سال و سالمند چاق [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 87-106]

 • روحانی، هادی بررسی اثر 12 هفته تمرین تداومی با شدت Fatmax و آستانة بی‌هوازی و تناوبی شدید بر ظرفیت چربی‌سوزی بیماران پیش‌دیابتی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 31-46]

 • روحانی، هادی فراتحلیل اثربخشی گیاه دارویی زعفران بر نشانگران آنزیمی دفاع آنتی‌اکسیدانی در فعالیت ورزشی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 129-152]

 • روحانی، هادی هنجارهای آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی برای مردان 18 تا 60 ساله شهر رشت [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 59-86]

 • روحانی، هادی تدوین هنجار آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی برای زنان سنین 60-18 ساله استان البرز [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 17-38]

 • روحانی، هادی تدوین و به روزرسانی نورم آمادگی جسمانی زنان و مردان 18 تا 60 سال شهر اهواز [(مقالات آماده انتشار)]

 • روحانی، هادی تدوین و به‌روز‌ رسانی نورم ملی آمادگی‌جسمانی مردان و زنان 60-18 سال شهر شهرکرد [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 81-116]

 • روزبه، بهنام مقایسۀ اثر زمان‌های متفاوت مصرف کربوهیدرات قبل از فعالیت ورزشی بر MFO و Fatmax در دوندگان استقامتی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 147-162]

 • روزبهانی، پریسا تأثیر فعالیت تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی نورموباریک و نورموکسی بر مقادیر سرمی اینترلوکین-6 و ارتباط آن با گلوکز در جوانان غیر ورزشکار [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 15-30]

 • رئیسی، جلیل تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضلانی وUCP1 بافت چربی موش های صحرایی نر [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 117-130]

 • رئیسی، جلیل اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و تزریق آیریزین بر میزان BDNF و حافظة فضایی موش‌های سوری نر [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 157-174]

 • رئیسی دهکردی، امیرعطا مقایسة دو روش ریکاوری فعال و شناوری در آب متضاد بر درک کوفتگی و عملکردهای بی‌هوازی بازیکنان فوتسال [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 31-48]

ز

 • زارعی، مهدی تأثیر سه برنامة تمرین ترکیبی هوازی مقاومتی با شدت‌های مختلف بر سطوح آدیپونکتین، پروتئین متصل به رتینول چهار و نیم‌رخ لیپیدی در مردان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 69-84]

 • زارع کاریزک، سارا مقایسۀ هشت هفته تمرینات تداومی و تناوبی بر دستگاه PRO-BNP/CORIN در بیماران شریان کرونر قلبی پس از عمل جراحی CABG [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 131-152]

 • زارع میرک آبادی، عباس بررسی اثرهای تمرین هوازی بر تعدیل تغییرات هماتولوژیک در اسب‌های تولیدکنندة پادزهر منووالان [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 99-116]

 • زاهدی، الهام تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی و مصرف ویتامین E بر روی کبد چرب غیر‌الکلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطۀ شهرستان شاهرود [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 115-128]

 • زاهدی، هادی تأثیر مکمل‌دهی رزوراترول و فعالیت هوازی بر میزان پروتئین‌ SIRT1 و PGC-1α عضلة اسکلتی و UCP-1 بافت چربی زیرپوستی موش‌های صحرایی نر [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 167-184]

 • زاهد ابولحسنی، محمد بررسی شیوع، آگاهی و نگرش نسبت به پیامدهای منفی مصرف مکمل‌های غذایی در اندام‌پروران مرد شهر کرج [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 135-148]

 • زرآور، لیلا تأثیر هشت هفته تمرین در آب با محدودیت جریان خون بر میزان هورمون رشد، فاکتور رشد شبه‌انسولین یک و متابولیسم استخوان زنان سالمند [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 69-92]

 • زربان، اصغر تأثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مکمل چای سبز بر سطوح سرمی سیرتوئین‌یک و کاتالاز در زنان دارای اضافه‌وزن [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 169-184]

 • زردشتیان، شیرین تأثیر مدل های مختلف تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه ای بر تصمیم گیری ریسک پذیر داوران ورزشی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 117-138]

 • زرنشان، اعظم تاثیر تمرین ورزشی بر سرعت خون در شریان مغزی میانی: یک مطالعه فراتحلیلی [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 17-48]

 • زروار، محسن مطالعۀ اثر یک دوره تمرین مقاومتی و مصرف عصارۀ گیاه خار‌مریم بر لپتین و آدیپونکتین پلاسما در مردان دارای اضافه‌وزن [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 93-108]

 • زکوی، ایمان تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر مقادیر میوستاتین پلاسمایی نوجوانان چاق [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 101-118]

 • زمانی، سعید اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و تزریق آیریزین بر میزان BDNF و حافظة فضایی موش‌های سوری نر [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 157-174]

 • زمانی، علیرضا تأثیر تمرین هوازی در هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژن‌های TLR4 و IL-1β در بافت قلب موش‌های صحرایی نر [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 77-92]

 • زمان زاد، فرزاد بررسی تغییرات ترکیب بدنی، توان بی‌هوازی و استقامت عضلانی کشتی گیران تمرین کرده پس از یک دوره مصرف کوتاه مدت و بلند مدت کراتین [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 15-30]

 • زیمر، فیلیپ اثر تمرین در منزل بر پاتولوژی و غلظت متابولیت های تالاموس در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس: شواهد برگرفته از تصویربرداری تشدید مغناطیسی، اسپکتروسکوپی و دیفیوژن [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 117-146]

 • زند، سمیرا اثر تمرینات استقامتی با شدت متوسط بر تغییرات سطوح سرمی فاکتور مهارکنندۀ ماکروفاژ و ارتباط آن با تغییرات گلبول سفید، گلوکز و انسولین پلاسما در زنان دیابتی نوع دو [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 105-118]

 • زند، سمیرا مروری بر مدل‌های برآورد دو و سه‌فازی آستانۀ بی‌هوازی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 88-61]

 • زندی، سهیل تدوین و به روز رسانی هنجارهای عوامل آمادگی جسمانی مردان 18 تا 60 ساله شهرکرمان [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • ساجدیان فرد، جواد تأثیر تمرین استقامتی و عصارة متانولی گلدر بر سطوح سرمی بتاتروفین و تغییرات هیستوپاتولوژیک پانکراس در موش‌های صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 197-214]

 • ساری اصلانی، پیام تأثیر تمرین هوازی شدید بر شاخص‌های میگرنی و بهبود کیفیت زندگی در زنان مبتلا به میگرن [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 115-130]

 • ساری صراف، وحید تأثیر تمرین تناوبی شدید با مکمل‌سازی زردچوبه بر چربی احشایی، چربی زیرپوستی شکمی و مقاومت انسولین در زنان چاق [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 55-74]

 • ساعی، محمدامین ویژگی‌های تیپ بدنی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیک بازیکنان هندبال نوجوانان و جوانان مرد نخبة ایران به ‌تفکیک پست بازی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 81-96]

 • ساعی، محمدامین تأثیر شش هفته تمرین تناوبی بر حجم تومور و سطوح آدیپونکتین و لپتین در بافت چربی و عضلانی موش‌های مادة مبتلا به سرطان پستان [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 17-32]

 • سالاری راد، مهدیه تأثیراعمال هم‌زمان 12 هفته تمرین ایروبیک و یوگا و مصرف امگا-3 بر سطوح کاتکولامین‌ها‌ی ادرار و درجة بیش‌فعالی دانش‌آموزان بیش‌فعال هفت تا 11 سال [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 55-72]

 • سیاهکوهیان، معرفت تأثیر مصرف کوتاه‌مدت سیر بر فازهای ایزوکپنیک بافری و هیپوکپنیک پرتهویه‌ای در مردان ورزشکار [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 109-120]

 • سیاهکوهیان، معرفت تأثیر مکمل سازی طولانی‌مدت ال-کارنیتین به همراه تمرین استقامتی بر شاخص های چربی خون و سطوح پلاسمایی لیپوپروتئین لیپاز [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 145-154]

 • سیاهکوهیان، معرفت سنجش اعتبار معادلات راه‌رفتن و دویدن (ACSM) در برآورد حجم اکسیژن مصرفی در مردان جوان فعال ایرانی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 101-114]

 • سیاهکوهیان، معرفت بررسی تأثیر هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح پنتراکسین 3 و پروتئین واکنشگر C در بیماران کرونری دیابتی و غیر دیابتی متعاقب مداخلات ریوسکولاریزاسیون [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 163-180]

 • سیاهکوهیان، معرفت تدوین و به روز رسانی هنجار آمادگی جسمانی مردان و زنان 60-18 سال استان اردبیل [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 95-130]

 • سیاه کوهیان، مارال تدوین و به روز رسانی هنجار آمادگی جسمانی مردان و زنان 60-18 سال استان اردبیل [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 95-130]

 • سیاه کوهیان، معرفت مقایسۀ دو و چهار هفته مکمل‌یاری کوآنزیم Q10 بر آستانۀ تهویه و آستانۀ تنفسی جبرانی ورزشکاران استقامتی مرد جوان [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 153-168]

 • سایه وند، زهرا تاثیر پنج هفته تمرین مقاومتی بر برخی عوامل رشد عروقی مردان غیرفعال [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 15-30]

 • سیاوشی، حجت الله تأثیر تمرینات توأم هوازی و مقاومتی بر میزان فیلتراسیون گلومرولی و شاخص‌های سرمی عملکرد کلیوی در مردان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 109-124]

 • سیاوشی، حجت اله هنجاریابی آزمون آمادگی جسمانی استاندارد کانادایی (CSTF) در دانش‌آموزان با کم‌توان ذهنی مقاطع متوسطۀ اول و متوسطة دوم استان همدان [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 95-112]

 • ستاری فر، صادق تأثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر سطوح پلاسمایی آمیلین رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 109-120]

 • سرحدی، سارا اثر پیش‌آماده‌سازی با یک نوع برنامة تمرین شناختی ورزشی بر بیان ژن‌های Ntrk2، نسبت Bcl2/Bax و عوارض ناشی از سکتة مغزی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 143-160]

 • سرخ کمان زاده، غزاله تاثیر دیابت و تمرین استقامتی بر میزان بیان ژن فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در بخش حسی نخاع موش های صحرایی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 131-146]

 • سرخیلی، سارا مقایسۀ اثر فعالیت تناوبی شدید با حرکت هم‌زمان، متوالی و متناوب بالاتنه و پایین‌تنه بر آیریزین وBDNF پلاسمای زنان چاق [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 39-64]

 • سرلک، زهرا تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 45-58]

 • سرلک، زهرا تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت‌های نر ویستار [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 61-78]

 • سعیدی، ایوب اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با دو شدت مختلف بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو مردان جوان [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 185-200]

 • سعیدی، پیام تغییرات پاتومورفولوژی ماکروفاژ و بافت‌ چربی نواحی مزنتریک و رتروپریتونئال به تغییر محتوای رژیم غذایی و سه روش ایزوکالریک تعادل منفی انرژی در موش‌های صحرایی چاق تحت رژیم غذایی پر چرب غیراشباع [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 120-89]

 • سعیدی ضیابری، تهمینه اثر 8 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح اپلین پلاسما و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 115-128]

 • سیفی اسگ شهر، فرناز تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف کورکومین بر بیان ژن miR-208، miR-499 و HSP60 کاردیومیوسیتهای موشهای نر مدل سکتۀ قلبی مواجهه با ایزوپروترنول [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 85-110]

 • سفال منش، شهاب الدین تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن ATF3 و TLR4 عضلة قلبی رت‌های دیابتی نر [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 39-54]

 • سلیمان جاهی، حوریه تاثیر یک دوره کوتاه مدت فعالیت ورزشی برون‌گرای استقامتی بر سلول‌های کمک کننده T به دنبال تزریق‌ DNA واکسن بیان کننده گلیکوپروتئین D ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 [(مقالات آماده انتشار)]

 • سلیمی آوانسر، علیرضا تاثیر تعاملی تمرین استقامتی و روزه داری بر غلظت پلاسمایی فاکتورهای فیبرینولیتیک در مردان [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 15-30]

 • سلیمی آوانسر، علیرضا تجزیه و تحلیل سیستم‌های انرژی بازیکنان نخبه والیبال شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر ایران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 85-98]

 • سماوات شریف، محمدعلی تاثیر پنج هفته تمرین مقاومتی بر برخی عوامل رشد عروقی مردان غیرفعال [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 15-30]

 • سمواتی شریف، محمدعلی تأثیر تمرینات توأم هوازی و مقاومتی بر میزان فیلتراسیون گلومرولی و شاخص‌های سرمی عملکرد کلیوی در مردان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 109-124]

 • سمواتی شریف، محمد علی هنجاریابی آزمون آمادگی جسمانی استاندارد کانادایی (CSTF) در دانش‌آموزان با کم‌توان ذهنی مقاطع متوسطۀ اول و متوسطة دوم استان همدان [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 95-112]

 • سوری، رحمان تأثیر فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالریک بر سطوح آدروپین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم‌تحرک [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 49-62]

 • سوری، رحمان تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن CTRP15 عضلانی و انتقال‌دهنده‌های اسید چرب آدیپوسیت‌ها در موش‌های صحرایی نژاد ویستار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 203-216]

 • سوری، رحمن مقایسه تاثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر مقادیر سرمی واسپین و آدیپونکتین در مردان میانسال چاق [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 97-114]

 • سوری، رحمن تأثیر یک جلسه تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل التهابی در زنان یائسه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 49-66]

 • سوری، رحمن تأثیر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپویتین-چهار و نیمرخ لیپیدی در زنان یائسۀ چاق [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 39-58]

ش

 • شافعی، هلاله تأثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح 1-sICAM و مقاومت به انسولین در زنان غیرفعال [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 85-100]

 • شاکری، نادر بررسی اثرهای تمرین هوازی بر تعدیل تغییرات هماتولوژیک در اسب‌های تولیدکنندة پادزهر منووالان [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 99-116]

 • شاکریان، سعید مقایسه اثر شدت‌های مختلف یک جلسه فعالیت ورزشی ترکیبی بر پاسخ فاکتور نکروز تومور آلفا (TNFα ) و اینترلوکین- ۶ (IL-6 ) مردان فعال [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 87-102]

 • شاکریان، سعید فعال‌نشدن مسیر پیام‌رسانی MAPK عضلة اسکلتی مردان غیرفعال با پیاده‌روی حاد تناوبی همراه با محدودیت جریان خون [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 47-60]

 • شاکریان، سعید تأثیر شش هفته تمرین‌های هوازی تداومی و تناوبی بر شاخص آنتی‌اکسیدانی تام هیپوکمپ و تعادل رت‌های مدل پارکینسونی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 95-108]

 • شاکرین، افسانه تعیین میزان همبستگی ظرفیت حیاتی دانش‌آموزان دختر 11 تا 17 ساله تهرانی سنجیده شده به دو روش اسپیرومتری و معادله آلومتری [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 119-130]

 • شانظری، زهره اثر هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و متوسط بر بیان miR-1 و miR-206 عضلانی و IGF-1 سرمی در موش‌های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 57-76]

 • شاه بهرامی، اسد اثر هم‌زمان بولدنون و تمرین مقاومتی بر نیم‌رخ هماتولوژیک و ساختار طحال در موش‌های صحرایی نر [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 129-146]

 • شاهوزاده، صفورا تأثیر شش هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط بر سطوح CAP1 بافت چربی احشایی موش‌های صحرایی نر ویستار دارای نوروپاتی دیابت [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 41-56]

 • شبخیز، فاطمه تغییرات عوامل آنزیمی و غیرآنزیمی آنتی‌اکسیدانی پس از یک جلسه فعالیت ورزشی سرعتی تکراری و غوطه‌وری در آب سرد [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 133-146]

 • شب خیز، فاطمه تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن CTRP15 عضلانی و انتقال‌دهنده‌های اسید چرب آدیپوسیت‌ها در موش‌های صحرایی نژاد ویستار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 203-216]

 • شب خیز، فاطمه تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی آنزیم تلومراز و پروتئین سیرتوئین شش در سالمندان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 17-30]

 • شیخ الاسلامی وطنی، داریوش پاسخ ویسفاتین، انسولین و مقاومت انسولین به دو شیوه اجرای حرکات مقاومتی در مردان دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 69-80]

 • شیخ الاسلامی وطنی، داریوش مقایسه اثر 8 هفته تمرینات مقاومتی با ترکیبی (مقاومتی-ماساژ) بر لپتین سرم، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی مردان جوان دارای اضافه وزن [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 15-32]

 • شیخ الاسلامی وطنی، داریوش تأثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح 1-sICAM و مقاومت به انسولین در زنان غیرفعال [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 85-100]

 • شیخ الاسلامی وطنی، داریوش پاسخ هورمون اورکسین و پروفایل چربی به شش ماه تمرین مقاومتی و بی‌تمرینی در مردان چاق غیرفعال [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 93-112]

 • شیخانیان پور، آرزو تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن‌های LXRa، PEPCK و G6PC2 در کبد موش‌های چاق پیش‌دیابتی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 17-38]

 • شربتی، محمدرضا تدوین و به‌روزرسانی هنجارآمادگی جسمانی مرتبط با سلامت در مردان 60-18 سال استان تهران [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 105-122]

 • شیرخانی، سمانه اثر ورزش بر بافت چربی بژ [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 17-38]

 • شیرخانی، سمانه تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن‌های LXRa، PEPCK و G6PC2 در کبد موش‌های چاق پیش‌دیابتی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 17-38]

 • شریعت زاده، محمد تأثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل کراتین بر دستگاه قلبی ـ عروقی و نقش آن در آمادگی هوازی و بی‌هوازی ورزشکاران [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 17-36]

 • شریعت زاده، محمد تأثیر فعالیت‌های ورزشی استقامتی بر برخی متغیرهای وابسته به دیابت نوع دو: مروری نظام‌‌مند و فراتحلیل مطالعات انجام‌شده در ایران [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 81-104]

 • شریعت زاده، محمد مرور نظام مند و فرا تحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه شیوع مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران ایرانی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 17-38]

 • شریعت زاده، محمد اثر کوتاه‌مدت حرکات کششی ایستا و پویا بر نسبت عملکردی و رایج عضلة همسترینگ به چهارسررانی زنان ورزشکار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 17-34]

 • شریعت زاده جنیدی، محمد توصیف و بررسی آمادگی جسمانی و مهارتی داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون ورودی رشتة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی بین سال‌های 1384 تا 1395 [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 109-128]

 • شریعت زاده جنیدی، محمد تدوین و به‌روزرسانی نُرم‌های آمادگی جسمانی مردان و زنان 18 تا 60 سالۀ شهر کرمانشاه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 137-168]

 • شریفان، زهرا اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با انسداد عروق و بدون انسداد عروق بر لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز سرمی در دختران جوان [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 51-64]

 • شیرمحمدزاده، محسن بررسی رابطه نسبت انگشت دوم به چهارم و ژنوتیپ های آنزیم مبدل آنژیوتنسین با قدرت عضلانی در ورزشکاران تمرین‌کرده وزنه‌برداری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 87-98]

 • شفیع زاده، علی تدوین و به‌روز‌ رسانی نورم ملی آمادگی‌جسمانی مردان و زنان 60-18 سال شهر شهرکرد [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 81-116]

 • شکری، الناز اثر تمرین استقامتی زیربیشینه، بی‌تمرینی و آگونیست هورمون آزادکنندة گونادوتروپین بر غلظت سرمی هورمون رشد و هورمون‌های تیروئیدی در دختران مبتلا به بلوغ زودرس مرکزی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 51-68]

 • شمسی، رضوان تدوین و به روز رسانی هنجار آمادگی جسمانی مردان و زنان 60-18 سال استان اردبیل [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 95-130]

 • شمسایی، نبی پیش‌آماده‌سازی با فعالیت ورزشی از طریق افزایش بیان نوروتروفین‌های هیپوکامپ، اختلال حافظۀ فضایی ناشی از ایسکمی مغزی در موش‌های صحرایی را کاهش می‌دهد [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 63-78]

 • شهبازی، محدثه تدوین و به‌روزرسانی نُرم‌های آمادگی جسمانی مردان و زنان 18 تا 60 سالۀ شهر کرمانشاه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 137-168]

 • شهیدی، فرشته اثر پیش‌آماده‌سازی با یک نوع برنامة تمرین شناختی ورزشی بر بیان ژن‌های Ntrk2، نسبت Bcl2/Bax و عوارض ناشی از سکتة مغزی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 143-160]

 • شهربانیان، شهناز بررسی خستگی غیرموضعی در شرایط عملکردی و تاثیر آن بر تغییرات نیرو و فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اطراف زانو در فوتبالیست های مرد حرفه ای [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صادقی پور، حمید رضا تأثیر تمرین استقامتی و عصارة متانولی گلدر بر سطوح سرمی بتاتروفین و تغییرات هیستوپاتولوژیک پانکراس در موش‌های صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 197-214]

 • صادقی طبس، صابر اثر تمرین تناوبی شدید و عصارة زعفران بر بیان برخی ژن‌‌های مرتبط با کاشکسی در عضلة اسکلتی موش‌های مادة حامل ردة سلولی سرطان پستان [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 83-104]

 • صارمی، عباس ترکیب ویتامین E و تمرین شدید بر استرس اکسیداتیو بیضه و اسپرماتوژنز در موش‌های نر [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 43-54]

 • صارمی، عباس هشت هفته تمرین هوازی اثرات مضر دیابت قندی بر پارامترهای باروری را تقلیل می‌دهد [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 75-88]

 • صالح پور، مجتبی تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مهار nNOS بر میزان پروتئین گیرنده‌های نیکوتینی استیل کولین عضلة اسکلتی موش‌های صحرایی مسن [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 81-96]

 • صالح پور، مجتبی تأثیر یک دوره مکمل‌دهی ال‌آرژنین بر پاسخ گیرندۀ نیکوتینی استیل کولین عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی نر سالمند به فعالیت حاد وامانده‌ساز [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 169-184]

 • صالح پور، مجتبی تأثیر چهار هفته تمرین هوازی همراه با مکمل‌گیری نارنژین بر سطح آدیپونکتین در هیپوکمپ و عملکرد حافظه در رت‌های مبتلا به بیماری آلزایمر القاء شده با تزریق آمیلوئیدبتا [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 39-60]

 • صالح زاده، کریم بررسی رابطه نسبت انگشت دوم به چهارم و ژنوتیپ های آنزیم مبدل آنژیوتنسین با قدرت عضلانی در ورزشکاران تمرین‌کرده وزنه‌برداری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 87-98]

 • صبوری مقدم، حسن تأثیر مدل های مختلف تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه ای بر تصمیم گیری ریسک پذیر داوران ورزشی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 117-138]

 • صحرائیان، محمدعلی اثر تمرین در منزل بر پاتولوژی و غلظت متابولیت های تالاموس در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس: شواهد برگرفته از تصویربرداری تشدید مغناطیسی، اسپکتروسکوپی و دیفیوژن [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 117-146]

 • صعودی، سارا تاثیر یک دوره کوتاه مدت فعالیت ورزشی برون‌گرای استقامتی بر سلول‌های کمک کننده T به دنبال تزریق‌ DNA واکسن بیان کننده گلیکوپروتئین D ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 [(مقالات آماده انتشار)]

 • صفایی، علیرضا تأثیر یک دوره تمرین عضلات دمی در ارتفاع به‌همراه تمرین اختصاصی در ارتفاع بالا و پایین بر اشباع اکسیژن سرخرگی و عملکرد دوندگان استقامت تیم ملی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 95-114]

 • صفارکهنه قوچان، امیرحسین تدوین و به‌روزرسانی هنجارآمادگی جسمانی مرتبط با سلامت در مردان 60-18 سال استان تهران [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 105-122]

 • صفارکهنه قوچان، امیرحسین تدوین و به روز رسانی هنجارآمادگی جسمانی مرتبط با سلامت در زنان 18-60 سال شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • صفری تربتی، احسان هنجارهای آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی برای مردان 18 تا 60 ساله شهر رشت [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 59-86]

 • صفرزاده، علی رضا تاثیر تمرین مقاومتی با بار فزاینده بر غلظت سرمی A-FABP و آپولیپوپروتئین A-I موش‌های صحرایی نر [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 109-122]

 • صفرزاده، علی رضا تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی برخی از هورمون‌های جنسی و تعداد اسپرم‌های اپیدیدیمی در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با محلول ساکاروز [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 131-146]

 • صفرزاده، علی رضا تأثیر تمرین تناوبی هوازی با شدت بالا بر آنژیوژنز بافت چربی در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با رژیم غذایی پرچرب [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 143-162]

 • صفری موسوی، سیدصالح بررسی اثر 12 هفته تمرین تداومی با شدت Fatmax و آستانة بی‌هوازی و تناوبی شدید بر ظرفیت چربی‌سوزی بیماران پیش‌دیابتی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 31-46]

 • صفری موسوی، سید صالح مقایسۀ حداکثر اکسیداسیون چربی و Fatmax بین زنان تمرین‌کرده و تمرین‌نکرده [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 31-44]

 • صمدی، علی کاهش بیان ژن عامل نکروز تومور آلفا و عامل هسته‌ای کاپای بی در بافت ریة موش-های صحرایی پس از یک دوره تمرین شنا [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 153-166]

ض

 • ضیاءالحق، سید جواد نانو ذرات نقره و تغییرات ساختاری بافت مغز رت‌های نر درپی پیش‌آماده‌سازی هوازی و بی‌هوازی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 117-134]

 • ضیاالحق، سید جواد اثر هم‌زمان بولدنون و تمرین مقاومتی بر نیم‌رخ هماتولوژیک و ساختار طحال در موش‌های صحرایی نر [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 129-146]

 • ضیا سیستانی، علی تأثیر شش هفته فعالیت کاهش‌یافته به‌شکل درد نوروپاتیک بر بیان ژن پروتئین رانندۀ یکشنبۀ عصب سیاتیک رت‌های نر ویستار [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 121-134]

 • ضامنی، لیلا ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة «فعالیت بدنی نونهالان» [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 123-142]

 • ضیائیان، امیرحسین تدوین و به‌روزرسانی هنجارآمادگی جسمانی مرتبط با سلامت در مردان 60-18 سال استان تهران [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 105-122]

 • ضرغامی خامنه، علی تأثیر تمرین مقاومتی وامانده‌ساز و مصرف حاد مقادیر مختلف کافئین بر پاسخ پروتئین واکنشگر-C و لکوسیتوز مردان والیبالیست [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 61-78]

 • ضرغامی خامنه، علی تأثیر مصرف حاد کافئین بر پاسخ اکسایشی بازیکنان مرد والیبال متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی وامانده‌ساز [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 115-130]

ط

 • طالبی، وحید اثر پیش درمان تمرینات اینتروال همراه با ویتامین دی بر IL-10، BDNF و TNFα در مغز رت های مدل آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی (EAE) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 129-142]

 • طالبی گرکانی، الهه بیان نسبی ژن‌های کلیدی متابولیسم لیپید به‌دنبال مصرف رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی در کبد موش صحرایی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 201-216]

 • طالبی گرکانی، الهه تأثیر تمرین تناوبی هوازی با شدت بالا بر آنژیوژنز بافت چربی در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با رژیم غذایی پرچرب [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 143-162]

 • طالبی گرکانی، الهه تأثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطوح پلاسمایی گرلین آسیل‌دار، پپتید تیروزین تیروزین و پپتید شبه‌گلوکاگون-1 در مردان جوان سالم [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 105-122]

 • طاهری گندمانی، مهدی بررسی هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و تداومی بر MicroRNAs های مرتبط با انتقال معکوس کلسترول در موش‌های سالمند نژاد ویستار [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 185-202]

 • طیبی، سید مرتضی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با دو شدت مختلف بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو مردان جوان [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 185-200]

 • طیبی خسروشاهی، حمید تأثیر تمرین ترکیبی بر فتوئین A، پروتئین واکنشگر C و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در بیماران همودیالیزی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 115-130]

 • طلوعی آذر، جواد تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط و مصرف عصارة چای سبز بر بیان کاسپاز ـ 3 و محتوای آنزیم تلومراز بافت قلبی رت‌های نر مسن [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 107-126]

 • طلوعی آذر، جواد تأثیر شش هفته تمرین استقامتی بر پروتئین‌های FSTL-1، NDNF، VEGF و تغییرات عروق عضلة قلبی رت‌های نر سالم [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 169-186]

 • طلوعی آذر، جواد تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی، استقامتی و موازی بر مقادیر سرمی CTRP-12، فورین، KLF-15، پروفایل لیپیدی و مقاومت به انسولین در مردان چاق غیرفعال [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 107-136]

 • طلوعی آذر، جواد تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و هوازی تناوبی بر مقادیر سرمی GLP-1، NRG-1 و IL-33 در زنان با دیابت نوع دو [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 117-138]

 • طهماسبی، وریا پاسخ عوامل فیبرینولیتیک به انقباض های درون گرای هم تنش و هم جنبش در مردان سالم [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 51-66]

 • طهماسبی، وریا تأثیر تمرین هوازی در شرایط هایپوکسی نورموباریک بر سطوح سرمی آپلین و مقاومت به انسولین در مردان سالم دارای اضافه‌وزن [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 73-88]

ظ

 • ظاهری، سارا آثار حاد یک وهله فعالیت هوازی تناوبی بر اتساع رگی ناشی از جریان و فشارخون در زنان مبتلا به پیش‌پرفشاری‌خون [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 35-48]

ع

 • عابدی، بّهرام اثر 12 هفته تمرین مقاومتی دایره ای بر نشانگرهای متابولیکی و هورمونی توده استخوانی مردان سالمند [(مقالات آماده انتشار)]

 • عابدی، حسن علی اثرات فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالری (رژیم غذایی کم کربوهیدرات و رژیم غذایی استاندارد) بر آدیپوکاین‌های مؤثر بر مقاومت انسولین در موش صحرایی نر دیابتی نوع دو [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 173-188]

 • عابد نطنزی، حسین تغییرات بیان ژن شاخص های پرو و آنتی آپوپتوتیک بافت کبد و مقاومت به انسولین پس از تمرین تناوبی و مصرف عصاره آویشن در رت های دیابتی نوع دو [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 61-84]

 • عادلی، اکبر تأثیر مصرف هم‌زمان مکمل‌های کافئین و ال-کارنیتین بر عملکرد هوازی و سوبسترای انتخابی هنگام فعالیت ورزشی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 107-122]

 • عاطفی نیا، محدثه تأثیر فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی بر عملکرد سیستم ضداکسایشی و شاخص‌های آسیب سلولی زمان‌های بازیافت در زنان غیرفعال [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 49-62]

 • عالی زاده، مهدی تأثیر مصرف کوتاه‌مدت سیر بر فازهای ایزوکپنیک بافری و هیپوکپنیک پرتهویه‌ای در مردان ورزشکار [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 109-120]

 • عالی زاده، مهدی سنجش اعتبار معادلات راه‌رفتن و دویدن (ACSM) در برآورد حجم اکسیژن مصرفی در مردان جوان فعال ایرانی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 101-114]

 • عباسی، ایمان مقایسۀ اثر تمرینات پلایومتریک شتابی، پلایومتریک مقاومتی و پلایومتریک معمولی بر عملکرد توان، قدرت و هایپرتروفی عضلانی مردان فعال [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 33-50]

 • عباس آبادی، سمیرا تأثیر هشت هفته ورزش استقامتی، وانادیوم و عصاره استویا بر تغییرات ساختاری بافت کبد موش-های نر دیابتی نوع1 [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 195-218]

 • عباسیان، مجتبی تأثیر ده روز مصرف دارچین بر شاخص‌های بیو‌شیمیایی و عملکردی کوفتگی عضلانی تأخیری [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 63-80]

 • عباسپور، مهدی اثر فعالیت ورزشی بر هورمون های اشتها در شرایط چاقی و دیابت با تاکید بر نقش لپتین در ارتباط متقابل بافت چربی و هیپوتالاموس: مطالعه مروری نظام مند [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 47-80]

 • عباسپور، مهدی تدوین و به روز رسانی هنجارهای عوامل آمادگی جسمانی مردان 18 تا 60 ساله شهرکرمان [(مقالات آماده انتشار)]

 • عباسی دلویی، آسیه اثر هم‌زمان بولدنون و تمرین مقاومتی بر نیم‌رخ هماتولوژیک و ساختار طحال در موش‌های صحرایی نر [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 129-146]

 • عباسی فرمان آبادی، ایمان تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر عملکرد عضلانی و حرکتی و درجه ناتوانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 103-118]

 • عبدی، احمد اثر هم‌زمان بولدنون و تمرین مقاومتی بر نیم‌رخ هماتولوژیک و ساختار طحال در موش‌های صحرایی نر [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 129-146]

 • عرب زاده، احسان تاثیر 6 هفته تمرین اینتروال بر سطوح HIF-1α ریه رت‌های در حال بالیدگی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 125-136]

 • عرب زاده، احسان تأثیر شش هفته تمرین استقامتی بر پروتئین‌های FSTL-1، NDNF، VEGF و تغییرات عروق عضلة قلبی رت‌های نر سالم [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 169-186]

 • عرفانی آداب، فهیمه تاثیر پنج هفته تمرین مقاومتی بر برخی عوامل رشد عروقی مردان غیرفعال [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 15-30]

 • عزیزی، سهیل اثر پیشگیرانة تمرین هوازی بر مسمومیت بافتی ناشی از دوکسوروبیسین: شواهد هیستولوژیک بافت ریة رت‌های پیر و جوان [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 105-116]

 • عزیزی، محمد بررسی میزان شیوع مصرف و دلایل استفاده از مکمل ها در قایقرانان مرد تیم ملی ایران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 53-62]

 • عزیزی، محمد تأثیر تمرین هوازی در شرایط هایپوکسی نورموباریک بر سطوح سرمی آپلین و مقاومت به انسولین در مردان سالم دارای اضافه‌وزن [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 73-88]

 • عزیزبیگی بوکانی، کمال پاسخ آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز نسبت به فاصله استراحتی بین ست ها طی فعالیت مقاومتی در مردان تمرین نکرده [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 31-44]

 • عزیزی ماسوله، میترا بررسی اثرهای تمرین هوازی بر تعدیل تغییرات هماتولوژیک در اسب‌های تولیدکنندة پادزهر منووالان [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 99-116]

 • عسکری، حسین تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن ATF3 و TLR4 عضلة قلبی رت‌های دیابتی نر [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 39-54]

 • عسکری، رویا تأثیر12هفته تمرینات تناوبی استقامتی بر تغییرات اپلین وشاخص‌های آنتروپومتری در دختران دارای اضافه وزن [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 97-112]

 • عسکریان، علی مقایسه یک دوره تمرین تناوبی خیلی شدید و تداومی بر پروتئین SIRT3 و دفاع ضد اکسایشی عضله دوقولوی رت های ماده سالمند [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 49-70]

 • عصاره، الهه ارتباط بین فعالیت بدنی با برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و پیکرسنجی شهروندان استان خوزستان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 215-234]

 • عصری رضائی، سیامک تأثیر بارگیری کوتاه‌مدت نانو‌ذرۀ سلنیوم و تمرین وامانده‌ساز بر شاخص‌های اکسایشی در بافت قلبی رت‌های نر [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 49-62]

 • عطارزاده حسینی، سیدرضا تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت‌های نر ویستار [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 61-78]

 • عطارزاده حسینی، سید رضا مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرین مقاومتی با شدت های مختلف بر سطوح سرمی آیریزین زنان جوان غیرفعال [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 127-142]

 • عطارزاده حسینی، سید رضا تأثیر یک دوره تمرین منتخب کشتی به‌همراه مکمل‌دهی ال آرژنین بر مارکرهای آنژیوژنیک و آنژیواستاتیک سرمی کشتی‌گیران نخبه [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 153-170]

 • عطار سیاح، ابراهیم تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر عملکرد عضلانی و حرکتی و درجه ناتوانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 103-118]

 • عظیمی، فرهاد آیا عمق غواصی می‌تواند پاسخ‌های دستگاه هموستاز خونی را تحت‌تأثیر قرار دهد؟ [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 123-136]

 • عظیمیان، اسماعیل مقایسه اثر شدت‌های مختلف یک جلسه فعالیت ورزشی ترکیبی بر پاسخ فاکتور نکروز تومور آلفا (TNFα ) و اینترلوکین- ۶ (IL-6 ) مردان فعال [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 87-102]

 • عفراوی، نادر تغییرات بیان ژن شاخص های پرو و آنتی آپوپتوتیک بافت کبد و مقاومت به انسولین پس از تمرین تناوبی و مصرف عصاره آویشن در رت های دیابتی نوع دو [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 61-84]

 • علایی، حجت اله تأثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن PGC-1α، BDNF و اختلالات یادگیری در هیپوکمپ رت‌های سالمند [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 91-104]

 • علیپور پارسا، سعید تأثیر مقادیر مختلف سیر بر پاسخ تعیین کننده های اصلی همورئولوژی به یک جلسه فعالیت استقامتی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 103-116]

 • علی زاده، رستم مقایسه اثر دو شیوه تمرین مقاومتی بر متابولیسم سرامید و حساسیت انسولینی در مردان جوان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 171-194]

 • علیزاده، شعبان اثر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژنهای BcL2 و miR-15 و پروتئین BcL2 بافت تومور موش‌های مبتلا به سرطان پستان [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 85-100]

 • علی زاده پهلوانی، حامد تأثیر تمرین هوازی با شدت متوسط و زیاد بر بیان ژن‌های آپوپتوزی BAX (BCL2 associated X) و BCL2 (B-cell lymphoma 2) میوکارد موش صحرایی پس از کم‌خونی و خون‌رسانی مجدد [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 31-44]

 • علم، زهرا مرور نظام‌مند مطالعات حوزة فیزیولوژی ورزش در فوتبال: چالش‌ها و فرصت‌ها [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 37-60]

 • علی محمدی، مریم مقایسه اثر 8 هفته تمرینات مقاومتی با ترکیبی (مقاومتی-ماساژ) بر لپتین سرم، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی مردان جوان دارای اضافه وزن [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 15-32]

 • علوی، یاسر اثر مصرف کافئین و یک جلسه فعالیت ورزشی فزاینده بر استرس اکسایشی و آنتی اکسیدان های آنزیمی مردان فعال [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 39-52]

 • عنابستانی، محبوبه مقایسه تمرینات ترکیبی با و بدون انسداد عروق بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی زنان یائسه [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 123-136]

 • عونی، خلیل تدوین و به روز رسانی هنجار آمادگی جسمانی مردان و زنان 60-18 سال استان اردبیل [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 95-130]

غ

 • غایب زاده، شهروز تأثیر مدل های مختلف تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه ای بر تصمیم گیری ریسک پذیر داوران ورزشی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 117-138]

 • غریبوند، محمد مومن تخمین سطح مقطع عضلۀ چهار‌سر‌ران و همسترینگ با استفاده از اندازه‌های آنتروپومتریکی ناحیۀ ران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 187-200]

 • غفاری، غفور تأثیر مصرف امگا-3 و شرکت در فعالیت‌های هوازی بر sICAM-1 و سایتوکاین‌های پیش التهابی در زنان سالمند چاق [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 79-94]

 • غفاری، غفور تاثیر مکمل گلوتامین و تمرینات آمادگی جودو بر پروتئین های مثبت و منفی فاز حاد در جودوکاران جوان. [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 73-86]

 • غفاری، مهدی مقایسۀ آثار تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر فاکتورهای گلیسمیک بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: مرور نظام‌مند و فراتحلیل مقالات داخل ایران [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 17-42]

 • غفاری، مهدی تأثیر شدت‌های مختلف تمرینات هوازی مزمن بر تغییرات آنزیم‌های شاخص کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی در مردان و زنان سنین مختلف ، مرور سیستماتیک و فراتحلیل [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 17-46]

 • غفاری پور، سحر تدوین و به روزرسانی نورم آمادگی جسمانی زنان و مردان 18 تا 60 سال شهر اهواز [(مقالات آماده انتشار)]

 • غفوریان، مهری مقایسه اثر شدت‌های مختلف یک جلسه فعالیت ورزشی ترکیبی بر پاسخ فاکتور نکروز تومور آلفا (TNFα ) و اینترلوکین- ۶ (IL-6 ) مردان فعال [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 87-102]

 • غلامی، ماندانا تغییرات بیان ژن شاخص های پرو و آنتی آپوپتوتیک بافت کبد و مقاومت به انسولین پس از تمرین تناوبی و مصرف عصاره آویشن در رت های دیابتی نوع دو [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 61-84]

 • غلامیان، سمیرا مقایسۀ حداکثر اکسیداسیون چربی و Fatmax بین زنان تمرین‌کرده و تمرین‌نکرده [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 31-44]

 • غلامیان، سمیرا اثر کوتاه‌مدت حرکات کششی ایستا و پویا بر نسبت عملکردی و رایج عضلة همسترینگ به چهارسررانی زنان ورزشکار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 17-34]

 • غلامعلی، میثم بررسی تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید بر میزان بیان ژن پروتئین‌های HDAC4/5، Dch2 و مایوژنین عضلة پلانتاریس رت‌های پیر نر نژاد ویستار [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 147-168]

ف

 • فارسی نژاد، علیرضا تاثیر دو نوع فعالیت مقاومتی حاد با شدت و حجم بالا برگیرنده α2bβ3، و شاخص‌های عملکرد و فعالیت پلاکتی در افراد سالم [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 151-170]

 • فیاض میلانی، رعنا اثر حفاظتی تمرین ورزشی تداومی و تناوبی بر کورتیکوسترون، وزن‌گیری و ناامیدی رفتاری در رت‌ها به‌دنبال یک دوره استرس مزمن غیرقابل‌پیش‌بینی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 75-86]

 • فیاض میلانی، رعنا تأثیر تمرین تناوبی پرشدت در موش صحرایی مادة چاق قبل از بارداری بر زمان خستگی، متیلاسیون ژن‌های PGC-1α و سارکولیپین در عضلة دوقلوی زاده‌های موش [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 79-94]

 • فیاض میلانی، رعنا بررسی خستگی‌پذیری مرتبط با تولید نیرو در گروه های سنی مختلف دختران ژیمناست و تمرین‌نکرده برمبنای مراحل رشدی تانر [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 17-36]

 • فیاض میلانی، رعنا تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی و بازی در محیط غنی‌شده در دورۀ پیش از بلوغ بر ساختار هیپوکمپ موش‌های صحرایی بزرگسال [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 199-222]

 • فتاحی، امیر اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر فعالیت سیستم یوبی کویتین – پروتئازوم در عضلة تند انقباض موش‌های صحرایی پس از انفارکتوس میوکارد [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 89-106]

 • فتحی، رزیتا نقش تمرین هوازی و دریافت مکمل امگا سه بر سطح پروتئین فسفریلۀ تاو در هیپوکامپ موش‌های آلزایمری‌شده با هوموسیستئین [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 171-188]

 • فتحی، رزیتا بیان نسبی ژن‌های کلیدی متابولیسم لیپید به‌دنبال مصرف رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی در کبد موش صحرایی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 201-216]

 • فتحی، رزیتا تأثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطوح پلاسمایی گرلین آسیل‌دار، پپتید تیروزین تیروزین و پپتید شبه‌گلوکاگون-1 در مردان جوان سالم [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 105-122]

 • فتحی، رزیتا تأثیر یک دوره تمرینات هوازی بر سطوح سرمی اسپکسین و شاخص‌های تری‌گلیسیرید-گلوکز، McAuley، محصول تجمع لیپیدی و چربی احشایی در دختران چاق/دارای اضافه‌وزن نابالغ [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 95-116]

 • فتحی، رزیتا اثر هشت هفته تمرین هوازی توأم با مصرف اتانول بر بیان ژن Nrf2 در عضلۀ قلب و برخی از شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی موش صحرایی نر [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 65-88]

 • فتحی، رزیتا مقایسه اثر دو شیوه تمرین مقاومتی بر متابولیسم سرامید و حساسیت انسولینی در مردان جوان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 171-194]

 • فتحی، رزیتا اثر ده هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره دانه گلرنگ بر بیان ژن PTEN و سطح سرمی کراتینین پس از مصرف دگزامتازون در موش های صحرایی نر بالغ [(مقالات آماده انتشار)]

 • فتحی، محمد تاثیر فعالیت استقامتی بر بیان ژن Hand2 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 57-68]

 • فتحی، محمد تاثیر 14 هفته تمرین استقامتی بر بیان miR-499 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 59-72]

 • فتحی، محمد تأثیر تمرین شنا بر سلول‌های گانگلیونیک و میزان بیان پروتئین NeuN در گانگلیون ریشۀ خلفی رت‌های نر ویستار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 89-106]

 • فتحی، مهرداد تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل‌ رزوراترول بر مساحت هپاتوسیت‌ها و هسته‌های پلی‌پلوئید در موش های صحرایی نر پیر نژاد ویستار [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 111-134]

 • فتح الهی، سعید تأثیر یک ماه تمرینات مرسوم برآمادگی جسمانی، ترکیب‌بدنی واجرای کاتای قهرمانان بین‌المللی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 33-50]

 • فخرپور، رقیه تأثیر تمرین ترکیبی بر فتوئین A، پروتئین واکنشگر C و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در بیماران همودیالیزی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 115-130]

 • فراحتی، سمانه تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 45-58]

 • فرامرزی، محمد تأثیر مصرف اسید چرب امگا-3 به همراه تمرینات مقاومتی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در زنان سالمند سالم [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 41-54]

 • فرامرزی، محمد تأثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح سرمی میوستاتین، فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر میوستاتین زنان سالمند [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 143-164]

 • فرامرزی، محمد بررسی هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و تداومی بر MicroRNAs های مرتبط با انتقال معکوس کلسترول در موش‌های سالمند نژاد ویستار [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 185-202]

 • فرامرزی، محمد تأثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی و استقامتی بر بیان microRNA-133a و دو فاکتور نسخه‌برداری استئوژنز و آدیپوژنز Runx2 و PPARγ در مغز استخوان موش‌های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 61-78]

 • فرامرزی، محمد اثر هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و متوسط بر بیان miR-1 و miR-206 عضلانی و IGF-1 سرمی در موش‌های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 57-76]

 • فرامرزی، محمد مقایسۀ آثار تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر فاکتورهای گلیسمیک بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: مرور نظام‌مند و فراتحلیل مقالات داخل ایران [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 17-42]

 • فرامرزی، محمد تأثیر شدت‌های مختلف تمرینات هوازی مزمن بر تغییرات آنزیم‌های شاخص کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی در مردان و زنان سنین مختلف ، مرور سیستماتیک و فراتحلیل [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 17-46]

 • فرجی، حکیم اثر 12 هفته تمرین ترکیبی بر ادیپونکتین و اینترلوکین شش پلاسمای زنان دارای اضافه‌وزن [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 159-172]

 • فرج تیار، زهرا اثر هشت هفته تمرین هوازی توأم با مصرف اتانول بر بیان ژن Nrf2 در عضلۀ قلب و برخی از شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی موش صحرایی نر [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 65-88]

 • فرج نیا، سارا تغییرات عوامل آنزیمی و غیرآنزیمی آنتی‌اکسیدانی پس از یک جلسه فعالیت ورزشی سرعتی تکراری و غوطه‌وری در آب سرد [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 133-146]

 • فرزاد، بابک سازگاری‌های فیزیولوژیکی عملکرد در پی تمرینات تناوبی شدید [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 15-32]

 • فرزاد، بابک اثر تمرین شنا بر درد نوروپاتی القا‌شده به روش CCI در موش‌های صحرایی نر بالغ : مطالعۀ رفتاری [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 85-100]

 • فرزانگی، پروین اثر ویتامین D و تمرین تداومی بر نشانگرهای آپوپتوز بافت آئورت در رت‌های مسموم‌شده با آب اکسیژنه [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 163-178]

 • فرزانه، آرزو امکان‌سنجی پایش تمرین مقاومتی موش روی نردبان با زوایای متغیر به کمک ثبت لحظه‌ای حرکات [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 163-186]

 • فرزانه، اسماعیل مقایسۀ حداکثر اکسیداسیون چربی و Fatmax بین زنان تمرین‌کرده و تمرین‌نکرده [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 31-44]

 • فرزانه حصاری، امین بررسی اثر پیش‌آماده‌سازی ایسکمی در اندام‌های مختلف بر عملکرد جودوکارن [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 31-48]

 • فیروزی، یاسر تدوین و به روز رسانی هنجارهای عوامل آمادگی جسمانی مردان 18 تا 60 ساله شهرکرمان [(مقالات آماده انتشار)]

 • فروزنده، ابراهیم تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و هوازی تناوبی بر مقادیر سرمی GLP-1، NRG-1 و IL-33 در زنان با دیابت نوع دو [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 117-138]

 • فشی، محمد تأثیر تمرین هوازی در هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژن‌های TLR4 و IL-1β در بافت قلب موش‌های صحرایی نر [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 77-92]

 • فشی، محمد تأثیر شش هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن‌‌های آپوپتوزی و ضد‌آپوپتوزی بطن چپ قلب موش‌های صحرایی نر سالمند [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 31-46]

 • فغفوری آذر، معصومه نیم‌رخ ویژگی‌های فیزیولوژیکی، آنتروپومتریکی، زیست‌ حرکتی و روان‌شناختی در رشتۀ فوتسال مردان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 15-30]

 • فیگیردو، آنتونیو بررسی ارتباط شاخص‌های بالیدگی، عملکردی و هورمونی با زمان انجام‌ بازی‌ (مسابقه) در بازیکنان فوتبال نخبه نوجوان در طول فصل [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 61-82]

 • فلاح محمدی، ضیاء تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز مردان فعال [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 29-38]

 • فلاح محمدی، ضیاء اثر حفاظتی چهار هفته تمرین روی نوار گردان همراه با مصرف مکمل ویتامین D3 بر سطح عامل رشد عصبی در جسم مخطط موش‌های پارکینسونی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 91-102]

 • فلاح محمدی، ضیاء اثر هشت هفته تمرین هوازی پس از پیوند سلول‌های بنیادی مغز استخوان بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و دوپامین جسم مخطط موش‌های مدل پارکینسون [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 101-114]

 • فلاح محمدی، ضیاء اثر پیش درمان تمرینات اینتروال همراه با ویتامین دی بر IL-10، BDNF و TNFα در مغز رت های مدل آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی (EAE) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 129-142]

 • فلاح محمدی، ضیاء تأثیر کاهش وزن سریع بر سطوح نورومتابولیت‌های مغز کشتی‌گیران با استفاده از روش پروتون اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 133-148]

 • فلاح محمدی، ضیاء اثر حاد توانمندسازی پس‌فعالی با تحریک فراجمجمه‌ای با نویز تصادفی بر برخی متغیر‌های الکتروفیزیولوژیک و عملکردی در مردان ورزشکار [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 31-54]

ق

 • قادری پاکدل، فیروز تأثیر بارگیری کوتاه‌مدت نانو‌ذرۀ سلنیوم و تمرین وامانده‌ساز بر شاخص‌های اکسایشی در بافت قلبی رت‌های نر [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 49-62]

 • قادری پاکدل، فیروز تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط و مصرف عصارة چای سبز بر بیان کاسپاز ـ 3 و محتوای آنزیم تلومراز بافت قلبی رت‌های نر مسن [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 107-126]

 • قاسمی، الهام تأثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مکمل چای سبز بر سطوح سرمی سیرتوئین‌یک و کاتالاز در زنان دارای اضافه‌وزن [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 169-184]

 • قاسمی، الهام بررسی اثرهم افزایی عصاره بولاغ اوتی و تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی پروتئین اتصال دهنده اسیدهای چرب 4 (FABP4) و پروتئین واکنش گرC با حساسیت بالا (hs-CRP) در بیماران مبتلا به کم کاری خفیف تیروئید دارای اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [(مقالات آماده انتشار)]

 • قاسمی، پیمان تأثیر چهار هفته تمرین هوازی بر بیان ژن فاکتور تغذیه‌ای مشتق‌شده از سلول‌های گلیال، TNF-α و عوامل شناختی در هیپوکمپ رت‌های مبتلا به بیماری آلزایمر القاشده با آمیلویید بتا [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 169-198]

 • قاسمی، علی مروری بر مدل‌های برآورد دو و سه‌فازی آستانۀ بی‌هوازی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 88-61]

 • قاسمی، فائقه اثر نوشیدن شیر کم‌چرب، شیرسویا و آب بر آب‌گیری مجدد و عملکرد ورزشی در دختران جوان تمرین‌کرده [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 45-60]

 • قاسمی پور، محبوبه مقایسة تأثیر ایسکمی پیش آماده سازی قبل و هنگام تمرین تناوبی بر برخی فاکتورهای عملکردی و همودینامیکی دختران ورزشکار [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 97-110]

 • قاسمی میمندی، مریم تدوین هنجار آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی برای زنان سنین 60-18 ساله استان البرز [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 17-38]

 • قائدی، کامران تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضلانی وUCP1 بافت چربی موش های صحرایی نر [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 117-130]

 • قائدی، کامران تأثیر تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر مسیر PGC-1a/FNDC5/Irisin در موش‌های نر C57BL/6 [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 63-80]

 • قائدی، کامران اثر ورزش بر بافت چربی بژ [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 17-38]

 • قائدی، کامران تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن‌های LXRa، PEPCK و G6PC2 در کبد موش‌های چاق پیش‌دیابتی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 17-38]

 • قائدی، کامران مقایسۀ نمرۀ ژنتیکی (TGS) پلی‌مورفیسم‌های وابسته به عملکرد قدرتی/توانی ‌-ACE، HIF1α و IGF1 کاراته‌کاران نخبه و آماتور ایرانی با غیرورزشکاران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 176-149]

 • قبادی، حمید پیش‌بینی حداکثر لاکتات حالت پایدار از طریق شروع تجمع لاکتات خون طی آزمون فزاینده روی دوچرخه‌سواران جوان تمرین‌کرده [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 33-46]

 • قراخانلو، رضا تاثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن های مبادله گر سدیم هیدروژن1 (NHE1) و هم انتقال دهنده سدیم بی کربنات1(NBC1) در عضلات اسکلتی رت [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 55-68]

 • قراخانلو، رضا تاثیر فعالیت استقامتی بر بیان ژن Hand2 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 57-68]

 • قراخانلو، رضا سازگاری‌های فیزیولوژیکی عملکرد در پی تمرینات تناوبی شدید [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 15-32]

 • قراخانلو، رضا تاثیر دیابت و تمرین استقامتی بر میزان بیان ژن فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در بخش حسی نخاع موش های صحرایی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 131-146]

 • قراخانلو، رضا اثر تمرین شنا بر درد نوروپاتی القا‌شده به روش CCI در موش‌های صحرایی نر بالغ : مطالعۀ رفتاری [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 85-100]

 • قراخانلو، رضا ویژگی‌های تیپ بدنی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیک بازیکنان هندبال نوجوانان و جوانان مرد نخبة ایران به ‌تفکیک پست بازی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 81-96]

 • قراخانلو، رضا تأثیر تمرین هوازی و هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژن IL-6 در بافت‌های هیپوکمپ و قشر قدامی مغز موش‌های صحرایی نر ویستار [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 109-128]

 • قراخانلو، رضا تغییرات تحریک‌پذیری قشری – نخاعی و پاسخ‌پذیری موتونورون‌های نخاعی در حین و پس از انقباضات زیربیشینة وامانده‌ساز [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 33-50]

 • قراخانلو، رضا اثر فعالیت وامانده‌ساز اندام بالایی بر فعالیت قشری- نخاعی و پاسخ‌دهی موتونورون‌های نخاعی اندام پایینی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 17-30]

 • قراخانلو، رضا تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت‌های نر ویستار [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 61-78]

 • قراخانلو، رضا بررسی تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید بر میزان بیان ژن پروتئین‌های HDAC4/5، Dch2 و مایوژنین عضلة پلانتاریس رت‌های پیر نر نژاد ویستار [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 147-168]

 • قراخانلو، رضا اثر تمرین در منزل بر پاتولوژی و غلظت متابولیت های تالاموس در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس: شواهد برگرفته از تصویربرداری تشدید مغناطیسی، اسپکتروسکوپی و دیفیوژن [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 117-146]

 • قراخانلو، رضا تاثیر یک دوره کوتاه مدت فعالیت ورزشی برون‌گرای استقامتی بر سلول‌های کمک کننده T به دنبال تزریق‌ DNA واکسن بیان کننده گلیکوپروتئین D ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 [(مقالات آماده انتشار)]

 • قراخانلو، رضا تأثیر چهار هفته تمرین هوازی بر بیان ژن فاکتور تغذیه‌ای مشتق‌شده از سلول‌های گلیال، TNF-α و عوامل شناختی در هیپوکمپ رت‌های مبتلا به بیماری آلزایمر القاشده با آمیلویید بتا [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 169-198]

 • قراخانلو، رضا بررسی خستگی غیرموضعی در شرایط عملکردی و تاثیر آن بر تغییرات نیرو و فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اطراف زانو در فوتبالیست های مرد حرفه ای [(مقالات آماده انتشار)]

 • قراری عارفی، رضا نقش تمرین هوازی و دریافت مکمل امگا سه بر سطح پروتئین فسفریلۀ تاو در هیپوکامپ موش‌های آلزایمری‌شده با هوموسیستئین [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 171-188]

 • قربانی، امید تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر لکوسیت‌ها و سلول‌های خونی در پاسخ به فعالیت وامانده‌ساز [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 47-56]

 • قربانی، پدرام تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های miR-1 و miR133-a در رت‌‌های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 87-98]

 • قربانی، پدرام تأثیر شش هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر عوامل منتخب آنژیوژنز قلبی در رت-های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 17-30]

 • قره داغی، نیما تغییرات شاخص های عملکردی و متابولیسمی ویژه خستگی در پاسخ به یک دوره تمرین هوازی شدید در بازیکنان فوتبال [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 81-96]

 • قره داغی، نیما تغییرات عوامل آنزیمی و غیرآنزیمی آنتی‌اکسیدانی پس از یک جلسه فعالیت ورزشی سرعتی تکراری و غوطه‌وری در آب سرد [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 133-146]

 • قلاوند، اکبر ارتباط بین فعالیت بدنی با برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و پیکرسنجی شهروندان استان خوزستان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 215-234]

 • قلی جانی، فهیمه تأثیر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپویتین-چهار و نیمرخ لیپیدی در زنان یائسۀ چاق [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 39-58]

 • قنبری، ناصر اثر مصرف مکمل فولات ‌طی 10 هفته تمرین مقاومتی بر گرلین معده و سرم و انسولین سرم موش‌های صحرایی نر ویستار [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 85-100]

 • قنبرزاده، محسن فعال‌نشدن مسیر پیام‌رسانی MAPK عضلة اسکلتی مردان غیرفعال با پیاده‌روی حاد تناوبی همراه با محدودیت جریان خون [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 47-60]

 • قنبرزاده، محسن تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر نسبت لپتین به آدیپونکتین و شاخص‌های کنترل قندخون در مردان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 93-116]

 • قهرمانی، مهران تاثیر شدت تمرین تناوبی بر مقادیر بیان ژن ANP و BNP عضله قلبی در رت‌ها پس از ابتلا به آنفارکتوس میوکارد [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 159-172]

 • قهرمانی مقدم، مهدی اثر فعالیت مقاومتی بر شاخص‌های آسیب اکسایشی در کشتی‌گیران سالمند تمرین کرده رقابتی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 29-40]

ک

 • کارگرفرد، مهدی اثر 12 هفته تمرین هوازی بر سطوح کاتکولامین‌ها و آمادگی قلبی تنفسی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 113-126]

 • کارگرفرد، مهدی تأثیر مصرف مکمل اسید های آمینه ی شاخه دار بر نشانگرهای آسیب عضلانی به دنبال فعالیت برون گرا در بازیکنان بسکتبال مرد [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 73-90]

 • کارگرفرد، مهدی اثرات فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالری (رژیم غذایی کم کربوهیدرات و رژیم غذایی استاندارد) بر آدیپوکاین‌های مؤثر بر مقاومت انسولین در موش صحرایی نر دیابتی نوع دو [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 173-188]

 • کارگرفرد، مهدی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر نیم‌رخ لیپیدی و سطح سرمی هپتوکاین HFREP1 در مردان چاق مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 85-98]

 • کارگرفرد، مهدی تأثیر 12 هفته تمرین هوازی با و بدون مصرف مولتی‌ویتامین– مینرال در هوای آلوده بر برخی عوامل ایمونولوژیک مردان سالم [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 133-154]

 • کارگرفرد، مهدی بررسی ارتباط شاخص‌های بالیدگی، عملکردی و هورمونی با زمان انجام‌ بازی‌ (مسابقه) در بازیکنان فوتبال نخبه نوجوان در طول فصل [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 61-82]

 • کارگرفرد، مهدی اثر 12 هفته تمرین مقاومتی دایره ای بر نشانگرهای متابولیکی و هورمونی توده استخوانی مردان سالمند [(مقالات آماده انتشار)]

 • کاشی، علی تأثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل کراتین بر دستگاه قلبی ـ عروقی و نقش آن در آمادگی هوازی و بی‌هوازی ورزشکاران [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 17-36]

 • کاشی، علی مرور نظام مند و فرا تحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه شیوع مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران ایرانی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 17-38]

 • کاشی، علی اثر کوتاه‌مدت حرکات کششی ایستا و پویا بر نسبت عملکردی و رایج عضلة همسترینگ به چهارسررانی زنان ورزشکار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 17-34]

 • کاشی، علی هنجاریابی آزمون آمادگی جسمانی استاندارد کانادایی (CSTF) در دانش‌آموزان با کم‌توان ذهنی مقاطع متوسطۀ اول و متوسطة دوم استان همدان [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 95-112]

 • کاشی، علی توصیف و بررسی آمادگی جسمانی و مهارتی داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون ورودی رشتة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی بین سال‌های 1384 تا 1395 [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 109-128]

 • کاشف، مجید مقایسۀ هشت هفته تمرینات تداومی و تناوبی بر دستگاه PRO-BNP/CORIN در بیماران شریان کرونر قلبی پس از عمل جراحی CABG [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 131-152]

 • کاظمی، سهراب تأثیر یک دوره تمرینات هوازی بر سطوح سرمی اسپکسین و شاخص‌های تری‌گلیسیرید-گلوکز، McAuley، محصول تجمع لیپیدی و چربی احشایی در دختران چاق/دارای اضافه‌وزن نابالغ [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 95-116]

 • کاظمی، عبدالرضا تاثیر دیابت و تمرین استقامتی بر میزان بیان ژن فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در بخش حسی نخاع موش های صحرایی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 131-146]

 • کاظمی، عبدالرضا تأثیر شش هفته فعالیت کاهش‌یافته به‌شکل درد نوروپاتیک بر بیان ژن پروتئین رانندۀ یکشنبۀ عصب سیاتیک رت‌های نر ویستار [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 121-134]

 • کاظمی، عبدالرضا تأثیر تمرین تناوبی شدید بر سطوح عامل نکروز تومور آلفا در بافت چربی زیرپوستی و احشایی و مقاومت به انسولین در موش‌های صحرایی نر [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 17-30]

 • کاظمی، عبدالرضا تأثیر شش هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط بر سطوح CAP1 بافت چربی احشایی موش‌های صحرایی نر ویستار دارای نوروپاتی دیابت [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 41-56]

 • کاظمی، نسیبه تأثیر دو نوع برنامۀ تمرینی هوازی و مقاومتی بر سطح‌ انسولین‌‌ و رزیستین زنان مبتلا به دیابت بارداری [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 101-114]

 • کاظمی تنها، مطهره بررسی اثرهم افزایی عصاره بولاغ اوتی و تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی پروتئین اتصال دهنده اسیدهای چرب 4 (FABP4) و پروتئین واکنش گرC با حساسیت بالا (hs-CRP) در بیماران مبتلا به کم کاری خفیف تیروئید دارای اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [(مقالات آماده انتشار)]

 • کاظم زاده، یاسر اثر طول دورة مصرف مکمل کورکومین بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تکواندوکاران نوجوان [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 131-144]

 • کاظمی نسب، فاطمه تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضلانی وUCP1 بافت چربی موش های صحرایی نر [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 117-130]

 • کاظمی نسب، فاطمه تأثیر تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر مسیر PGC-1a/FNDC5/Irisin در موش‌های نر C57BL/6 [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 63-80]

 • کاظمی نسب، فاطمه اثر ورزش بر بافت چربی بژ [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 17-38]

 • کاظمی نسب، فاطمه تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن‌های LXRa، PEPCK و G6PC2 در کبد موش‌های چاق پیش‌دیابتی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 17-38]

 • کیانی، زهرا تدوین و به‌روز‌ رسانی نورم ملی آمادگی‌جسمانی مردان و زنان 60-18 سال شهر شهرکرد [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 81-116]

 • کیانی، مینا تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل‌ رزوراترول بر مساحت هپاتوسیت‌ها و هسته‌های پلی‌پلوئید در موش های صحرایی نر پیر نژاد ویستار [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 111-134]

 • کاوه ای، ابوذر تغییرات تحریک‌پذیری قشری – نخاعی و پاسخ‌پذیری موتونورون‌های نخاعی در حین و پس از انقباضات زیربیشینة وامانده‌ساز [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 33-50]

 • کاوه ای، ابوذر اثر فعالیت وامانده‌ساز اندام بالایی بر فعالیت قشری- نخاعی و پاسخ‌دهی موتونورون‌های نخاعی اندام پایینی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 17-30]

 • کدیور، مهدی اثر تمرین استقامتی بر بیان ژن های هموباکس سی هشت (HOXC8) و سی نه (HOXC9) در بافت چربی موش های صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 17-38]

 • کربلایی فر، سارا تاثیر شدت تمرین تناوبی بر مقادیر بیان ژن ANP و BNP عضله قلبی در رت‌ها پس از ابتلا به آنفارکتوس میوکارد [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 159-172]

 • کربلایی فر، سارا تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های miR-1 و miR133-a در رت‌‌های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 87-98]

 • کربلایی فر، سارا تأثیر شش هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر عوامل منتخب آنژیوژنز قلبی در رت-های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 17-30]

 • کردی، محمدرضا تغییرات شاخص های عملکردی و متابولیسمی ویژه خستگی در پاسخ به یک دوره تمرین هوازی شدید در بازیکنان فوتبال [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 81-96]

 • کردی، محمدرضا اثر تمرین هوازی بر بیان ژن های Nf-kB‌، Lin28B‌، میکروlet-7a RNA و سطوح اینترلوکین-6 بافت تومور موش های مبتلا به سرطان پستان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 119-134]

 • کردی، محمدرضا اثر تمرین استقامتی بر بیان ژن های هموباکس سی هشت (HOXC8) و سی نه (HOXC9) در بافت چربی موش های صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 17-38]

 • کردی، محمدرضا تأثیر دو شیوه تمرین تناوبی با شدت زیاد بر بیان ژن پروتئین غیرجفت‌کنندة یک در بافت چربی سفید زیرپوستی موش‌های صحرایی نژاد ویستار [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 17-32]

 • کردی، محمدرضا تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی آنزیم تلومراز و پروتئین سیرتوئین شش در سالمندان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 17-30]

 • کردی، محمدرضا تغییرات عوامل آنزیمی و غیرآنزیمی آنتی‌اکسیدانی پس از یک جلسه فعالیت ورزشی سرعتی تکراری و غوطه‌وری در آب سرد [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 133-146]

 • کردی، محمدرضا تأثیر 4 هفته تمرین هوازی بر سطوح Trk-B ، PKC و AKT در هیپوکمپ رتهای نر مبتلا به بیماری آلزایمر [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 39-58]

 • کردی، محمدرضا تدوین و به‌روزرسانی هنجارآمادگی جسمانی مرتبط با سلامت در مردان 60-18 سال استان تهران [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 105-122]

 • کردی، محمدرضا مقایسه یک دوره تمرین تناوبی خیلی شدید و تداومی بر پروتئین SIRT3 و دفاع ضد اکسایشی عضله دوقولوی رت های ماده سالمند [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 49-70]

 • کردی، محمدرضا تدوین و به روز رسانی هنجارآمادگی جسمانی مرتبط با سلامت در زنان 18-60 سال شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • کردی، محمد رضا اثر 12 هفته تمرین ترکیبی بر ادیپونکتین و اینترلوکین شش پلاسمای زنان دارای اضافه‌وزن [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 159-172]

 • کردی، محمد رضا تأثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر سطوح پلاسمایی آمیلین رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 109-120]

 • کردی، محمد رضا اثر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژنهای BcL2 و miR-15 و پروتئین BcL2 بافت تومور موش‌های مبتلا به سرطان پستان [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 85-100]

 • کردی، محمد رضا تأثیر دو نوع برنامۀ تمرینی هوازی و مقاومتی بر سطح‌ انسولین‌‌ و رزیستین زنان مبتلا به دیابت بارداری [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 101-114]

 • کردی، محمد رضا تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های miR-1 و miR133-a در رت‌‌های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 87-98]

 • کردی، محمد رضا تأثیر شش هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر عوامل منتخب آنژیوژنز قلبی در رت-های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 17-30]

 • کرمی، سجاد تاثیر پنج هفته تمرین مقاومتی بر برخی عوامل رشد عروقی مردان غیرفعال [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 15-30]

 • کریمی اصل، اکرم تأثیر تمرین هوازی و هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژن IL-6 در بافت‌های هیپوکمپ و قشر قدامی مغز موش‌های صحرایی نر ویستار [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 109-128]

 • کریمقاسمی، لطفعلی تأثیر تمرین تناوبی شدید بر سطوح عامل نکروز تومور آلفا در بافت چربی زیرپوستی و احشایی و مقاومت به انسولین در موش‌های صحرایی نر [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 17-30]

 • کریم نیا صاحب، وفا اثر یک جلسه ورزش مقاومتی با شدت بالا بر عوامل انعقادی و فیبرینولیز خون، قبل و بعد از 10 هفته تمرین مقاومتی در کودکان چاق [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 147-164]

 • کسرائیان، مریم تأثیر دو نوع برنامۀ تمرینی هوازی و مقاومتی بر سطح‌ انسولین‌‌ و رزیستین زنان مبتلا به دیابت بارداری [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 101-114]

 • کشاورزی، زکیه اثر پیش‌آماده‌سازی با یک نوع برنامة تمرین شناختی ورزشی بر بیان ژن‌های Ntrk2، نسبت Bcl2/Bax و عوارض ناشی از سکتة مغزی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 143-160]

 • کشوری، مریم اثر شش هفته تمرین استقامتی و عصارۀ هیدروالکلی گزنه بر سطح قندخون و سلول‌های نکروتیک ناحیۀ CA3 هیپوکامپ موش‌های صحرایی نژاد ویستار در مدل دیابت نوع یک [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 43-68]

 • کلانی، نوید تاثیرتمرینات هوازی درحین دیالیز برعملکرد عضلانی و عملکرد جسمانی بیماران همودیالیزی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 67-80]

 • کلانتری، ابولفضل ترکیب ویتامین E و تمرین شدید بر استرس اکسیداتیو بیضه و اسپرماتوژنز در موش‌های نر [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 43-54]

 • کلانتری، سهیلا تدوین نُرم‌های عوامل آمادگی جسمانی برای زنان سنین 18-60 سالۀ شهر اصفهان [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 148-121]

 • کلاه دوزی، سرکوت تأثیر تمرین تناوبی هوازی با شدت بالا بر آنژیوژنز بافت چربی در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با رژیم غذایی پرچرب [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 143-162]

 • کلیشادی، رویا تأثیر 12 هفته تمرین هوازی با و بدون مصرف مولتی‌ویتامین– مینرال در هوای آلوده بر برخی عوامل ایمونولوژیک مردان سالم [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 133-154]

 • کلیشادی، رویا اثر دو شیوة تمرینی منتخب بر آنزیم‌های کبدی و پروفایل لیپیدی نوجوانان چاق مبتلا به کبد چرب [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 37-54]

 • کنشلو، سمانه تأثیر تمرین تناوبی پرشدت در موش صحرایی مادة چاق قبل از بارداری بر زمان خستگی، متیلاسیون ژن‌های PGC-1α و سارکولیپین در عضلة دوقلوی زاده‌های موش [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 79-94]

 • کیهانی، دیانا تأثیر مصرف مکمل اسید های آمینه ی شاخه دار بر نشانگرهای آسیب عضلانی به دنبال فعالیت برون گرا در بازیکنان بسکتبال مرد [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 73-90]

 • کیهانیان، عباس مقایسه تاثیر تمرین مقاومتی با استراحت فعال و غیرفعال بر تغییرات سطح فعالیتی لاکتات خون بازیکنان فوتبال [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 15-28]

 • کیهانیان، عباس تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر نیم‌رخ لیپیدی و سطح سرمی هپتوکاین HFREP1 در مردان چاق مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 85-98]

 • کیهانی بروجنی، دیانا مقایسۀ اثر دو شیوۀ تمرینی تناوبی شدید و تمرین تداومی با شدت متوسط بر عوامل پیش‌بینی‌کنندۀ منتخب نارسایی قلبی در زنان یائسۀ کم‌تحرک [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 89-104]

 • کیوانی، فاطمه تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی آنزیم تلومراز و پروتئین سیرتوئین شش در سالمندان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 17-30]

 • کیوانلو شهرستانکی، محمدعلی پیش‌بینی زمان رسیدن به واماندگی در سرعت‌های مختلف نوارگردان از روی برخی از متغیرهای فیزیولوژیک و جسمانی در مردان جوان [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 143-164]

 • کوشکی، مریم تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین D بر شاخص های آمادگی جسمانی زنان جوان مبتلا به ام‌.اس [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 17-34]

 • کوشکی، مریم تأثیر تمرین استقامتی و عصارة متانولی گلدر بر سطوح سرمی بتاتروفین و تغییرات هیستوپاتولوژیک پانکراس در موش‌های صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 197-214]

 • کوشکی جهرمی، مریم تأثیر حاد و بلندمدت تمرین استقامتی بر بیان ژن CGRP در مغز، مایع مغزی نخاعی و سرم رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 137-152]

 • کوشکی جهرمی، مریم تأثیر هشت هفته تمرین در آب با محدودیت جریان خون بر میزان هورمون رشد، فاکتور رشد شبه‌انسولین یک و متابولیسم استخوان زنان سالمند [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 69-92]

گ

 • گایینی، عباسعلی اثر تمرین هوازی بر بیان ژن های Nf-kB‌، Lin28B‌، میکروlet-7a RNA و سطوح اینترلوکین-6 بافت تومور موش های مبتلا به سرطان پستان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 119-134]

 • گایینی، عباسعلی تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های miR-1 و miR133-a در رت‌‌های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 87-98]

 • گایینی، عباسعلی تأثیر شش هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر عوامل منتخب آنژیوژنز قلبی در رت-های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 17-30]

 • گائینی، عباسعلی تغییرات شاخص های عملکردی و متابولیسمی ویژه خستگی در پاسخ به یک دوره تمرین هوازی شدید در بازیکنان فوتبال [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 81-96]

 • گائینی، عباسعلی اثر 12 هفته تمرین ترکیبی بر ادیپونکتین و اینترلوکین شش پلاسمای زنان دارای اضافه‌وزن [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 159-172]

 • گائینی، عباسعلی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژنهای BcL2 و miR-15 و پروتئین BcL2 بافت تومور موش‌های مبتلا به سرطان پستان [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 85-100]

 • گائینی، عباسعلی مقایسۀ هشت هفته تمرینات تداومی و تناوبی بر دستگاه PRO-BNP/CORIN در بیماران شریان کرونر قلبی پس از عمل جراحی CABG [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 131-152]

 • گائینی، عباسعلی بررسی تغییرات عوامل خطر متابولیکی قلبی عروقی متعاقب هشت هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی در کودکان چاق غیر فعال هشت تا 12 سال [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 89-108]

 • گائینی، عباسعلی مقایسه یک دوره تمرین تناوبی خیلی شدید و تداومی بر پروتئین SIRT3 و دفاع ضد اکسایشی عضله دوقولوی رت های ماده سالمند [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 49-70]

 • گائینی، عباسعلی تدوین و به روز رسانی هنجارآمادگی جسمانی مرتبط با سلامت در زنان 18-60 سال شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • گیبوین، لوئیس سولال تأثیر مدل های مختلف تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه ای بر تصمیم گیری ریسک پذیر داوران ورزشی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 117-138]

 • گدرونی، کیوان مقایسۀ تأثیر یک جلسه تمرین پلایومتریک و قدرتی بر آنزیم کراتین‌کیناز و پروتئین واکنش‌گر-C سرمی مردان تکواندوکار [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 131-146]

 • گرزی، علی اثر طول دورة مصرف مکمل کورکومین بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تکواندوکاران نوجوان [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 131-144]

 • گرزی، علی اثر مصرف مکمل فولات ‌طی 10 هفته تمرین مقاومتی بر گرلین معده و سرم و انسولین سرم موش‌های صحرایی نر ویستار [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 85-100]

 • گرزی، علی اثر هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی بر ظرفیت اکسایشی و ضداکسایشی قلب، کبد و عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی نر ویستار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 123-138]

 • گرزی، علی اثر دو الگوی تمرین با نسبت روزهای استراحت به تمرین متفاوت و مصرف مکمل عسل طبیعی بر غلظت اینترلوکین-6 سرم و بیان آن در بافت هیپوکمپ موش‌های صحرایی نر نابالغ [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 113-132]

 • گرزی، علی اثر طول دورة مصرف کورکومین در طی تمرین استقامتی شدید بر میزان فعالیت GPX و سطوح مالون‌دی‌آلدئید کبد، قلب و عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی نر ویستار [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 139-156]

 • گلابچی، اللهیار بررسی تأثیر هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح پنتراکسین 3 و پروتئین واکنشگر C در بیماران کرونری دیابتی و غیر دیابتی متعاقب مداخلات ریوسکولاریزاسیون [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 163-180]

 • گیلانی، ندا تأثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر اینترلوکین- 6 و 10 و نسفاتین -1 پلاسمایی موش‌های صحرایی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 49-60]

 • گله داری، محمد تأثیر نوع تمرین طی محدودیت کالری بر غلظت ادیپوکاین‌‌های پلاسما مردان چاق [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 121-138]

 • گله داری، محمد تأثیر 12 هفته تمرین هوازی با شدت بیشینه اکسیداسیون چربی و محدودیت کالری بر سطوح آپلین 36 پلاسما و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه‌وزن [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 153-168]

 • گواهی، روح الله تأثیر تمرین ترکیبی و مکمل چای سبز بر میزان غلظت تستوسترون و گلوبولین متصل‌شونده به هورمون‌های جنسی پلاسما در مردان دارای اضافه‌وزن [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 205-220]

ل

 • لبافی حسین آبادی، محمدرضا فراتحلیل اثربخشی گیاه دارویی زعفران بر نشانگران آنزیمی دفاع آنتی‌اکسیدانی در فعالیت ورزشی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 129-152]

 • لطیف محمد، علی تاثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن و پروتئین فاکتور رشد تغییر شکل دهنده بتا و اینتگرین کبد رت های نر مبتلا به دیابت [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 131-150]

م

 • مآل اندیش، عباس تأثیر 12 هفته تمرینات هوازی شدت متوسط بر تراکم استخوانی و شاخص‌های سرمی استخوان در زنان یائسة کم‌تحرک [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 67-84]

 • متحدی، افروز نانو ذرات نقره و تغییرات ساختاری بافت مغز رت‌های نر درپی پیش‌آماده‌سازی هوازی و بی‌هوازی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 117-134]

 • متین همایی، حسن اثر ویتامین D و تمرین تداومی بر نشانگرهای آپوپتوز بافت آئورت در رت‌های مسموم‌شده با آب اکسیژنه [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 163-178]

 • متین همایی، حسن اثر تمرین هوازی و مکمل اوژنول بر بیان ژن‌های SERCA2a و NKX2-5 بافت قلب در رت های مسموم شده با کلروپیریفوس [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 139-158]

 • متین همایی، حسن تأثیر هشت هفته تمرین هوازی فزاینده و مکمل بذر کدو بر شاخص‌های فشار اکسایشی بافت ریۀ موش‌های مسموم‌شده با آب اکسیژنه [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 202-177]

 • مجیدی، ابوالفضل اثرات تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل کورکومین بر بیان کاسپاز 3 و میکروRNA‌های آپوپتوزی بافت قلب موش‌های صحرایی در مواجهه با آرسنیک [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 39-60]

 • مجدی نسب، نسترن تأثیر فعالیت بدنی منظم بر برخی سایتوکین‌ها در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: مروری نظام‌مند [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 99-122]

 • محبی، حمید اثر 8 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح اپلین پلاسما و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 115-128]

 • محبی، حمید مقایسۀ اثر زمان‌های متفاوت مصرف کربوهیدرات قبل از فعالیت ورزشی بر MFO و Fatmax در دوندگان استقامتی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 147-162]

 • محبی، حمید تدوین نُرم‌های عوامل آمادگی جسمانی برای مردان سنین 60- 18 سالة شهر اصفهان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 17-36]

 • محبی، حمید رابطة شاخص تودة بدنی با رضایتمندی از شکل بدن در دختران دانش‌آموز ورزشکار و غیرورزشکار شهر رشت [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 117-132]

 • محبی، حمید بررسی اثر 12 هفته تمرین تداومی با شدت Fatmax و آستانة بی‌هوازی و تناوبی شدید بر ظرفیت چربی‌سوزی بیماران پیش‌دیابتی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 31-46]

 • محبی، حمید اثر نوشیدن شیر کم‌چرب، شیرسویا و آب بر آب‌گیری مجدد و عملکرد ورزشی در دختران جوان تمرین‌کرده [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 45-60]

 • محبی، حمید هنجارهای آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی برای مردان 18 تا 60 ساله شهر رشت [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 59-86]

 • محبی، حمید تغییرات پاتومورفولوژی ماکروفاژ و بافت‌ چربی نواحی مزنتریک و رتروپریتونئال به تغییر محتوای رژیم غذایی و سه روش ایزوکالریک تعادل منفی انرژی در موش‌های صحرایی چاق تحت رژیم غذایی پر چرب غیراشباع [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 120-89]

 • محبی، حمید تدوین و به روز رسانی هنجار آمادگی جسمانی مردان و زنان 60-18 سال استان اردبیل [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 95-130]

 • محسنی نیا، داوود اثر کوتاه‌مدت حرکات کششی ایستا و پویا بر نسبت عملکردی و رایج عضلة همسترینگ به چهارسررانی زنان ورزشکار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 17-34]

 • محمدی، جمشید بررسی تغییرات عوامل خطر متابولیکی قلبی عروقی متعاقب هشت هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی در کودکان چاق غیر فعال هشت تا 12 سال [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 89-108]

 • محمدی، زهرا اثر دو الگوی تمرین با نسبت روزهای استراحت به تمرین متفاوت و مصرف مکمل عسل طبیعی بر غلظت اینترلوکین-6 سرم و بیان آن در بافت هیپوکمپ موش‌های صحرایی نر نابالغ [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 113-132]

 • محمدی، عباس مقایسۀ اثر تمرینات پلایومتریک شتابی، پلایومتریک مقاومتی و پلایومتریک معمولی بر عملکرد توان، قدرت و هایپرتروفی عضلانی مردان فعال [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 33-50]

 • محمدی، محمدحسین تاثیر دو نوع فعالیت مقاومتی حاد با شدت و حجم بالا برگیرنده α2bβ3، و شاخص‌های عملکرد و فعالیت پلاکتی در افراد سالم [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 151-170]

 • محمد آملی، مهسا تأثیر دو شیوه تمرین تناوبی با شدت زیاد بر بیان ژن پروتئین غیرجفت‌کنندة یک در بافت چربی سفید زیرپوستی موش‌های صحرایی نژاد ویستار [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 17-32]

 • محمدپور، هدیه تأثیر مصرف اسید چرب امگا-3 به همراه تمرینات مقاومتی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در زنان سالمند سالم [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 41-54]

 • محمدی ده چشمه، محمد تأثیر حاد فعالیت تداومی و تناوبی شدید بر سطوح پلاسمایی ایی ـ سلکتین و شاخص‏‌های گلبول‏‌های سفید در بیماران عروق کرونر [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 35-48]

 • محمدی میرزایی، روح اله تأثیر یک دوره تمرین عضلات دمی در ارتفاع به‌همراه تمرین اختصاصی در ارتفاع بالا و پایین بر اشباع اکسیژن سرخرگی و عملکرد دوندگان استقامت تیم ملی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 95-114]

 • محمودی، فواد تاثیر تمرینات مقاومتی و تعادلی بر قدرت عضلانی بیماران مرد مبتلا به پارکینسون [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 31-42]

 • محمودخانی، محمدرضا تدوین نورم ویژگی‌های آنتروپومتریک پسران 8 تا 13 سال ایرانی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 95-114]

 • محمودخانی، محمدرضا تعیین نیم‌رخ سوماتوتایپ نونهالان پسر برخی اقوام ایرانی در ماده‌های دوومیدانی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 129-140]

 • محمودزاده، تکتم اثر تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز، مالون دی آلدئید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 143-158]

 • مختارزاده، مطهره تخمین سطح مقطع عضلۀ چهار‌سر‌ران و همسترینگ با استفاده از اندازه‌های آنتروپومتریکی ناحیۀ ران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 187-200]

 • مختارزاده، مطهره تأثیر فعالیت بدنی منظم بر برخی سایتوکین‌ها در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: مروری نظام‌مند [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 99-122]

 • میری، مجتبی تأثیر یک جلسه تمرین تدوامی، تناوبی و مقاومتی بر غلظت مولکول چسبان سلولی-1 و پروتئین واکنشی C مردان دارای اضافه‌وزن [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 45-64]

 • میرآخوری، زهرا اثر تمرین هوازی بر بیان ژن های Nf-kB‌، Lin28B‌، میکروlet-7a RNA و سطوح اینترلوکین-6 بافت تومور موش های مبتلا به سرطان پستان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 119-134]

 • مرادی، حسین تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی و مصرف ویتامین E بر روی کبد چرب غیر‌الکلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطۀ شهرستان شاهرود [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 115-128]

 • مرادی، شیلر پاسخ ویسفاتین، انسولین و مقاومت انسولین به دو شیوه اجرای حرکات مقاومتی در مردان دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 69-80]

 • مرادی، فردین اثر یک دوره تمرین مقاومتی با مکمل‌دهی سیترولین مالات بر میزان فشارخون، NO و VEGF سرم استراحتی و در پاسخ به فعالیت بدنی در زنان یائسة دچار پیش‌‌پرفشاری ‌خون [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 55-72]

 • مرادی، مسعود تأثیر شش هفته تمرین‌های هوازی تداومی و تناوبی بر شاخص آنتی‌اکسیدانی تام هیپوکمپ و تعادل رت‌های مدل پارکینسونی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 95-108]

 • میردار، شادمهر تاثیر 6 هفته تمرین اینتروال بر سطوح HIF-1α ریه رت‌های در حال بالیدگی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 125-136]

 • میردار، شادمهر اثر مصرف کافئین و یک جلسه فعالیت ورزشی فزاینده بر استرس اکسایشی و آنتی اکسیدان های آنزیمی مردان فعال [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 39-52]

 • میردار، شادمهر تأثیر یک دوره تمرین عضلات دمی در ارتفاع به‌همراه تمرین اختصاصی در ارتفاع بالا و پایین بر اشباع اکسیژن سرخرگی و عملکرد دوندگان استقامت تیم ملی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 95-114]

 • میردار، شادمهر افزایش ماکروفاژهای آلوئولی و سورفکتانت ریوی رت های نر جوان پس از شش هفته تمرین تناوبی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 59-72]

 • میردار، شادمهر کاهش بیان ژن عامل نکروز تومور آلفا و عامل هسته‌ای کاپای بی در بافت ریة موش-های صحرایی پس از یک دوره تمرین شنا [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 153-166]

 • مردانی سلمی، مریم اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و تزریق آیریزین بر میزان BDNF و حافظة فضایی موش‌های سوری نر [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 157-174]

 • میرزایی، بهمن اثر یک دوره تمرین قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی دوگانه و هرمی مسطح) بر قدرت، استقامت، حجم عضلانی و توان بی‌هوازی در جودوکاران جوان [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 29-42]

 • میرزایی، بهمن تأثیر فعالیت تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی نورموباریک و نورموکسی بر مقادیر سرمی اینترلوکین-6 و ارتباط آن با گلوکز در جوانان غیر ورزشکار [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 15-30]

 • میرزایی، بهمن اثر فعالیت مقاومتی بر شاخص‌های آسیب اکسایشی در کشتی‌گیران سالمند تمرین کرده رقابتی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 29-40]

 • میرزایی، بهمن اثر شدت فعالیت هوازی بر انرژی دریافتی، اشتها و هورمون‌های تنظیم کننده انرژی در مردان جوان غیر فعال [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 15-28]

 • میرزایی، بهمن اثر تعاملی تمرین هوازی و مصرف عصاره آبی کلاله زعفران بر میزان مالون دی آلدئید و سیستم آنتی اکسیدانی قلب و ناحیه پیش‌حرکتی کورتکس مغز موش‌های صحرایی نر جوان پس از یک جلسه فعالیت حاد وامانده‌ساز [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 109-130]

 • میرزایی، بهمن اثر چهارهفته بی ‌تمرینی پس از یک دوره تمرین قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت بر عوامل هورمونی و فیزیولوژیکی کشتی‌گیران جوان [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 65-84]

 • میرزایی، بهمن اثر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان اشتها، کالری دریافتی و رفتار تغذیه‌‏ای زنان غیر‌فعال دارای اضافه‌وزن [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 201-214]

 • میرزایی، بهمن فعال‌نشدن مسیر پیام‌رسانی MAPK عضلة اسکلتی مردان غیرفعال با پیاده‌روی حاد تناوبی همراه با محدودیت جریان خون [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 47-60]

 • میرشفیعی، سید عباس تأثیر یک جلسه تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل التهابی در زنان یائسه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 49-66]

 • میرشفیعی، سید عباس تأثیر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپویتین-چهار و نیمرخ لیپیدی در زنان یائسۀ چاق [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 39-58]

 • میر محمد رضایی، فرشته تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی برخی از هورمون‌های جنسی و تعداد اسپرم‌های اپیدیدیمی در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با محلول ساکاروز [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 131-146]

 • مرندی، سید محمد بررسی تغییرات ترکیب بدنی، توان بی‌هوازی و استقامت عضلانی کشتی گیران تمرین کرده پس از یک دوره مصرف کوتاه مدت و بلند مدت کراتین [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 15-30]

 • مرندی، سید محمد تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضلانی وUCP1 بافت چربی موش های صحرایی نر [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 117-130]

 • مرندی، سید محمد امکان‌سنجی پایش تمرین مقاومتی موش روی نردبان با زوایای متغیر به کمک ثبت لحظه‌ای حرکات [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 163-186]

 • مرندی، سید محمد تدوین نُرم‌های عوامل آمادگی جسمانی برای مردان سنین 60- 18 سالة شهر اصفهان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 17-36]

 • مرندی، سید محمد مقایسة پاسخ‌ برخی هورمون‌های متابولیکی به تمرین مقاومتی با شدت‌های مختلف با محدودیت و بدون محدودیت جریان خون در دختران جوان [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 185-202]

 • مرندی، سید محمد تأثیر تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر مسیر PGC-1a/FNDC5/Irisin در موش‌های نر C57BL/6 [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 63-80]

 • مرندی، سید محمد تأثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن PGC-1α، BDNF و اختلالات یادگیری در هیپوکمپ رت‌های سالمند [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 91-104]

 • مرندی، سید محمد اثر ورزش بر بافت چربی بژ [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 17-38]

 • مرندی، سید محمد تدوین نُرم‌های عوامل آمادگی جسمانی برای زنان سنین 18-60 سالۀ شهر اصفهان [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 148-121]

 • مرندی، سید محمد تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن‌های LXRa، PEPCK و G6PC2 در کبد موش‌های چاق پیش‌دیابتی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 17-38]

 • مرندی، سید محمد تأثیر تمرین استقامتی بر ذخایر گلیکوژن عضلانی در موش‌های C57BL/6 پیش دیابتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • میرنصوری، رحیم بررسی تأثیر شش هفته تمرین استقامتی بر سطوح برخی پروتئین‌های شبکة آندوپلاسمی بافت سیاتیک موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 69-84]

 • میرنصوری، رحیم اثر شش هفته تمرین استقامتی و عصارۀ هیدروالکلی گزنه بر سطح قندخون و سلول‌های نکروتیک ناحیۀ CA3 هیپوکامپ موش‌های صحرایی نژاد ویستار در مدل دیابت نوع یک [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 43-68]

 • مشتاقی، مهدی بررسی تأثیر هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح پنتراکسین 3 و پروتئین واکنشگر C در بیماران کرونری دیابتی و غیر دیابتی متعاقب مداخلات ریوسکولاریزاسیون [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 163-180]

 • مصطفی لو، علی اثر تمرین کم‌شدت برونگرا با محدودیت جریان خون بر حجم عضله و عملکرد جسمانی فوتبالیست‌های مرد [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 77-94]

 • مصلی نژاد، زهرا بررسی خستگی غیرموضعی در شرایط عملکردی و تاثیر آن بر تغییرات نیرو و فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اطراف زانو در فوتبالیست های مرد حرفه ای [(مقالات آماده انتشار)]

 • مطهری راد، مرتضی تأثیر یک دوره تمرین منتخب کشتی به‌همراه مکمل‌دهی ال آرژنین بر مارکرهای آنژیوژنیک و آنژیواستاتیک سرمی کشتی‌گیران نخبه [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 153-170]

 • مظاهری، زهره تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن CTRP15 عضلانی و انتقال‌دهنده‌های اسید چرب آدیپوسیت‌ها در موش‌های صحرایی نژاد ویستار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 203-216]

 • مظاهری، زهره بررسی تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید بر میزان بیان ژن پروتئین‌های HDAC4/5، Dch2 و مایوژنین عضلة پلانتاریس رت‌های پیر نر نژاد ویستار [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 147-168]

 • معتمدی، پزمان تأثیر تمرین هوازی با شدت متوسط و زیاد بر بیان ژن‌های آپوپتوزی BAX (BCL2 associated X) و BCL2 (B-cell lymphoma 2) میوکارد موش صحرایی پس از کم‌خونی و خون‌رسانی مجدد [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 31-44]

 • معتمدی، پژمان تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی در فعالیتهای مقاومتی با شدتهای متفاوت در مردان تمرین کرده [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 45-56]

 • معتمدی، پژمان اثر شدت و ویژگی پیش‌فعالی عضلانی بر حداکثر نیرو، سرعت پا و عملکرد پرش عمودی در مردان تمرین‌کرده [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 37-50]

 • معتمدی، پژمان مقایسۀ اثر فعالیت تناوبی شدید با حرکت هم‌زمان، متوالی و متناوب بالاتنه و پایین‌تنه بر آیریزین وBDNF پلاسمای زنان چاق [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 39-64]

 • معرفتی، حمید اثر تخلیه گلیکوژنی و افزایش مجازی سطوح لاکتات بر پاسخ CGRP سرم به تمرین استقامتی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 83-94]

 • معرفتی، حمید پیش‌بینی حداکثر لاکتات حالت پایدار از طریق شروع تجمع لاکتات خون طی آزمون فزاینده روی دوچرخه‌سواران جوان تمرین‌کرده [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 33-46]

 • معظمی، مهتاب تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت‌های نر ویستار [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 61-78]

 • معظمی، مهتاب تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل‌ رزوراترول بر مساحت هپاتوسیت‌ها و هسته‌های پلی‌پلوئید در موش های صحرایی نر پیر نژاد ویستار [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 111-134]

 • معمارباشی، عباس تأثیر ده روز مصرف دارچین بر شاخص‌های بیو‌شیمیایی و عملکردی کوفتگی عضلانی تأخیری [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 63-80]

 • معین نیا، نویده مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرین مقاومتی با شدت های مختلف بر سطوح سرمی آیریزین زنان جوان غیرفعال [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 127-142]

 • مفلحی، داریوش تعیین نقش پپتید مرتبط با ژن کلسی تونین ‌در اکسیداسیون چربی ‌حین تمرین استقامتی در رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 185-200]

 • مفلحی، داریوش اثر تمرینات استقامتی با شدت متوسط بر تغییرات سطوح سرمی فاکتور مهارکنندۀ ماکروفاژ و ارتباط آن با تغییرات گلبول سفید، گلوکز و انسولین پلاسما در زنان دیابتی نوع دو [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 105-118]

 • مفلحی، داریوش تأثیراعمال هم‌زمان 12 هفته تمرین ایروبیک و یوگا و مصرف امگا-3 بر سطوح کاتکولامین‌ها‌ی ادرار و درجة بیش‌فعالی دانش‌آموزان بیش‌فعال هفت تا 11 سال [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 55-72]

 • مفلحی، داریوش تدوین و به روز رسانی هنجارهای عوامل آمادگی جسمانی مردان 18 تا 60 ساله شهرکرمان [(مقالات آماده انتشار)]

 • مقبولی تقی دیزج، ژیلا تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی آنزیم تلومراز و پروتئین سیرتوئین شش در سالمندان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 17-30]

 • مقرنسی، مهدی اثر مکمل دهی امگا 3 بر حساس ترین شاخص های پیشگویی کننده بیماری های قلبی-عروقی (hs-CRP و IL-6) پس از تمرینات هوازی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 137-152]

 • ملانوری شمسی، مهدیه تأثیر تمرین مقاومتی همراه با هایپرتروفی عضلانی بر فعال‌سازی مسیر کالسی نورین و بیان مایوکاین IL-6 در عضلۀ تند تنش موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 200-214]

 • ملانوری شمسی، مهدیه تغییرات سایتوکاین‌های اینترلوکین ـ2 و اینترلوکین ـ12 در سلول‌های طحال موش‌های بالب‌سی به‌دنبال استفاده از یک وهله ورزش استقامتی به‌عنوان اجوانت واکسن ویروس هرپس سیمپلکس یک [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 63-74]

 • ملانوری شمسی، مهدیه بررسی تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید بر میزان بیان ژن پروتئین‌های HDAC4/5، Dch2 و مایوژنین عضلة پلانتاریس رت‌های پیر نر نژاد ویستار [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 147-168]

 • ملانوری شمسی، مهدیه فعالیت ورزشی، سیستم ایمنی و کروناویروس [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 17-40]

 • ملانوری شمسی، مهدیه تاثیر یک دوره کوتاه مدت فعالیت ورزشی برون‌گرای استقامتی بر سلول‌های کمک کننده T به دنبال تزریق‌ DNA واکسن بیان کننده گلیکوپروتئین D ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 [(مقالات آماده انتشار)]

 • ملانوری شمسی، مهدیه تأثیر چهار هفته تمرین هوازی بر بیان ژن فاکتور تغذیه‌ای مشتق‌شده از سلول‌های گلیال، TNF-α و عوامل شناختی در هیپوکمپ رت‌های مبتلا به بیماری آلزایمر القاشده با آمیلویید بتا [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 169-198]

 • ملکی، فاطمه اثر مصرف کافئین و یک جلسه فعالیت ورزشی فزاینده بر استرس اکسایشی و آنتی اکسیدان های آنزیمی مردان فعال [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 39-52]

 • ملکی، فرزاد ارتباط بین فعالیت بدنی با برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و پیکرسنجی شهروندان استان خوزستان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 215-234]

 • ملکی، فرزانه تأثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر سطوح پلاسمایی آمیلین رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 109-120]

 • ملکی، محمد جواد تأثیر مصرف مکمل ملاتونین بر عملکرد قلبی پس از فعالیت ورزشی شدید در سالمندان [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 35-48]

 • ملکی، معصومه تاثیر دوره‌های ورزش کوتاه و بلندمدت بر اختلال حافظه ناشی از تزریق اتیدیوم بروماید در هیپوکامپ مغز موش صحرایی نر [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 71-94]

 • ملکیان، الهه تأثیر فعالیت و تمرین ورزشی بر عملکرد و فعالیت پلاکت: مقالة مروری [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 17-38]

 • ممشلی، الهه بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح هورمون آدیپونکتین، نیمرخ لیپیدی و hs-CRP پلاسمایی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 63-86]

 • میناسیان، وازگن تدوین نُرم‌های عوامل آمادگی جسمانی برای مردان سنین 60- 18 سالة شهر اصفهان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 17-36]

 • میناسیان، وازگن اثر دو شیوة تمرینی منتخب بر آنزیم‌های کبدی و پروفایل لیپیدی نوجوانان چاق مبتلا به کبد چرب [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 37-54]

 • میناسیان، وازگن تدوین نُرم‌های عوامل آمادگی جسمانی برای زنان سنین 18-60 سالۀ شهر اصفهان [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 148-121]

 • منظمی، امیرعباس تدوین و به‌روزرسانی نُرم‌های آمادگی جسمانی مردان و زنان 18 تا 60 سالۀ شهر کرمانشاه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 137-168]

 • منظمی، امیر عباس تاثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن های مبادله گر سدیم هیدروژن1 (NHE1) و هم انتقال دهنده سدیم بی کربنات1(NBC1) در عضلات اسکلتی رت [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 55-68]

 • منظمی، امیر عباس آثار حاد یک وهله فعالیت هوازی تناوبی بر اتساع رگی ناشی از جریان و فشارخون در زنان مبتلا به پیش‌پرفشاری‌خون [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 35-48]

 • مهتابی علمداری، جاوید اثر ویتامین D و تمرین تداومی بر نشانگرهای آپوپتوز بافت آئورت در رت‌های مسموم‌شده با آب اکسیژنه [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 163-178]

 • مهدیان، رضا اثر تمرین هوازی بر بیان ژن های Nf-kB‌، Lin28B‌، میکروlet-7a RNA و سطوح اینترلوکین-6 بافت تومور موش های مبتلا به سرطان پستان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 119-134]

 • مهدوی، مهدی تغییرات سایتوکاین‌های اینترلوکین ـ2 و اینترلوکین ـ12 در سلول‌های طحال موش‌های بالب‌سی به‌دنبال استفاده از یک وهله ورزش استقامتی به‌عنوان اجوانت واکسن ویروس هرپس سیمپلکس یک [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 63-74]

 • مهذب، مهشید تأثیر هشت هفته تمرین هوازی فزاینده و مکمل بذر کدو بر شاخص‌های فشار اکسایشی بافت ریۀ موش‌های مسموم‌شده با آب اکسیژنه [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 202-177]

 • مهری الوار، یعقوب تاثیر پنج هفته تمرین مقاومتی بر برخی عوامل رشد عروقی مردان غیرفعال [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 15-30]

 • مهربانی، جواد اثر دو شدت تمرین هوازی بر سطوح لیپوکالین-2، اینترلوکین-1 بتا و شاخص مقاومت به انسولین در مردان چاق غیرفعال [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 95-108]

 • مهربانی، جواد اثر تمرینات اینتروال هوازی بر سطوح خونی مالون دی آلدئید، ظرفیت ضداکسایشی تام و پروفایل لیپیدی در زنان غیرفعال [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 81-94]

 • مهربانی، جواد اثر تعاملی تمرین هوازی و مصرف عصاره آبی کلاله زعفران بر میزان مالون دی آلدئید و سیستم آنتی اکسیدانی قلب و ناحیه پیش‌حرکتی کورتکس مغز موش‌های صحرایی نر جوان پس از یک جلسه فعالیت حاد وامانده‌ساز [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 109-130]

 • مهربانی، جواد توصیف نیم‌رخ ترکیب بدن و پیکرسنجی داوران لیگ برتر فوتبال ایران و رابطه این عوامل با آزمون‌های ویژه آمادگی جسمانی آنها [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 57-72]

 • مهمان دوست، رامین تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی برخی از هورمون‌های جنسی و تعداد اسپرم‌های اپیدیدیمی در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با محلول ساکاروز [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 131-146]

 • موحدی مقدم، آزاده پاسخ فاکتورهای فیبرینولیتیک به پروتکل‌های مختلف فعالیت مقاومتی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 139-152]

 • موروت، لورنت تاثیر فعالیت ورزشی در صبح یا عصر بر تغییرات ریتم شبانه‌روزی متغیرهای همودینامیک و اتونومیک قلبی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 147-170]

 • موسی زاده، حمید اثر مکمل دهی امگا 3 بر حساس ترین شاخص های پیشگویی کننده بیماری های قلبی-عروقی (hs-CRP و IL-6) پس از تمرینات هوازی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 137-152]

 • موسوی مظفر، سید مصطفی تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر پاسخ به میزان MuRF1 و P70S6K عضلانی قبل و بعد از شش هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل HMBدر مردان غیرفعال [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 79-94]

ن

 • نایبی فر، شیلا بررسی اثرهم افزایی عصاره بولاغ اوتی و تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی پروتئین اتصال دهنده اسیدهای چرب 4 (FABP4) و پروتئین واکنش گرC با حساسیت بالا (hs-CRP) در بیماران مبتلا به کم کاری خفیف تیروئید دارای اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [(مقالات آماده انتشار)]

 • ناصحی، محمد تأثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل‌سازی ‌روغن بذر کتان بر احساس درد القا‌شده در موش‌های صحرایی نر [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 119-130]

 • ناظم، فرزاد تأثیر تمرین هوازی بر استرس اکسیداتیو بافت کلیوی رت‌های مبتلا به انفارکتوس قلبی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 79-94]

 • ناظمی، صمد تأثیر تمرین‌های استقامتی یک‌نوبتی و دونوبتی هم‌حجم بر عامل نوروتروفیک مشتق از سلول‌های گلیال و عامل هسته‌ای کاپاB در بخش حسی نخاع موش‌های مبتلابه نوروپاتی دیابتی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 75-90]

 • نامدار طجری، سمیه اثر حاد توانمندسازی پس‌فعالی با تحریک فراجمجمه‌ای با نویز تصادفی بر برخی متغیر‌های الکتروفیزیولوژیک و عملکردی در مردان ورزشکار [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 31-54]

 • نبیونی، محمد تأثیر تمرین هوازی با شدت متوسط و زیاد بر بیان ژن‌های آپوپتوزی BAX (BCL2 associated X) و BCL2 (B-cell lymphoma 2) میوکارد موش صحرایی پس از کم‌خونی و خون‌رسانی مجدد [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 31-44]

 • نجاتیان، مصطفی مقایسۀ هشت هفته تمرینات تداومی و تناوبی بر دستگاه PRO-BNP/CORIN در بیماران شریان کرونر قلبی پس از عمل جراحی CABG [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 131-152]

 • نخستین روحی، بابک مقایسه تاثیر 12 هفته مصرف ویتامینE و فعالیت بدنی منظم بر سطوح آنزیم‌های کبدی مبتلا به کبد چرب غیرالکلی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 69-82]

 • نیری، مجید تدوین نورم ویژگی‌های آنتروپومتریک پسران 8 تا 13 سال ایرانی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 95-114]

 • نیستانی، فروغ افزایش ماکروفاژهای آلوئولی و سورفکتانت ریوی رت های نر جوان پس از شش هفته تمرین تناوبی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 59-72]

 • نصری، سیما تاثیر دوره‌های ورزش کوتاه و بلندمدت بر اختلال حافظه ناشی از تزریق اتیدیوم بروماید در هیپوکامپ مغز موش صحرایی نر [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 71-94]

 • نصیری، خدیجه اثر هشت هفته تمرین هوازی توأم با مصرف اتانول بر بیان ژن Nrf2 در عضلۀ قلب و برخی از شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی موش صحرایی نر [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 65-88]

 • نصیری، خدیجه پارامترهای قلبی-عروقی زنان متعاقب دو هفته تمرینات تناوبی عملکردی با شدتهای متفاوت با و بدون ماسکهای تنفسی: ارزیابی پاسخ و سازگاریها در طی پاندمی کوید-19 [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 135-154]

 • نصیری، خدیجه اثر ده هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره دانه گلرنگ بر بیان ژن PTEN و سطح سرمی کراتینین پس از مصرف دگزامتازون در موش های صحرایی نر بالغ [(مقالات آماده انتشار)]

 • نصیری، مسعود تأثیر مکمل‌دهی رزوراترول و فعالیت هوازی بر میزان پروتئین‌ SIRT1 و PGC-1α عضلة اسکلتی و UCP-1 بافت چربی زیرپوستی موش‌های صحرایی نر [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 167-184]

 • نصراصفهانی، محمد حسین تأثیر تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر مسیر PGC-1a/FNDC5/Irisin در موش‌های نر C57BL/6 [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 63-80]

 • نصراصفهانی، محمد حسین اثر ورزش بر بافت چربی بژ [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 17-38]

 • نصراصفهانی، محمد حسین تأثیر تمرین استقامتی بر ذخایر گلیکوژن عضلانی در موش‌های C57BL/6 پیش دیابتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نصر اصفهانی، محمدحسین تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن PPARγ و میزان TG کبدی در رت‌های مبتلا به بیماری کبد چرب [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 113-132]

 • نصرت زهی، شهین بررسی اثرهم افزایی عصاره بولاغ اوتی و تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی پروتئین اتصال دهنده اسیدهای چرب 4 (FABP4) و پروتئین واکنش گرC با حساسیت بالا (hs-CRP) در بیماران مبتلا به کم کاری خفیف تیروئید دارای اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [(مقالات آماده انتشار)]

 • نصیری نژاد، فریناز اثر تمرین شنا بر درد نوروپاتی القا‌شده به روش CCI در موش‌های صحرایی نر بالغ : مطالعۀ رفتاری [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 85-100]

 • نظام دوست، زینب اثر تمرین تناوبی شدید و عصارة زعفران بر بیان برخی ژن‌‌های مرتبط با کاشکسی در عضلة اسکلتی موش‌های مادة حامل ردة سلولی سرطان پستان [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 83-104]

 • نظری، افشین تأثیر تمرین هوازی بر استرس اکسیداتیو بافت کلیوی رت‌های مبتلا به انفارکتوس قلبی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 79-94]

 • نظری، حسین تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز مردان فعال [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 29-38]

 • نظرعلی، پروانه تأثیر تمرین‌های دایره‌ای با شدت بالا بر سطوح سرمی پرپتین و مقاومت به انسولین در زنان غیرفعال دارای اضافه‌وزن [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 149-162]

 • نعلینی، فرهاد آثار حاد یک وهله فعالیت هوازی تناوبی بر اتساع رگی ناشی از جریان و فشارخون در زنان مبتلا به پیش‌پرفشاری‌خون [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 35-48]

 • نعمتی، جواد تأثیر حاد و بلندمدت تمرین استقامتی بر بیان ژن CGRP در مغز، مایع مغزی نخاعی و سرم رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 137-152]

 • نعمتی، جواد تأثیر هشت هفته تمرین در آب با محدودیت جریان خون بر میزان هورمون رشد، فاکتور رشد شبه‌انسولین یک و متابولیسم استخوان زنان سالمند [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 69-92]

 • نعمتی، غلامرضا اثر یک دوره تمرین قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی دوگانه و هرمی مسطح) بر قدرت، استقامت، حجم عضلانی و توان بی‌هوازی در جودوکاران جوان [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 29-42]

 • نعمتی، غلامرضا اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر فعالیت سیستم یوبی کویتین – پروتئازوم در عضلة تند انقباض موش‌های صحرایی پس از انفارکتوس میوکارد [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 89-106]

 • نعمتی، محسن اثر تمرینات ترکیبی هوازی- مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی تحت رژیم غذایی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 65-84]

 • نعمتی، محسن تأثیر تمرین هوازی در شرایط هایپوکسی نورموباریک بر سطوح سرمی آپلین و مقاومت به انسولین در مردان سالم دارای اضافه‌وزن [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 73-88]

 • نقیبی، سعید تأثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین بر نشانگرهای آسیب قلبی عروقی پس از یک نوبت فعالیت ورزشی درمانده‌ساز در ورزشکاران نخبه کاراته [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 15-28]

 • نقیبی، سعید تأثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل کراتین بر دستگاه قلبی ـ عروقی و نقش آن در آمادگی هوازی و بی‌هوازی ورزشکاران [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 17-36]

 • نقیبی، سعید مرور نظام مند و فرا تحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه شیوع مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران ایرانی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 17-38]

 • نقیبی، سعید تأثیر مصرف مکمل ملاتونین بر عملکرد قلبی پس از فعالیت ورزشی شدید در سالمندان [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 35-48]

 • نقی زاده، حسن اثر دوزهای مختلف عصارة ریشة شیرین‌بیان با یک دوره تمرین مقاومتی بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام خون مردان کم‌تحرک و دارای اضافه‌وزن [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 51-74]

 • نیکبخت، مسعود تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر نسبت لپتین به آدیپونکتین و شاخص‌های کنترل قندخون در مردان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 93-116]

 • نیک سرشت، حمیرا آثار هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر سالوسین‌ها و شاخص‌های التهابی در زنان دیابتی نوع دو [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 73-92]

 • نکویی، روح الله اثر تخلیه گلیکوژنی و افزایش مجازی سطوح لاکتات بر پاسخ CGRP سرم به تمرین استقامتی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 83-94]

 • نیکویی، روح الله مقایسه ظرفیت های بافرینگ در مرحله بافرینگ ایزوکپنیا بین دوچرخه سواران نخبه استقامتی و سرعتی و ارتباط آن با شاخص های هوازی و بی هوازی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 131-144]

 • نیکویی، روح الله سهم نسبی بلوغ جنسی، رشد جسمانی و عوامل آنتروپومتریک بر توسعۀ توان بی-هوازی پسران 10 تا 18 سالۀ شهر ماهان [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 189-204]

 • نیکویی، روح الله تعیین نقش پپتید مرتبط با ژن کلسی تونین ‌در اکسیداسیون چربی ‌حین تمرین استقامتی در رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 185-200]

 • نیکویی، روح الله اثر تمرینات استقامتی با شدت متوسط بر تغییرات سطوح سرمی فاکتور مهارکنندۀ ماکروفاژ و ارتباط آن با تغییرات گلبول سفید، گلوکز و انسولین پلاسما در زنان دیابتی نوع دو [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 105-118]

 • نیکویی، روح الله مقایسة تأثیر ایسکمی پیش آماده سازی قبل و هنگام تمرین تناوبی بر برخی فاکتورهای عملکردی و همودینامیکی دختران ورزشکار [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 97-110]

 • نیکویی، روح الله تأثیر مصرف هم‌زمان مکمل‌های کافئین و ال-کارنیتین بر عملکرد هوازی و سوبسترای انتخابی هنگام فعالیت ورزشی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 107-122]

 • نیکویی، روح الله تأثیراعمال هم‌زمان 12 هفته تمرین ایروبیک و یوگا و مصرف امگا-3 بر سطوح کاتکولامین‌ها‌ی ادرار و درجة بیش‌فعالی دانش‌آموزان بیش‌فعال هفت تا 11 سال [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 55-72]

 • نیکویی، روح الله مروری بر مدل‌های برآورد دو و سه‌فازی آستانۀ بی‌هوازی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 88-61]

 • نیکویی، روح الله تدوین و به روز رسانی هنجارهای عوامل آمادگی جسمانی مردان 18 تا 60 ساله شهرکرمان [(مقالات آماده انتشار)]

 • نیکوخصلت، سعید تأثیر یک ماه تمرینات مرسوم برآمادگی جسمانی، ترکیب‌بدنی واجرای کاتای قهرمانان بین‌المللی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 33-50]

 • نیکوخصلت، سعید تأثیر تمرین تناوبی شدید با مکمل‌سازی زردچوبه بر چربی احشایی، چربی زیرپوستی شکمی و مقاومت انسولین در زنان چاق [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 55-74]

 • نگارش، رئوف تخمین سطح مقطع عضلۀ چهار‌سر‌ران و همسترینگ با استفاده از اندازه‌های آنتروپومتریکی ناحیۀ ران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 187-200]

 • نگارش، رئوف تأثیر فعالیت بدنی منظم بر برخی سایتوکین‌ها در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: مروری نظام‌مند [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 99-122]

 • نگارش، رئوف اثر تمرین در منزل بر پاتولوژی و غلظت متابولیت های تالاموس در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس: شواهد برگرفته از تصویربرداری تشدید مغناطیسی، اسپکتروسکوپی و دیفیوژن [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 117-146]

 • نوبری، هادی توصیف نیم‌رخ ترکیب بدن و پیکرسنجی داوران لیگ برتر فوتبال ایران و رابطه این عوامل با آزمون‌های ویژه آمادگی جسمانی آنها [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 57-72]

 • نوری، رضا تأثیر دو نوع برنامۀ تمرینی هوازی و مقاومتی بر سطح‌ انسولین‌‌ و رزیستین زنان مبتلا به دیابت بارداری [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 101-114]

 • نوری، رضا تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های miR-1 و miR133-a در رت‌‌های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 87-98]

 • نوری، رضا تأثیر 4 هفته تمرین هوازی بر سطوح Trk-B ، PKC و AKT در هیپوکمپ رتهای نر مبتلا به بیماری آلزایمر [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 39-58]

 • نوری، رضا تأثیر شش هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر عوامل منتخب آنژیوژنز قلبی در رت-های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 17-30]

 • نوری، مریم تدوین و به روز رسانی هنجار آمادگی جسمانی مردان و زنان 60-18 سال استان اردبیل [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 95-130]

 • نورآذر، علیرضا تأثیر هشت هفته تمرین هوازی به‌همراه مصرف مکمل کلرلا بر کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در قلب موش‌های صحرایی نر دیابتی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 181-196]

 • نورآذر، میر علیرضا اثرات تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل کورکومین بر بیان کاسپاز 3 و میکروRNA‌های آپوپتوزی بافت قلب موش‌های صحرایی در مواجهه با آرسنیک [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 39-60]

 • نوریان، ابراهیم بررسی اثر 12 هفته تمرین شنای زیر بیشینه بر نشانگرهای زیستی MAPK و MDA در موش های صحرایی در معرض نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو [(مقالات آماده انتشار)]

 • نوریان، محسن تدوین و به روز رسانی هنجار آمادگی جسمانی مردان و زنان 60-18 سال استان اردبیل [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 95-130]

 • نوری حبشی، اکبر تأثیر حاد فعالیت تداومی و تناوبی شدید بر سطوح پلاسمایی ایی ـ سلکتین و شاخص‏‌های گلبول‏‌های سفید در بیماران عروق کرونر [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 35-48]

 • نورشاهی، مریم تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مهار nNOS بر میزان پروتئین گیرنده‌های نیکوتینی استیل کولین عضلة اسکلتی موش‌های صحرایی مسن [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 81-96]

 • نورشاهی، مریم تأثیر یک دوره مکمل‌دهی ال‌آرژنین بر پاسخ گیرندۀ نیکوتینی استیل کولین عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی نر سالمند به فعالیت حاد وامانده‌ساز [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 169-184]

 • نورشاهی، مریم تأثیر یک جلسه فعالیت تداومی و تناوبی با شدت بالا بر شاخص هایپوکسی و التهاب در بافت چربی موش‌های چاق نر ویستار [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 73-88]

 • نورشاهی، مریم اثر حفاظتی تمرین ورزشی تداومی و تناوبی بر کورتیکوسترون، وزن‌گیری و ناامیدی رفتاری در رت‌ها به‌دنبال یک دوره استرس مزمن غیرقابل‌پیش‌بینی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 75-86]

 • نورشاهی، مریم تأثیر تمرین تناوبی پرشدت در موش صحرایی مادة چاق قبل از بارداری بر زمان خستگی، متیلاسیون ژن‌های PGC-1α و سارکولیپین در عضلة دوقلوی زاده‌های موش [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 79-94]

 • نورشاهی، مریم تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر پاسخ به میزان MuRF1 و P70S6K عضلانی قبل و بعد از شش هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل HMBدر مردان غیرفعال [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 79-94]

 • نوروزی کمره، میرزاحسین تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط و مصرف عصارة چای سبز بر بیان کاسپاز ـ 3 و محتوای آنزیم تلومراز بافت قلبی رت‌های نر مسن [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 107-126]

و

 • وسدی، الهام ﺗﺄثیر تمرین‌های متفاوت ورزشی بر مقادیر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز موش‌های صحرایی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 99-108]

 • وسدی، الهام تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن CTRP15 عضلانی و انتقال‌دهنده‌های اسید چرب آدیپوسیت‌ها در موش‌های صحرایی نژاد ویستار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 203-216]

 • وکیلی، جواد تأثیر یک ماه تمرینات مرسوم برآمادگی جسمانی، ترکیب‌بدنی واجرای کاتای قهرمانان بین‌المللی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 33-50]

ه

 • هاشمی چاشمی، سیده زلیخا اثر پیشگیرانة تمرین هوازی بر مسمومیت بافتی ناشی از دوکسوروبیسین: شواهد هیستولوژیک بافت ریة رت‌های پیر و جوان [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 105-116]

 • هاشم ورزی، سید عبداله اثر پیش‌آماده‌سازی تمرین هوازی به‌همراه مصرف ویتامین D3 بر سطوح VEGF موش‌های پارکینسونی‌شده با تزریق شش- هیدروکسی دوپامین [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 129-142]

 • هاشم ورزی، سید عبداله اثر هشت هفته تمرین هوازی پس از پیوند سلول‌های بنیادی مغز استخوان بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و دوپامین جسم مخطط موش‌های مدل پارکینسون [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 101-114]

 • هاشم ورزی، سید عبداله اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف ژل رویال بر برخی شاخص‌های قلبی عروقی طی پرفشار خونی مزمن ناشی از القای ال- نیم در موش‌های نر [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 143-158]

 • هاشم ورزی، سید عبداله اثر شش هفته تمرین هوازی فزاینده به‌همراه تزریق سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی بر سطوح فاکتور رشد عصبی و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در هیپوکامپ رت‌های دیابتی‌شده با استرپتوزوسین [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 123-140]

 • هاف، یان معرفی آزمون ویژة ارزیابی عملکرد هوازی و بی‌هوازی فوتسال [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 153-168]

 • هدایتی، مهدی تاثیر 6 هفته تمرین اینتروال بر سطوح HIF-1α ریه رت‌های در حال بالیدگی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 125-136]

 • هدایتی، مهدی تأثیر12هفته تمرینات تناوبی استقامتی بر تغییرات اپلین وشاخص‌های آنتروپومتری در دختران دارای اضافه وزن [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 97-112]

 • هدایتی، مهدی نقش تمرین هوازی و دریافت مکمل امگا سه بر سطح پروتئین فسفریلۀ تاو در هیپوکامپ موش‌های آلزایمری‌شده با هوموسیستئین [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 171-188]

 • هدایتی، مهدی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان اشتها، کالری دریافتی و رفتار تغذیه‌‏ای زنان غیر‌فعال دارای اضافه‌وزن [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 201-214]

 • هدایتی، مهدی افزایش ماکروفاژهای آلوئولی و سورفکتانت ریوی رت های نر جوان پس از شش هفته تمرین تناوبی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 59-72]

 • هدایتی، مهدی تأثیر مکمل‌دهی رزوراترول و فعالیت هوازی بر میزان پروتئین‌ SIRT1 و PGC-1α عضلة اسکلتی و UCP-1 بافت چربی زیرپوستی موش‌های صحرایی نر [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 167-184]

 • هدایتی، مهدی تأثیر تمرین تناوبی پرشدت در موش صحرایی مادة چاق قبل از بارداری بر زمان خستگی، متیلاسیون ژن‌های PGC-1α و سارکولیپین در عضلة دوقلوی زاده‌های موش [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 79-94]

 • هدایتی، مهدی تأثیر تمرین‌های استقامتی یک‌نوبتی و دونوبتی هم‌حجم بر عامل نوروتروفیک مشتق از سلول‌های گلیال و عامل هسته‌ای کاپاB در بخش حسی نخاع موش‌های مبتلابه نوروپاتی دیابتی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 75-90]

 • هدایتی، مهدی مقایسۀ اثر فعالیت تناوبی شدید با حرکت هم‌زمان، متوالی و متناوب بالاتنه و پایین‌تنه بر آیریزین وBDNF پلاسمای زنان چاق [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 39-64]

 • هدایتی، مهدی اثر تمرین تناوبی شدید و عصارة زعفران بر بیان برخی ژن‌‌های مرتبط با کاشکسی در عضلة اسکلتی موش‌های مادة حامل ردة سلولی سرطان پستان [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 83-104]

 • هدایتی امامی، محمدحسن اثر 8 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح اپلین پلاسما و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 115-128]

 • هلالی زاده، معصومه اثر 12 هفته تمرین ترکیبی بر ادیپونکتین و اینترلوکین شش پلاسمای زنان دارای اضافه‌وزن [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 159-172]

 • هلالی زاده، معصومه تأثیر تمرین هوازی بر وخامت کلی و مقدار شاخص‌های خطر متابولیک در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک: مطالعۀ فراتحلیلی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 17-44]

 • هلالی زاده، معصومه تحلیل محتوای نشریۀ فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 17-34]

 • هلالی زاده، معصومه مطالعة تطبیقی محتوای نشریه‏‌های علمی- پژوهشی فیزیولوژی ورزشی ایران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 61-80]

 • هلالی زاده، معصومه هنجاریابی آزمون آمادگی جسمانی استاندارد کانادایی (CSTF) در دانش‌آموزان با کم‌توان ذهنی مقاطع متوسطۀ اول و متوسطة دوم استان همدان [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 95-112]

 • هلالی زاده، معصومه فراتحلیل اثربخشی گیاه دارویی زعفران بر نشانگران آنزیمی دفاع آنتی‌اکسیدانی در فعالیت ورزشی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 129-152]

 • هلالی زاده، معصومه تغییرات بیان ژن شاخص های پرو و آنتی آپوپتوتیک بافت کبد و مقاومت به انسولین پس از تمرین تناوبی و مصرف عصاره آویشن در رت های دیابتی نوع دو [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 61-84]

 • همتی، روح الله بررسی هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و تداومی بر MicroRNAs های مرتبط با انتقال معکوس کلسترول در موش‌های سالمند نژاد ویستار [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 185-202]

 • همتی، روح الله اثر هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و متوسط بر بیان miR-1 و miR-206 عضلانی و IGF-1 سرمی در موش‌های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 57-76]

 • همتی فارسانی، زهرا تأثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی و استقامتی بر بیان microRNA-133a و دو فاکتور نسخه‌برداری استئوژنز و آدیپوژنز Runx2 و PPARγ در مغز استخوان موش‌های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 61-78]

 • هوانلو، فریبرز کینتیک لاکتات پس از انقباض‌های درون‌گرا و برون‌گرای آیزوکینتیک در مردان [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 71-84]

 • هوانلو، فریبرز تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر لکوسیت‌ها و سلول‌های خونی در پاسخ به فعالیت وامانده‌ساز [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 47-56]

 • هوانلو، فریبرز پاسخ عوامل فیبرینولیتیک به انقباض های درون گرای هم تنش و هم جنبش در مردان سالم [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 51-66]

 • هوانلو، فریبرز اثر میزان محدودیت جریان خون هنگام فعالیت‌ ایزومتریک بر غلظت هورمون‌ رشد و تستوسترون مردان فعال [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 51-68]

 • هوشیار، ریحانه اثر تمرین تناوبی شدید و عصارة زعفران بر بیان برخی ژن‌‌های مرتبط با کاشکسی در عضلة اسکلتی موش‌های مادة حامل ردة سلولی سرطان پستان [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 83-104]

ی

 • یاری، مرتضی بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح هورمون آدیپونکتین، نیمرخ لیپیدی و hs-CRP پلاسمایی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 63-86]

 • یاعلی، رسول اثر تمرین هوازی و تمرین فوتبال بر سطوح عامل نوروتروفیک مشتق مغزی در افراد معتاد به مواد محرک [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 17-30]

 • یزدانیان، نرگس تأثیر تمرین تناوبی شدید و تداومی با شدت متوسط بر بیان ژن‌های PGC1α و VEGF در بافت قلبی موش‌های نر ویستار [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 111-124]

 • ییلاقی اشرفی، محمدرضا ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة «فعالیت بدنی نونهالان» [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 123-142]

 • یوسفی، مسلم طراحی آزمون توان بیهوازی ویژه بسکتبال (BAST) [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 31-44]

 • یوسفی بیله سوار، امید تدوین و به روز رسانی هنجار آمادگی جسمانی مردان و زنان 60-18 سال استان اردبیل [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 95-130]

 • یونسیان، علی تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی و مصرف ویتامین E بر روی کبد چرب غیر‌الکلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطۀ شهرستان شاهرود [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 115-128]